Новости

Пореске новости

Најновије пореске вести

Уколико желите да добијате наше Пореске вести на имејл пријавите се овде.

Пореске вести, март 2020.

Обавештење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2019. годину

На основу објављених података о просечној годишњој заради по
запосленом у Републици Србији исплаћеној у 2019. години у „Службеном гласнику РС“ бр. 16/2020 од 27. фебруара 2020. године, неопорезиви износ дохотка за утврђивање обавезе подношења пореске пријаве за годишњи порез на доходак грађана за 2019. годину износи 2.729.304 динара

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, фебруар 2020.

Посебне категорије странаца који имају право на привремени боравак

На седници одржаној 13.02.2020. године Влада Републике Србије усвојила је Уредбу о критеријумима за одређивање категорије странаца којима се привремени боравак у Србији може одобрити независно од основа за одобрење привременог боравка (Уредба) предвиђених у Закону о странцима. 

Више о томе прочитајте овде.

 

Пореске вести (област имиграције), фебруар 2020.

Уредба Владе Републике Србије – посебне категорије страних држављана

Овим путем вас обавештавамо да је Влада Републике Србије на седници одржаној 13.02.2020. године усвојила Уредбу о критеријумима за одређивање категорије странаца којима се привремени боравак у Србији може одобрити независно од основа за одобрење привременог боравка (Уредба).

Очекује се да ће текст Уредбе бити објављен ускоро.
 

Пореске вести, фебруар 2020.

Мултилатерална конвенције за примену мера које се у циљу спречавања ерозије пореске основице и премештања добити односе на пореске уговоре – новости
Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, јануар 2020.

Дана 28. децембра 2019. године Министар финансија објавио 3 правилника од значаја за утврђивање опорезиве добити за 2019. годину:

1.  Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица

2. Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица

3. Правилник о трансферним ценама и методама које се по принципу ван дохвата руке примењују код утврђивања цена трансакција
међу повезаним лицима

Правилници ступају на снагу 1. јануара 2020. године, а примењују се за обрачун пореза на добит за 2019. годину.

Пореске вести, децембар 2019.

Правилник о амортизацији сталних средстава која се признаје за пореске сврхе

Министар финансија је дана 23. децембра 2019. године донео Правилник о амортизацији сталних средстава која се признаје за пореске сврхе (у даљем тексту: „Правилник“), који је објављен у “Сл. Гласнику РС”, бр. 93/19 od 26. децембра 2019. године. Правилник ступа на снагу 1. јануара 2020. године, а његове одредбе се примењују на стална средства стечена почев од 1. јануара 2019. године, односно почев од првог дана пореског периода који почиње у 2019. години. 

Више о томе можете прочитати овде.

 

Непризнавање расхода у пореском билансу обвезника у случају финансирања куповине друштва путем спуштања дуга на купљено друштво (Debt Push-down)

Недавно је објављено Мишљење Министарства финансија које појашњава примену одредби Закона о порезу на добит правних лица, у вези са непризнавањем расхода у пореском билансу обвезника у случају финансирања куповине друштва путем спуштања дуга на купљено друштво (Debt Push-down).

Закључак из Мишљења: У ситуацијама када једно привредно друштво купује друго привредно друштво, из средстава кредита узетог за те намене, при чему након обављене куповине друштво купац спроводи статусну промену спајања уз припајање са друштвом које је купило, и престаје да постоји, омогућава се друштву купцу да обавезе по основу узетог кредита "спусти надоле" (енгл. push down) на купљено друштво.

„У случају када Обвезник, почев од пореског периода у којем је извршена статусна промена у својим пословним књигама у континуитету исказује расход камате (прво по основу Уговора о зајму као друштво стицалац у поступку спровођења статусне промене, а потом и по основу Уговора о плаћању дуга), тако исказан расход не признаје се у пореском билансу Обвезника, имајући у виду да исти (расход) није у директној вези са обављањем делатности Обвезника, а нарочито из разлога што није настао као последица уговора закљученог у циљу повећања имовине Обвезника, проширења пословне делатности, или остваривања било каквих других економских користи."

Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-00070/2015-04 од 15.7.2015. године

Пореске вести, децембар 2019.

Усвојене измене Закона о порезу на доходак грађана

 Овим путем вас обавештавамо да је Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана (Закон) усвојен на седници  Народне скупштине Републике Србије одржаној 6. децембра 2019. године, a закон ступa на снагу у року од 8 дана од објављивања у Службеном гласнику РС односно, 14.12.2019. године

Више о томе можете прочитати овде.

Усвојен је Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку о пореској администрацији

Овим путем вас обавештавамо да је Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији (Закон) усвојен на седници Народне скупштине Републике Србије одржаној 6. децембра 2019. године, а закон ступа на снагу у року од 8 дана од објављивања у Службеном гласнику РС, односно, 14. децембра 2019. године.

Више о томе можете прочитати овде.

 

Усвојене измене и допуне Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

 Овим путем вас обавештавамо да је Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање (Закон) усвојен на седници Народне скупштине Републике Србије одржане 6. децембра 2019. године, а закон ступа на снагу у року од 8 дана од објављивања у Службеном гласнику РС, односно 14. децембра 2019. године.

Више о томе прочитајте овде.

 

Усвојене измене и допуне Закона о порезу на добит правних лица

 Овим путем вас обавештавамо да је Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица (Закон) усвојен на седници Народне скупштине Републике Србије одржане 6. децембра 2019. године, а закон се примењује почев за обрачун пореза на добит за 2020. годину односно за пореске периоде које почињу у 2020. години, осим одредбе која се односе на признавање расхода банке, настале у вези са применом прописа о конверзији стамбених кредита индексираних у швајцарским францима, која ће се примењивати на обрачун пореза на добит за 2019. годину.

Више о томе прочитајте овде.

 

Усвојен закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину

 Овим путем вас обавештавамо да је Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину (ЗПИ) усвојен на седници Народне скупштине Републике Србије одржаној 6. децембра 2019. године, а закон ступа на снагу 1. јануара 2020. године.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, децембар 2019.

Измена царинске декларације након пуштања робе декларанту

Објашњење бр. 148-I-030-01-537/2019 од 21.11.2019. године

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, новембар 2019.

