Чланак

Закон о запошљавању странаца

Пореске вести - децембар 2014

Претражите садржај

Закон о запошљавању странаца

Народна скупштина Републике Србије усвојила је 25. новембра 2014. године Закон о запошљавању странаца који је објављен у Службеном гласнику Републике Србије бр. 128/2014. Закон је у примени од 4. децембра 2014. године. Законом о запошљавању странаца (у даљем тексту: Закон) уређују се услови и поступак за запошљавање и издавање радних дозвола лицима која немају држављанство Републике Србије, као и услови за остваривање права из радног односа и за случај незапослености.

Закон наводи одређене категорије странаца на које се не примењују услови за запошљавање странаца, међу којима су странци са имунитетом, странци који без заснивања радног односа бораве ради обављања послова по основу одговарајућих уговора са међународним организацијама, уговора између надлежних институција Републике Србије и других држава  или у оквиру међународних пројеката о стручно техничкој сарадњи, као и волонтери, представници иностраних медија уписани у евиденцију надлежног министарства и сл. 

Поред тога, предвиђено је да се услови за запошљавање странаца не примењују на одређене категорије странаца са додатним условом да њихов боравак у Републици Србији не траје дуже од 90 дана у року од шест месеци од првог уласка у земљу, као што су власник, оснивач, заступник или члан органа домаћег правног лица (ако није у радном односу у том правном лицу) и лице које у Републици Србији борави ради успостављања пословних контаката, присуствовања пословним састанцима и предузимања пословних активности ради успостављања присуства страног послодавца у Републици Србији.

У светлу процеса европских интеграција у којем се Република Србија тренутно налази, Закон предвиђа посебан третман за лица која имају држављанство неке од земаља чланица ЕУ, Европског економског простора или Швајцарске конфедерације као и лица која на рад у Републику Србију упућује страни послодавац са седиштем на наведеним територијама. Наиме, ова лица су ослобођена обавезе испуњавања услова за запошљавање странаца предвиђених Законом. Међутим, примена ових одредаба је одложена до момента ступања Републике Србије у чланство ЕУ.

Дозволе за рад

Нови Закон уводи две основне категорије радних дозвола:

1. Лична радна дозвола - намењена страним лицима која долазе и запошљавају се самоиницијативно у Републици Србији – захтев за издавање радне дозволе подноси страно лице;

2. Радна дозвола – односи на страна лица која се упућују у Републику Србију или се ангажују у Републици Србији да обављају рад за послодавца, односно у својству предузетника.

Управо ради лакшег разликовања, Закон дефинише страног послодавца као страно правно или физичко лице које је регистровано у иностранству за обављање делатности док се под термином послодавац подразумева домаће правно или физичко лице регистровано за обављање делатности у Републици, као и огранак и представништво страног послодавца, регистрован за обављање делатности у Републици. 

 

Врсте радних дозвола

У оквиру категорије радна дозвола, законодавац је предвидео три врсте:

  • радна дозвола за запошљавање – захтев подноси послодавац;
  • радна дозвола за посебне случајеве запошљавања – захтев подноси послодавац;
  • радна дозвола за самозапошљавање – захтев подноси страно лице.

У свим случајевима који се односе на страна лица, период на који се издаје радна дозвола не може бити дужи од годину дана, осим уколико није законом или међународним уговором другачије предвиђено. 

1)    Радна дозвола за запошљавање

Послодавац мора да испуњава следеће услове:

  • Да није отпуштао запослене услед технолошких, економских или организационих промена на  радним местима за која се тражи радна дозвола;
  • Да месец дана пре подношења захтева није пронашао лице којем није неопходна радна дозвола или странца са личном радном дозволом одговарајућих квалификација који се налазе у евиденцији Националнe службe за запошљавање.

Уз захтев, послодавац подноси одговарајућу документацију. Сам запослени мора да испуњава све услове из захтева послодавца које је поставио као неопходне за рад на одговарајућем радном месту. 

2)    Радна дозвола за посебне случајеве:

Обухвата:

  • Упућивање лица – предвиђено за лица која обављају рад/врше услуге код послодавца на основу уговора између послодавца и страног послодавца;
  • Кретање у оквиру привредног друштва  - предвиђено за лица на кључним позицијама која су из матичног друштва упућена на рад код послодавца (огранак, зависно друштво);
  • Независне професионалце – предвиђено за страна лица која на основу одговарајућег уговора пружају услуге послодавцу.

Закон прописује обавезу послодавца да докаже постојање односа са страним послодавцем, као и постојање односа ангажованог страног држављанина са страним послодавцем (запослење код страног послодавца најмање годину дана пре упућивања).

3)    Радна дозвола за самозапошљавање

Ова врста радне дозволе предвиђена је за страна лица која имају намеру да обављају делатност на територији Републике Србије оснивањем привредног субјекта или регистровањем за обављање делатности у складу са важећим прописима.

Ограничавање запошљавања странаца

У изузетним случајевима предвиђена је могућност ограничавања броја странаца којима би се издавале дозволе за рад у виду квота. Квоте се не примењују на странце и на послодавце који запошљавају странца, а подносе захтев за личном радном дозволом и странце са захтевом за радну дозволу за кретање у оквиру привредног друштва.

Поступак за издавање дозволе за рад

У складу са Законом, Национална служба за запошљавање надлежна је за издавање дозвола за рад. Закон прецизира поступак за издавање и продужење дозволе за рад, али и уводи могућност поништавања дозволе за рад у одређеним случајевима (нпр. ако странац не отпочне са радом у законом предвиђеном року или ако обавља рад код другог послодавца). Осим тога, закон сада таксативно наводи разлоге за престанак важења дозволе за рад. 

Санкције у случају кршења одредби Закона

Закон предвиђа значајне новчане казне како за послодавце (од 800.000 до 1.000.000 РСД), тако и за страна лица (од 15.000 до 150.000 РСД) у случају не поступања у складу са одредбама Закона. Додатно, Закон уводи и могућност изрицања послодавцу заштитне мере забране вршења одређене делатности.

Будући кораци

У најскоријем периоду се очекује доношење одговарајућих подзаконских прописа којим ће се пружити упутства за примену  одредаба овог Закона.

Контакти:

Татјана Миленковић                                                                                               

Виши руководилац    

+381 11 3812 168                                                                                              

tmilenkovic@deloittece.com  

 

Слободанка Колунџија

Саветник

+381 11 3812 176

skolundzija@deloittece.com                                                                                      

Да ли Вам је ово било корисно?