Новости

Пореске новости

Република Српска

Пореске вијести, август 2020.

Народна скупштина Републике Српске на 11. редовној сједници, одржаној 22. јула 2020. године усвојила је нови Закон о пореском поступку, чијим ступањем на снагу престаје да важи Закон о пореском поступку Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 102/11, 108/11 – испр., 67/13, 31/14, 44/16, 11/19 – одлука УС и 38/19 – одлука УС). Нови закон је објављен у Службеном гласнику Републике Српске бр. 78/20 од 5. августа 2020. године и ступа на снагу 13. августа 2020. године.

У наведеном броју Службеног гласника Републике Српске објављене су и:

  • Измјене и допуне Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 94/15). Измјене и допуне Закона ће ступити на снагу 1. јануара 2021. године.
  • Измјене Закона о јединственом регистру финансијских извјештаја РС („Службени гласник Републике Српске“, број: 74/10 и 94/15), које ступају на снагу 13. августа 2020. године.
  • Измјене и допуне Закона о подстицајима у привреди Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 52/19). Одредбе Закона се примјењују од 1. јула 2020. године.

Више о томе прочитајте овдје.

Пореске вијести, април 2020.

Могућност одгађања плаћања пореских обавеза

Влада Републике Српске је као посебну мјеру донијела Одлуку о привременој одгоди плаћања пореских обавеза (Службени гласник Републике Српске, број 28/20).

Прије свега, Влада Републике Српске је на основу Закључка број
04/1-012-2-852/20 од 19.03.2020. године, сагласна да се рок за подношење пореских пријава продужи (са 31.03.2020. године) до 30.04.2020. године.

Више о продужењу рока за предају пријава можете прочитати овдје.

Пореске вијести, април 2020.

Статус и могућност измирења обавеза за порез и доприносе за плате за март 2020. године

Након разматрања Информације о мјерама које се предузимају у вези са спречавањем ширења заразе изазване вирусом корона, Влада Републике Српске је, као посебну мјеру донијела Одлуку о начину измирења пореза на доходак и доприноса за март 2020. године (Службени гласник Републике Српске, број 32/20).

Више о наведеним обавезама можете прочитати овдје.

Пореске вијести, новембар 2019.

Расписан Јавни позив за додјелу подстицаја за мале инвестиционе пројекте у 2019. години.

Више о томе прочитајте овде.
_______________________________

Raspisan Javni poziv za dodjelu podsticaja za male investicione projekte u 2019. godini.

Više o tome pročitajte ovde.

Пореске вијести, октобар 2019.

Више о Новом Закону о ликвидационом поступку и Измјенама и допунама Закона о привредним друштвима можете прочитати овде.

Пореске вијести, јул 2019.

У „Службеном гласнику Републике Српске“, бр. 58/19 од 09.07.2019. године објављени су Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на добит и Закон о измјенама и допунама Закона о фискалним касама. У наставку наводимо најзначајније новине које ове измјене и допуне доносе.

Више о томе прочитајте овде.

_____________________________________________________________

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, br. 58/19 od 09.07.2019. godine objavljeni su Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama. U nastavku navodimo najznačajnije novine koje ove izmjene i dopune donose.

Više o tome pročitajte ovde.

Пореске вијести, јун 2019.

Народна скупштина Републике Српске је 13. јуна 2019. године, по хитном поступку, усвојила Закон о подстицајима у привреди Републике Српске, који је објављен у Службеном  гласнику Републике Српске бр. 52 од 21. јуна 2019. године. Закон ступа на снагу 1. јула 2019. године.

Законом су уређени услови, корисници и поступак за остваривање права на подстицаје за повећање плата радника, као и основни елементи за подстицање директних улагања у привреду. Другим ријечима, Законом су предвиђени:

·        Подстицаји за повећање плате радника запослених у привредним субјектима и

·        Подстицаји за директна улагања.

Више о томе можете прочитати овде.

_________________________________________________________________________________


Narodna skupština Republike Srpske je 13. juna 2019. godine, po hitnom postupku, usvojila Zakon o podsticajima u privredi Republike Srpske, koji je objavljen u Službenom  glasniku Republike Srpske br. 52 od 21. juna 2019. godine. Zakon stupa na snagu 1. jula 2019. godine.

Zakonom su uređeni uslovi, korisnici i postupak za ostvarivanje prava na podsticaje za povećanje plata radnika, kao i osnovni elementi za podsticanje direktnih ulaganja u privredu. Drugim riječima, Zakonom su predviđeni:

·        Podsticaji za povećanje plate radnika zaposlenih u privrednim subjektima i

·        Podsticaji za direktna ulaganja.

Više o tome možete pročitati ovde.

Пореске вијести, новембар-децембар 2017.

Народна скупштина Републике Српске је 13. децембра 2017. године по хитном поступку усвојила Закон о доприносима, који је објављен у Службеном гласнику Републике Српске бр. 114 од 22. децембра 2017. године. Закон ступа на снагу 01. јануара 2018. године.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вијести, октобар 2017.

Министар финансија Републике Српске је 13. октобра 2017. године донио Правилник о амортизацији сталних средстава у пореске сврхе (у даљем тексту Правилник), који је објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, бр. 96/2017 од 20. октобра 2017. године. Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вијести, јул 2016.

Министар финансија Републике Српске је 30. маја 2016. године донео Правилник о трансферним ценама и методама за њихово утврђивање, који је објављен 13. јуна 2016. године у „Службеном гласнику Републике Српске“ – број 47. Правилник је ступио на снагу 21. јуна 2016. године. Одредбе Правилника се примењују на утврђивање пореске основице за потребе обрачуна пореза на добит почев од пореске 2016. године.

Правилником се први пут у Републици Српској ближе уређују примена правила о трансферним ценама и методе за њихово утврђивање. Више о томе прочитајте овде.

Пореске вијести, јануар - јун 2016. године

Наши стручњаци из Сектора за порески консалтинг издвојили су пореске вести које се односе на:

  • Закон о порезу на непокретност
  • Закон о порезу на добит 
  • Закон о посебном доприносу за солидарност 
  • Измене и допуне Закона о пореском поступку Републике Српске 
  • Правилник о трансферним ценама и методама за њихово утврђивање

Више о томе прочитајте овде.

Најзначајније новине у новом Закону о порезу на доходак

Нови закон о порезу на доходак ("Службени гласник Републике Српске", број 60/15) ступио је на снагу 1. септембра 2015. године. Ступањем на снагу овог закона престао је да важи Закон о порезу на доходак ("Службени гласник Републике Српске", број 91/06, 128/08, 120/08, 71/10, 1/11 и 107/13).

Више о томе прочитајте овде.

Да ли Вам је ово било корисно?