Упутство Пореске управе у вези са признавањем расхода донација

На сајту Пореске управе објављено је упутство у вези са признавањем расхода донација (како је насловљено - Упутство за остваривање пореских олакшица за донаторе), које садржи примере и објашњења у вези са врстама донација које могу бити порески признат расход у складу са Законом о порезу на добит правних лица, као и објашњење о начину документовања ових трошкова.

Упутству можете приступити кликом на следећи линк.

_____________

 

Министарство финансија je 22. 10. 2019. године донело нови Правилник o утврђивању услуга телекомуникација и услуга пружених електронским путем, у смислу Закона о порезу на додату вредност, и о утврђивању критеријума и претпоставки за одређивање места седишта, сталне пословне јединице, пребивалишта или боравишта примаоца услуга телекомуникација, радијског и телевизијског емитовања и услуга пружених електронским путем, који ће се примењивати од 1. јануара 2020. године.

Више о томе прочитајте овде.

____________

Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији тренутно је у процедури усвајања у Народној скупштини Републике Србије, а предложено је да закон ступи на снагу у року од 8 дана од објављивања у Службеном гласнику РС.

Више о томе прочитајте овде.

____________

Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана тренутно је у процедури усвајања у Народној скупштини Републике Србије, а предложено је да се закон ступи на снагу у року од 8 дана од објављивања у Службеном гласнику РС.

Више о томе прочитајте овде.

____________

Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање тренутно је у процедури усвајања у Народној скупштини Републике Србије, а предложено је да закон ступи на снагу у року од 8 дана од објављивања у Службеном гласнику РС.

Више о томе прочитајте овде.

____________

Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину (ЗПИ) тренутно је у процедури усвајања у Народној скупштини Републике Србије, а предложено је да закон ступи на снагу од 1. јануара 2020. године.

Више о томе прочитајте овде.

 

Пореске вести, октобар 2019.

Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица

Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица  тренутно је у процедури усвајања у Народној скупштини Републике Србије, а предложено је да се закон примењује почев за обрачун пореза на добит за 2020. годину односно за пореске периоде које почињу у 2020. години.

Више о томе можете прочитати овде.

Нови Закон о рачуноводству

На седници Народне скупштине Републике Србије од 10.10.2019. године усвојен је нови Закон о Рачуноводству, „Сл. Гласник РС“, бр. 73/2019 који ступа на снагу 1. јануара 2020. године.

Више о томе можете прочитати овде.

 

Пореске вести, октобар 2019.

Радна верзија Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима

На сајту Министарства привреде, у делу Закони и акта у припреми, објављена је радна верзија Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима.

Предложене измене се у највећем делу односе на увођење појма резервисаног сопственог удела, односно, посебне категорије сопственог удела на основу које друштво са ограниченом одговорношћу може издавати финансијски инструмент – право на стицање удела. Предложеним изменама ствара се могућност да локални послодавци – друштва са ограниченом одговорношћу креирају планове награђивања запослених коришћењем ових финансијских инструмената по угледу на планове награђивања која постоје у мултинационалним компанијама (тзв. share планови).

Радној верзији закона можете приступити кликом на следећи линк.

На сајту је назначено да се примедбе, предлози и сугестије достављају Министарству привреде најкасније до 29. октобра 2019. године, путем електронске поште на адресу: privrednadrustva@privreda.gov.rs или писаним путем на адресу Министарство привреде, Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима”.

Пореске вести, октобар 2019.

Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана

Дана 8.10.2019. Министарство финансија објавило је Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана којим се предвиђају измене у одређеним законским решењима.  Више о томе можете прочитати овде

Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

Дана 8.10.2019. Министарство финансија објавило је нацрт Закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање. Више о томе можете прочитати овде.

Пореске вести, октобар 2019.

Измене и допуне Закона о порезу на додату вредност

Овим путем вас обавештавамо да је Народна скупштина Републике Србије усвојила  Закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност на седници дана 7.10.2019 године.

Више о томе можете прочитати овде.

Пореске вести, септембар 2019.

Радна верзија Закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица

На сајту Министарства финансија, у делу Нацрти и предлози, објављена је радна верзија Закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица.

Радној верзији закона можете приступити кликом на следећи линк.

На сајту је назначено да се примедбе и сугестије могу достављати најкасније до 6.10.2019. године, до 15:30 часова, на следећу имејл адресу: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs.

Пореске вести, август 2019.

Дана 22. јула 2019. године Народна скупштина Републике Србије усвојила је Закон о потврђивању Конвенције о узајамној административној помоћи у пореским питањима. Конвенцијом се проширује број држава са којима Република Србија може размењивати информације од значаја за опорезивање.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, јул 2019.

Нова мишљења Министарства финансија

У протеклом периоду је објављено више Мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредностЗакона о порезу на добит правних лица и Закона о порезу на доходак грађана.

За детаљнија питања у вези са применом мишљења на Вашу конкретну делатност и околности, можете контактирати колеге из Сектора за порески консалтинг.

Више о томе прочитајте овде.

 

Правилник о условима и начину изузимања квалификованих прихода из основице пореза на добит правних лица

Министар финансија је дана 9. јула 2019. године донео Правилник о условима и начину изузимања квалификованих прихода из основице пореза на добит правних лица, који ступа на снагу 20. јула 2019. године, а примењује се за обрачун пореза на добит правних лица почев од 2019. године.
Више о томе прочитајте овде.

Правилник о остваривању права на пореско ослобођење за примања запосленог по основу сопствених акција које стекне без накнаде или по повлашћеној цени

Министар финансија 12. јула 2019. године донео је Правилник о остваривању права на пореско ослобођење за примања запосленог по основу сопствених акција које стекне без накнаде или по повлашћеној цени којим се ближе уређује примена члана 18 став 1 тачка 11 и става 2 Закона о порезу на доходак грађана којим се прописује ослобођење од пореза на зараде за примања запосленог по основу сопствених акција. Правилник ће ступити на снагу 20. јула 2019. године.

Више о томе прочитајте овде.

Правилник о остваривању права на пореско ослобођење по основу организовања рекреације, спортских догађаја и активности за запослене

Министар финансија је 12. јула 2019. године донео Правилник о остваривању права на пореско ослобођење по основу организовања рекреације, спортских догађаја и активности за запослене којим се ближе уређује пореско ослобођење прописано чланом 18а Закона о порезу на доходак грађана. Правилник ће ступити на снагу 20. јула 2019. године.

Више о томе прочитајте овде.

Правилник о условима и начину остваривања права на порески кредит за улагање у капитал новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност

Министар финансија је 9. јула 2019. године донео Правилник о условима и начину остваривања права на порески кредит за улагање у капитал новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност, којим је детаљно уређен поступак којим порески обвезник потврђује да су испуњени услови предвиђени чланом 50ј Закона о порезу на добит правних лица за остваривање права на коришћење пореског кредита, и који прописује обрасце које порески обвезници који примењују члан 50ј ЗПДПЛ подносе уз порески биланс. Правилник ступа на снагу 20. јула 2019. године а примењује се на утврђивање пореске обавезе почев за 2019. годину, односно за порески период који почиње у 2019. години.

Више о томе прочитајте овде.

Правилник о условима и начину остваривања права на признавање трошкова који су непосредно повезани са истраживањем и развојем у пореском билансу у двоструко увећаном износу

Министар финансија је 9. јула 2019. године донео Правилник о условима и начину остваривања права на признавање трошкова који су непосредно повезани са истраживањем и развојем у пореском билансу у двоструко увећаном износу, којим се ближе уређује примена члана 22 г Закона о порезу на добит правних лица.

Правилник ступа на снагу 20. јула 2019. године, а примењује се на утврђивање пореске обавезе почев за 2019. годину, односно за порески период који почиње у 2019. години.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, јул 2019.

Мишљење Министарства финансија – документовање накнаде трошкова запосленима за долазак и одлазак са рада

Након што је Министарство финансија издало мишљење број 011-00-12/2019-04 од 1.2.2019. године о пореском третману трошкова запослених за долазак и одлазак са рада, Америчка привредна комора у Србији упутила је допис Министарству ради прецизнијег тумачења објављеног мишљења у делу који се односи на утврђивање шта се сматра веродостојном рачуноводственом исправом којом се документује накнада трошкова превоза за долазак и одлазак са рада.

Тим поводом, Министарство финансија је донело мишљење бр. 401-00-02148/2019-16 5.6.2019. године у којем потврђује да се примери рачуноводствених исправа наведени у допису Америчке привредне коморе сматрају веродостојним рачуноводственим исправама, у смислу Закона о рачуноводству. 

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, јун 2019.

Мултилатерална конвенција за примену мера које се у циљу спречавања ерозије пореске основице и премештања добити односе на пореске уговоре – новости

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, мај 2019.

Закон о изменама и допунама Закона о странцима

Закон о изменама и допунама Закона о странцима објављен је у Службеном гласнику бр. 31/2019 29.04.2019. године. Закон је ступио на снагу 07.05.2019. године, међутим најзначајније измене ће се примењивати од 01.01.2020.

Закон о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца

Закон о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца објављен је у Службеном гласнику бр. 31/2019 29.04.2019. године. Закон je ступио на снагу 07.05.2019. године.

Више о томе прочитајте овде.

Годишњи план пореских контрола за 2019. годину

На сајту Пореске управе објављен је годишњи план пореских контрола за 2019. годину.

Више о томе прочитајте овде.

Став Пореске управе у вези са контролом испуњености услова за признавање исплате трошкова запослених за долазак и одлазак са рада

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, април 2019.

У протеклом периоду је објављено више Мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност, Закона о порезу на добит правних лица, Закона о рачуноводству и Закона о фискалним касама.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, март 2019.

Обавештење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2018. годину можете прочитати овде.

 

Пореске вести, фербуар 2019.

Министарство финансија је објавило Мишљење број 011-00-12/2019-04 о пореском третману трошкова запосленима за долазак и одлазак са рада.

Више о томе можете прочитати овде.

Пореске новости, фебруар 2019.

Дана 5. фебруара 2019. године, Министар финансија је донео Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица.

Више о томе можете прочитати овде.

Пореске вести, фебруар 2019.

Усклађени неопорезиви динарски износи за 2019. годину

У складу са чланом 12а Закона о порезу на доходак грађана, неопорезиви динарски износи за сврхе пореза на доходак грађана усклађују се годишњим индексом потрошачких цена у години која претходи години за коју се усклађивање врши, а на основу података републичког органа надлежног за послове статистике.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, јануар 2019.

Основице доприноса за обавезно социјално осигурање у 2019. години

Прописана је нова највиша и најнижа месечна основица доприноса за 2019. годину и одређена је највиша годишња основица доприноса за 2018. годину.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, јануар 2019.

Споразум о социјалној сигурности између Србије и Швајцарске

Споразум о социјалној сигурности, као и Административни споразум о спровођењу Споразума о социјалној сигурности, закључен 2010. године између Србије и Швајцарске, ступили су на снагу 01.01.2019. године. Конвенција о социјалној сигурности из 1962. године у верзији додатне Конвенције из 1984. године, која је до сада уређивала односе из социјалног осигурања, ступањем Споразума више се не примењује.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, јануар 2019.

Централна евиденција стварних власника

У Агенцији за привредне регистре од 31. децембра 2018. године успостављена је Централна евиденција стварних власника, јединствена, централна, јавна, електронска база података о стварним власницима регистрованих субјеката основаних до 31. децембра 2018. године, у складу са Законом о централној евиденцији стварних власника и Правилником о садржини Централне евиденције стварних власника.

Сходно томе, овлашћена лица у правним лицима и другим регистрованим субјектима треба да евидентирају податке о стварним власницима најкасније до 31. јануара 2019. године.

У циљу олакшавања спровођења ове законске обавезе, Министарство привреде припремило је Водич за евидентирање стварног власника регистрованог субјекта у Централну евиденцију.

Пореске вести, јануар 2019.

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе

Министар финансија је дана 28. децембра 2018. године донео Правилник о изменама и допунама Правилника о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе, који се примењује на обрачун пореза на добит почев за 2018. годину.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, децембар 2018.

Програм економског држављанства у Црној Гори

Влада Црне Горе усвојила je одлуку којом се одређују критеријуми, начин и поступак избора лица које може стећи црногорско држављанство на основу програма тзв. економског држављанства, а која ће се примењивати од 1. јануара 2019. године.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, децембар 2018.

Међународно опорезивање

Мултилатерална конвенција за примену мера које се у циљу спречавања ерозије пореске основице и премештања добити односе на пореске уговоре ступила на снагу за Србију 1. октобра 2018. године, а да се примењује у односу на одређене уговоре о избегавању двоструког опорезивања од 1. јануара 2019. године.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, децембар 2018.

Измене пореских закона Републике Србије

Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној 7. децембра 2018. године усвојила је измене:

1. Закона о порезу на добит правних лица - Више о томе прочитајте овде.

2. Закона о порезу на доходак грађана - Више о томе прочитајте овде.

3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање - Више о томе прочитајте овде.

4. Закона о пореском поступку и пореској администрацији - Више о томе прочитајте овде.

5. Закона о порезима на имовину - Више о томе прочитајте овде.

6. Царинског закона - Више о томе прочитајте овде.

Најзначајније измене односе се на измену начина обрачуна пореске амортизације, увођење пореских подстицаја за улагања у иновативне делатности и активности истраживања и развоја и укидање доприноса за обавезно социјално осигурање на терет послодавца.

Поред тога, Народна скупштина Републике Србије је на истој седници усвојила Закон о накнадама за коришћење јавних добара, чији је циљ да, у једном закону, обухвати све накнаде које се наплаћују за коришћење јавних добара. 

Пореске вести, новембар 2018.

На сајту Министарства финансија, у делу Нацрти и предлози, објављени су Нацрт закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање и Нацрт закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Нацрту закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање можете приступити кликом на следећи линк, а Нацрту закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији можете приступити кликом на следећи линк.

На сајту је назначено да се примедбе и сугестије могу достављати најкасније до 16.11.2018. године, до краја радног времена, на следећу имејл адресу: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs.

О наведеним предлозима измена биће речи на Deloitte-овом семинару који ће бити одржан 23. новембра 2018. године. За све информације у вези са семинаром и пријавом на семинар, контактирајте jargirovic@deloittece.com.

Пореске вести, новембар 2018.

На сајту Министарства финансија, у делу Нацрти и предлози, објављена је радна верзија Закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица.

Радној верзији закона можете приступити кликом на следећи линк.

На сајту је назначено да се примедбе и сугестије могу достављати најкасније до 9.11.2018. године, до 12 часова, на следећу имејл адресу: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs.

Пореске вести, новембар 2018.

Међународно опорезивање

Мултилатерална конвенција за примену мера које се у циљу спречавања ерозије пореске основице и премештања добити односе на пореске уговоре ступила је на снагу за Србију 1. октобра 2018. године.

Више о томе прочитајте овде.

 

Пореске вести, октобар 2018.

Правилник о улагањима у области културе која се признају као расход

Дана 15. октобра 2018. године министар културе и информисања донео је нови Правилник о улагањима у области културе која се признају као расход. Овим правилником се уређује шта се сматра улагањем у области културе, укључујући и кинематографску делатност, које се признаје као расход у износу највише до 5% од укупног прихода.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, октобар 2018.

Ступио на снагу уговор о избегавању двоструког опорезивања са Сан Марином

Парафиран нацрт уговора о избегавању двоструког опорезивања са Алжиром 

Осмог октобра 2018. године ступио је на снагу Уговор између Владе Републике Србије и Владе Републике Сан Марино о избегавању двоструког опорезивања и спречавању пореске евазије у односу на порезе на доходак, а који ће почети да се примењује 1. јануара 2019. године.

Наведено значи да резиденти Републике Србије и Републике Сан Марино могу од следеће године да се ослањају на одредбе овог Уговора приликом утврђивања пореског третмана трансакција у које се упуштају, као и да ове трансакције више не би требало да буду предмет посебног режима опорезивања који се примењује на трансакције са лицима из јурисдикција са преференцијалним пореским системима.

Слободно нас контактирајте у случају да имате питања у вези са применом овог новог Уговора о избегавању двоструког опорезивања.

Такође текст Уговора између Владе Републике Србије и Владе Демократске Народне Републике Алжир о отклањању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину и спречавању пореске евазије и избегавања парафиран је, у циљу предузимања неопходних мера за што скорије потписивање.

 

Пореске вести, септембар 2018.

Споразум о социјалној сигурности закључен између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кинe

Објављен је предлог Закона о потврђивању Споразума о социјалној сигурности закљученог између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине. 

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, септембар 2018.

Правилник о дозволама за рад

Објављен је нови Правилник о дозволама за рад („Службени Гласник РС“ бр. 63/2018) у вези са применом Закона о запошљавању странаца и најновијим изменама. Правилник је у примени од 25. 8. 2018. године. 

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, август 2018.

Упутство у вези са евиденцијом издвојених пословних јединица привредних субјеката и складишта

Обавештавамо вас да је на сајту Пореске управе објављено детаљно Упутство о начину и поступку евидентирања пословних јединица привредних субјеката и складишта, које садржи све податке неопходне за испуњавање ове нове обавезе која погађа привредне субјекте у Републици Србији почев од 27.8.2018. године.

Упутству, као и пратећим вестима на сајту Пореске управе, можете приступити путем линка.

 

 

Пореске вести, јул 2018.

Објављени су нови подзаконски акти у вези са применом Закона о порезу на додату вредност, и то:

 • Правилник о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза, који је ступио на снагу 1.7.2018. године; и
 • Правилник о одређивању случајева у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци, који је ступио на снагу 7.7.2018. године.

Више о томе прочитајте овде.

 

Пореске вести, јул 2018.

Усвојене измене и допуне Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, јул 2018.

Нова мишљења Министарства финансија

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност, Закона о порезу на добит правних лица, Закона о порезу на доходак грађана, и Закона о акцизама.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, јун 2018.

На сајту Министарства финансија, у делу Јавне расправе, објављене су радне верзије Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана и Закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање.

Радним верзијама закона можете приступити кликом на следећи линк.

На сајту је назначено да се примедбе и сугестије могу достављати најкасније до 26.6.2018. године на следећу имејл адресу: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs.

Пореске вести, јун 2018.

На сајту Министарства финансија, у делу Јавне расправе, објављена је радна верзија Закона о изменама и допунама Закона о порезу на имовину. Истичемо као једну од најзначајнијих измена напуштање концепта фер вредности непокретности као основице за порез на имовину.

Радној верзији Закона можете приступити кликом на следећи линк.

На сајту је назначено да се примедбе и сугестије могу достављати најкасније до 2.7.2018. године на следећу имејл адресу: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs.

Пореске вести, јун 2018.

Уводи се евиденција стварних власника привредних друштава и других субјеката 

Дана 8. јуна 2018. године на снагу је ступио Закон о централној евиденцији стварних власника којим се прописује обавеза привредним друштвима и другим регистрованим лицима да обелодане своје стварне власнике, и успоставља се Централна евиденција стварних власника правних лица и других субјеката регистрованих у Републици Србији.

Централна евиденција биће успостављена од стране Агенције за привредне регистре до краја 2018. године, међутим, привредна друштва и остали субјекти обухваћени овим законом дужни су да најкасније до 8.7.2018. године одреде своје стварне власнике као и да чувају податке и документа на основу којих је стварни власник одређен. Та лица дужна су да ове податке и документа учине доступним на захтев надлежног државног органа и Народне банке Србије.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, мај 2018.

Усвојене измене и допуне пореских закона

Дана 19. априла 2018. године, Народна скупштина Републике Србије усвојила је предлоге:

1.  Закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност;

2.  Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији; и

3.  Закона о изменама и допунама Закона о акцизама.

Више о томе прочитајте овде.

 

Пореске вести, мај 2018.

Међународно опорезивање

Република Србија постала је једна од првих држава која је ратификовала Мултинационалну конвенцију, пошто је 19. априла 2018. године Народна скупштина Републике Србије усвојила Закон о потврђивању мултилатералне конвенције за примену мера које се у циљу спречавања ерозије пореске основице и премештања добити односе на пореске уговоре.

Мултилатералном конвенцијом мењају се одредбе постојећих билатералних уговора о избегавању двоструког опорезивања, уколико је Мултилатерална конвенција ступила на снагу за обе државе уговорнице које су обухватиле конкретни уговор Мултилатералном конвенцијом. Република Србија обухватила је 64 уговора о избегавању двоструког опорезивања Мултилатералном конвенцијом, како оне који су ступили на снагу, тако и оне који још нису ратификовани.

Република Србија још није предала ратификациони споразум ОЕЦД, те ће Мултилатерална конвенција за Републику Србију ступити на снагу истеком три месеца од дана предавања ратификационог инструмента ОЕЦД, што се очекује у скоријем периоду.

Детаљније информације о Мултилатералној конвенцији у наредном периоду.

Пореске вести, април 2018.

Објашњење Министарства финансија у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2017. годину

Дана 28. марта 2018. године Министарство финансија је објавило Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2017. годину.

Обвезници годишњег пореза на доходак грађана су порески резиденти за целокупни светски доходак и порески нерезиденти за доходак остварен на територији Републике Србије.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, март 2018.

Нови Закон о странцима

Нови Закон о странцима је усвојен 22. марта 2018. године. Почеће да се примењује шест месеци од дана ступања на снагу.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, март 2018.

Објављени нови правилници

Министарство финансија је објавило три нова Правилника:

 • Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по одбитку на приходе и накнаде које остварују нерезидентна и резидентна правна лица, који ће ступити на снагу 1. априла 2018. године;
 • Правилник о изменама и допунама Правилника о ПП ОПО пореској пријави, који је ступио на снагу 17. марта 2018. године; и
 • Правилник о изменама и допунама Правилника о ППП ПД пореској пријави, који је ступио на снагу 17. марта 2018. године.

Више о томе прочитајте овде.

 

Пореске вести, март 2018.

Обавештење о Правилнику о каматним стопама „ван дохвата руке“

На основу члана 61. став 3. Закона о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 25/01…112/15 и 113/17), Министарство финансија је усвојило Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке“ за 2018. годину.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, фебруар 2018.

Нова мишљења Министарства финансија 

У протеклом периоду је објављено више Мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност и Закона о порезу на добит правних лица.

Више о томе прочитајте овде.

 

Пореске вести, фебруар 2018.

Објављено је Корисничко упутство које се бави попуњавањем Обрасца ПОПДВ, али и другим спорним ПДВ питањима 

На сајту Пореске управе објављено обимно Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (у даљем тексту: „Корисничко упутство“).

Корисничко упутство, које је резултат екстензивног ангажовања Пореске управе и Министарства финансија, садржи:

1. Правни оквир;

2. Опште смернице у вези са исказивањем података у Обрасцу ПОПДВ;

3. Објашњења у вези са исказивањем података у конкретним деловима, односно пољима Обрасца ПОПДВ (са примерима који се односе на конкретне делове, односно поља);

4. Пример исказивања података у Обрасцу ПОПДВ на основу пословних промена у пореском периоду и исказивања података у Обрасцу ПППДВ.

Посебно наглашавамо да, поред наведеног, Корисничко упутство садржи и појашњења и смернице за бројне практичне проблеме који су настајали при примени прописа из области ПДВ-а у претходним годинама, а који нису нужно у директној вези са Обрасцем ПОПДВ.

Корисничком упутству можете приступити на следећем линку.

Пореске вести, фебруар 2018.

Објављен је Правилник о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура (у даљем тексту: „Правилник“) који је ступио на снагу 3. фебруара 2018. године.

Приступ централном регистру фактура ће имати администратор, као и друга лица са отвореним корисничким налогом за рад у том регистру (локални корисници).

Администратор ће имати овлашћења за креирање и отказивање корисничких налога за локалне кориснике, преглед детаља корисничких налога, регистровање и отказивање фактура (само за повериоце), преглед регистрованих фактура и експорт фактура, док ће локални корисници имати овлашћења за регистровање и отказивање фактура (само за повериоце), преглед регистрованих фактура и експорт фактура.

Регистрацију фактура ће вршити администратор или локални корисник овлашћен за регистрацију фактура, уношењем података из фактуре (назив или јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС) - дужника, број фактуре, укупан износ фактуре и коментар).

Централни регистар фактура ће садржати следеће податке:

 • о фактурама (ЈБКЈС дужника, број, укупан износ и датум издавања фактуре и коментар);
 • о датуму и износу измирења фактуре;
 • o повериоцима и дужницима;
 • o физичким лицима – администраторима које поверилац, односно дужник овлашћује за рад у централном регистру фактура; и
 • физичким лицима – локалним корисницима.

Субјекти јавног сектора, који плаћања врше преко рачуна који се воде код Управе за трезор, измирују новчане обавезе по фактурама само ако су фактуре исправно регистроване у централном регистру фактура.

Регистрација фактура у централном регистру фактура по одредбама овог правилника вршиће се почев од 1. марта 2018. године.

Пореске вести, јануар 2018.

0бавештење у вези са највишом месечном основицом доприноса за 2018. годину и највишом годишњом основицом доприноса за 2017. годину

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, јануар 2018.

Обавештење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2017. годину и усклађеним неопорезивим динарским износима за 2018. годину

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, јануар 2018.

Нова мишљења Министарства финансија

У протеклом периоду је објављено више Мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност и Закона о порезу на добит правних лица.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, децембар 2017.

На седници Народне Скупштине Републике Србије од 14.12.2017. године донет је Закон о изменама и допунама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

У оквиру поменутог закона су уведене одредбе које предвиђају обавезно регистровање фактура и других захтева за исплату у оквиру посебно оформљеног Централног регистра фактура, који представља систем (базу података) који ће успоставити и водити Министарство финансија - Управа за трезор, у којем се региструју фактуре и други захтеви за исплату, издати од стране поверилаца у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката, односно између субјеката јавног сектора, у којима су субјекти јавног сектора дужници.

Као разлог за увођење обавезног регистровања је наведено побољшање ефикасности и сигурности наплате наведених потраживања поверилаца, али и омогућавање дужницима да пре плаћања повериоцу провере исправност испостављене фактуре, при чему је плаћање могуће само у случају ако је та фактура исправно регистрована, односно ако одговара испостављеној фактури, или другом захтеву за исплату.

Регистровање фактура и других захтева за исплату примењиваће се у првој фази на фактуре и друге захтеве за исплату за које се плаћања врше преко рачуна који се воде код Управе за трезор, почев од 1. марта 2018. године, а у другој фази на фактуре и друге захтеве за исплату за које се плаћања врше преко рачуна који се воде код банака, по успостављању техничко-технолошких услова.

Коначно, предвиђено је да ће Министар финансија у року до 30 дана од дана ступања на снагу овог закона донети подзаконски акт којим ближе уређује начин и поступак регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начин вођења и садржај централног регистра фактура.

Пореске вести, децембар 2017.

Објашњење Министарства финансија и Министарства трговине, туризма и телекомуникација у вези са издавањем и књижењем рачуна (фактура) у папирном и електронском облику без употребе печата и потписа

Министарство финансија и Министарство трговине, туризма и телекомуникација су објавили објашњење које појашњава начин на који се издају и књиже фактуре у пословним књигама правних лица и предузетника, а које су настале у папирном и електронском облику.

Наиме, објашњењем је дефинисано да правна лица и предузетници могу издавати фактуре у папирном или електронском облику и да такве фактуре не морају садржати печат и потпис овлашћеног лица, већ је довољно да садрже идентификациону ознаку (нпр. име и презиме, потпис, факсимил, електронски потпис и сл.) која у упућује на одговорно лице, односно на лице које је овлашћено за издавање те фактуре. Додатно, правна лица и предузетници немају обавезу да фактуру која је изворно настала у електронском облику, штампају нити да на тако одштампан документ стављају печат и потпис.

Објашњењу можете приступити на следећем линку.

Пореске вести, децембар 2017.

Усвојене измене и допуне пореских закона

Дана 14. децембра 2017. године, Народна скупштина Републике Србије усвојила је предлоге Закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, Закона о порезу на добит правних лица, Закона о порезу на доходак грађана и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, новембар 2017.

Потврде о резидентности друштава Google и Facebook издате у електронском формату

Министарство финансија је у Мишљењу бр. 430-00-45/2017-04 од 18.10.2017. године потврдило употребљивост потврда о резидентности друштава Google и Facebook, које издаје надлежни орган Републике Ирске у електронском формату.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, октобар 2017.

Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу - ППДГ-1Р, ППДГ-2Р и ППДГ-3Р

Дана 6. октобра 2017. године објављен је Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу у “Службеном гласнику РС бр. 90/2017”.

Правилник ступа на снагу 1. јануара 2018. године.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, октобар 2017.

Дана 9.10.2017. године објављен је Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ.

Овај Правилник је већ детаљно представљен у једном од наших претходних издања Пореских вести. Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, септембар 2017.

Нова мишљења Министарства финансија

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност и Закона о порезу на добит правних лица.

Више о томе, прочитајте овде.

Пореске вести, август 2017.

Предлог новог Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ

Тренутно је у процедури усвајања предлог новог Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ (даље: Правилник), чија је примена планирана од 1. јануара 2018. године.

Као и претходни, и овај Правилник прописује облик, садржину и начин вођења интерне евиденције од значаја за утврђивање ПДВ обавезе, која се не доставља уз пореску пријаву, односно садржину прегледа обрачуна ПДВ-а који ће се достављати на Обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву за сваки порески период. 

Више о томе, прочитајте овде.

Пореске вести, август 2017.

Нова мишљења Министарства финансија

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност, Закона о порезу на добит правних лица и Закона о порезима на имовину.

Више о томе, прочитајте овде.

Пореске вести, јун 2017.

Нова мишљења Министарства финансија

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, мај 2017.

Нова мишљења Министарства финансија

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност, Закона о порезу на добит правних лица као и Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, април 2017.

Нова мишљења Министарства финансија

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност, Закона о порезу на добит правних лица као и Закона о порезу на доходак грађана.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, април 2017.

Правилник о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за порез по одбитку

Дана 11. марта 2017. године ступио је на снагу Правилник о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за порез по одбитку, а који је објављен у „Сл. гласник РС“, бр. 21/2017 дана 10. марта 2017. године.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, април 2017.

Објашњење Министарства финансија у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2016. годину

Дана 30. марта 2017. године Министарство финансија је објавило Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2016. годину.

Обвезници годишњег пореза на доходак грађана су порески резиденти за целокупни светски доходак и порески нерезиденти за доходак остварен на територији Републике Србије.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, април 2017.

Објашњења Министарства финансија у вези са одређивањем места промета услуга

Министарство финансија је објавило два објашњења у вези са одређивањем места промета услуга, којима можете приступити кликом на следеће линкове:

Објашњење у вези одређивања места промета услуга изнајмљивања превозних средстава и других покретних ствари, од 1. априла 2017. године

Објашњење у вези са одређивањем места промета услуга превоза добара која се пружају пореском обвезнику, од 1. априла 2017. године

Посебно напомињемо да од 1. априла 2017. године ПДВ по основу изнајмљивања покретних ствари (превозних средстава, опреме и сл.) које се привремено увозе, не обрачунава више надлежни царински орган, већ прималац услуге као порески дужник, ако се местом промета предметне услуге сматра Србија.

Пореске вести, март 2017.

Нова мишљења Министарства финансија

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност, Закона о порезу на добит правних лица. Такође, објављен је и јавни позив за доделу средстава подстицаја за директне инвестиције.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, март 2017.

Обавештење о новим Правилницима

Дана 6.3.2017. године су ступила на снагу три нова правилника из области пореза на додату вредност, који ближе уређују одређивање места промета услуга за услуге изнајмљивања превозних средстава, предаје јела и пића за конзумацију на лицу места и услуга у вези са непокретностима. Поред тога, усвојене су и измене и допуне постојећег правилника којим се уређује остваривање пореских ослобођења код ПДВ-а са правом на одбитак претходног пореза, конкретно у вези са начином остваривања пореских ослобођења код превозних услуга у вези са увозом, извозом, транзитом и привременим увозом. 

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, март 2017.

Обавештење о Правилнику о каматним стопама „ван дохвата руке“

На основу члана 61. став 3. Закона о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 25/01…112/15), Министарство финансија је усвојило Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке“ за 2017. годину.

Више о томе можете прочитати овде.

Пореске вести, март 2017.

Нова мишљења Министарства финансија 

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност, Закона о порезу на добит правних лица, као и три Пресуде Управног суда које појашњавају примену одредби Закона о општем управном поступку, Закона о пореском поступку и пореској администрацији и Царинског закона.

Више о томе можете прочитати овде.

Пореске вести, јануар 2017.

Нова мишљења Министарства финансија и Пресуде Управног суда

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност, Закона о порезу на добит правних лица, Закона о порезу на доходак грађана, као и две Пресуде Управног суда које појашњавају примену одредби Закона о општем управном поступку.

Више о томе можете прочитати овде.

Пореске вести, јануар 2017.

Усклађени неопорезиви динарски износи за 2017. годину

У складу са подацима Републичког завода за статистику о индексу потрошачких цена и просечној годишњој заради по запосленом у Републици Србији у 2016. години од 12. односно 25. јануара 2017. године утврђени су усклађени динарски износи који ступају на снагу 1. фебруара 2017. године.  

Више о томе можете прочитати овде.

Пореске вести, децембар 2016.

Измене и допуне Закона о порезу на додату вредност и Закона о пореском поступку и пореској администрацији

Народна скупштина Републике Србије је усвојила Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност (даље: ЗПДВ) и Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији (даље: ЗПППА) којима се предвиђају значајне измене у одређеним законским решењима, превасходно у циљу хармонизације пореских прописа са прописима Европске уније.

Највећи део измена ЗПДВ ће се примењивати од 1. јануара 2017. године, осим одредби у вези са местом промета добара и услуга које ће се примењивати од 1. априла 2017. године, као и одредбе у вези са састављањем и подношењем прегледа обрачуна ПДВ-а уз ПДВ пријаву, које ће се примењивати од 1. јануара 2018. године.

Закон о изменама и допунама ЗПППА ће се примењивати од 1. јануара 2017. године, осим измена које се односе на одредбе у вези са утврђивањем органа надлежног за решавање у другостепеним пореским поступцима, које ће се примењивати од 1. јула 2017. године.

Више о томе можете прочитати овде.

Пореске вести, новембар 2016.

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност, Закона о порезу на добит правних лица, Закона о порезу на доходак грађана, као и Закона о фискалним касама.

Више о томе можете прочитати овде.

Пореске вести, октобар 2016.

Одложена је примена новог Правилника о евиденцији ПДВ-а

Министарство финансија је усвојило иницијативу да се одложи примена новог Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ-у и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ-а (даље: Правилник), како би одредбе које он предвиђа биле ревидиране. Сходно наведеном, Министарство финансија би требало да одложи примену Правилника до 1. јануара 2018. године.

Пореске вести, октобар 2016.

Донет је нови Правилник о евиденцији ПДВ-а

Министар финансија је 30. септембра 2016. године донео Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ-у и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ-а („Сл. Гласник РС“ бр. 80/16, у даљем тексту: Правилник), који ће се примењивати од 1. јануара 2017. године.

Више о томе можете прочитати овде.

Пореске вести, септембар 2016.

Нова мишљења Министарства финансија и Пресуда Апелационог суда

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност, Закона о порезу на добит правних лица, Закона о порезу на доходак грађана, Закона о пореском поступку и пореској администрацији, као и једна Пресуда Апелационог суда која појашњава примену одредби Кривичног законика. 

Више о томе можете прочитати овде.

Пореске вести, август 2016.

Нова мишљења Министарства финансија и Решење Привредног апелационог суда

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност, Закона о порезу на добит правних лица, као и једно Решење Привредног апелационог суда које појашњава примену одредби Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Више о томе можете прочитати овде.

Пореске вести, јун 2016.

Нова мишљења Министарства финансија

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби:

 • Закона о порезу на додату вредност
 • Закона о порезу на добит правних лица
 • Закона о порезу на доходак грађана, као и
 • Закона о акцизама

Више о томе можете прочитати овде.

Пореске вести, април 2016.

Нова мишљења Министарства финансија

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност, као и Законa о порезу на добит правних лица, Закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Краљевине Норвешке о избегавању двоструког опорезивања и спречавању пореске евазије у односу на порезе на доходак, Царинског закона, Закона о порезима на имовину и Закона о пореском поступку и пореској администрацији, а одабрана су следећа:

 • Предмет опорезивања порезом по одбитку дела прихода нерезидентног правног лица оствареног од резидентног правног лица по основу накнаде за услуге превоза које се пружају на територији Републике Србије;
 • Предмет опорезивања порезом по одбитку прихода нерезидентног правног лица оствареног од резидентног правног лица по основу накнаде за инжењерске, консултантске и услуге управљања;
 • Место промета услуге давања у закуп непокретности – билборда;
 • Одређивање ПДВ дужника за промет који се односи на услугу пумпања бетона;
 • Постојање права на одбитак претходног пореза обвезника ПДВ који набавља добра и услуге за потребе изградње грађевинског објекта намењеног продаји независно од тога да ли поседује грађевинску документацију за изградњу објекта;
 • Постојање права преноса губитака из претходних пореских периода на рачун више утврђеног износа опорезиве добити у поступку пореске контроле;
 • Објашњење о примени члана 10. став 2. под 2) Уговора између Републике Србије и Краљевине Норвешке о избегавању двоструког опорезивања и спречавању пореске евазије у односу на порезе на доходак;
 • Начин плаћања доприноса за социјално осигурање радника упућеног на рад у иностранство у случају када се порез на зараде обрачунава у држави у коју је упућен;
 • ПДВ третман новчаних средстава – депозита који прими закуподавац од закупца на основу уговора о закупу;
 • Постојање права на претходни ПДВ у случају када обвезник набавља деривате нафте од продавца који не поседује лиценцу за трговину дериватима нафте;
 • ПДВ третман промета добара и услуга из области грађевинарства када се ради о системима техничке заштите (противпожарни аларм, видео надзор, контрола приступа, контрола радног времена, систем против провала и упада, интерфон);
 • Учествовање страних лица у царинском поступку у Републици Србији;
 • Одређивање пореског дужника за промет добара и услуга из области грађевинарства у случају када обвезник ПДВ врши испоруку хидрауличне маказасте лифт платформе;
 • ПДВ третман промета добара и услуга из области грађевинарства када се ради о испоруци електричне опреме са уградњом;
 • Непостојање предмета опорезивања порезом по одбитку премија реосигурања које резидентно правно лице (за реосигурање) исплаћује нерезидентном правном лицу (за реосигурање);
 • Признавање расхода у пореском билансу по основу камата, негативних курсних разлика и негативних ефеката валутне клаузуле који су настали у вези са уговором о кредиту закљученог са пословном банком за финансирање откупа акција зависног правног лица, као и по основу трошкова консултантских услуга;
 • Потребан доказ да је вредност имовине исказана по фер вредности код утврђивања основице пореза на имовину за непокретност обвезника који води пословне књиге;
 • Признавање расхода у пореском билансу по основу камате на депозит примљен од повезаног лица;
 • Порески третман за смештај и исхрану учесника на стручним скуповима организованих у вези са оглашавањем лекова обвезника;
 • Немогућност примене методе парификације за потребе утврђивања ПДВ основице.

Више о томе можете прочитати овде.

Пореске вести, март 2016.

Нова мишљења Министарства финансија

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност, као и Закона о порезу на добит правних лица, а одабрана су следећа:

 • Примена пореза по одбитку на услуге истраживања тржишта, посредовања и заступања, пореског саветовања, рекламе и пропаганде, као и за консултантске и маркетиншке услуге
 • (Нe)постојање обавезе плаћања пореза по одбитку на услуге које нерезидентна банка пружа резидентној банци
 • Утврђивање основице пореза на добит у случају када обвезник у пословним књигама искаже приход од смањења обавезе по основу камате на кредит добијен од повезаног лица
 • Обрачун трансферних цена у случају када обвезник набави стално средство из иностранства преко свог повезаног лица које је извршило услугу увоза
 • Постојање права на пореско ослобођење од плаћања пореза на добит по основу улагања у основна средства у вредности више од једне милијарде динара
 • ПДВ третман у случају када се испорука сваког добра у имовини која се преноси сматра посебним прометом
 • Немогућност смањења основице за обрачун ПДВ-а на основу уговора о вансудском поравнању
 • Непостојање обавезе обрачунавања и плаћања ПДВ-а у случају када обвезник ПДВ-а пружа инжењерске услуге страном лицу
 • Непостојање обавезе обрачунавања и плаћања ПДВ-а у случају када обвезник ПДВ-а врши промет услуге посредовања код промета добара која се из иностранства шаљу или отпремају на територију Србије
 • (Не)постојање права обвезника да обрачунати ПДВ одбије као претходни порез у случају када прими рачун од претходног учесника у промету којем је привремено одузет ПИБ
 • Одређивање дана промета у случају делимичних испорука добара и услуга из области грађевинарства када постоји обавеза ангажовања надзорног органа
 • Смањење пореске основице у случају када дође до враћања одређене количине добара од стране купца због лошег квалитета
 • Исказивање података у рачуну о промету добара и услуга када је за део промета порески дужник испоручилац, а за други део промета порески дужник прималац добара и услуга
 • Обавеза издавања документа о смањењу накнаде из члана 15. Правилника о рачунима као услов за смањење пореске основице и обрачунатог ПДВ-а
 • Остваривање права на одбитак претходног пореза на основу новоиздатог формално исправног рачуна

Више о томе можете прочитати овде.

 

 

Пореске вести, март 2016.

Пореска пријава за годишњи порез на доходак грађана ППДГ – 2Р

Министарство финансија Републике Србије је дана 15. марта 2016. године донело „Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу“ („Службени Гласник РС.“ бр. 28/2016).

Више о томе можете прочитати овде.

Пореске вести, март 2016.

Правилник о ПП ОПО пореској пријави

Дана 25. фебруара 2016. године („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016), ступио је на снагу Правилник о пореској пријави о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду односно другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника (у даљем тексту Правилник), који је почео да се примењује 1. марта 2016. године. Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о обрасцу пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима од стране физичког лица као пореског обвезника („Сл. гласник РС“, бр. 77/2013).

Више о нoвинама у подношењу ПП ОПО пријаве можете наћи овде.

Пореске вести, фебруар 2016.

Измене и допуне одредби које уређују порески поступак и начина подношења пријаве за порез по одбитку

Влада Републике Србије је упутила Народној скупштини Републике Србије Предлог Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Као основни разлози за измене и допуне Закона о пореском поступку и пореској администрацији наведени су обезбеђивање нормализације пословања пореских обвезника, као и потреба да се изврши прецизирање појединих одредби.

Додатно, дана 1.3.2016. године ступају на снагу одредбе Правилника о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по одбитку на приходе и накнаде које остварују нерезидентна и резидентна правна лица.

Више о томе можете прочитати овде.

Пореске вести, фебруар 2016.

Државе са којима је Република Србија закључила уговоре о избегавању двоструког опорезивања – у примени од 1. јануара 2016. године

Листа важећих уговора о избегавању двоструког опорезивања између Републике Србије и других држава проширена је за једну нову чланицу почевши од 1. јануара 2016. године. Наиме, од 1. јануара 2016. године примењује се нови уговор о избегавању двоструког опорезивања закључен између Републике Србије и Краљевине Норвешке.

Новим уговором о избегавању двоструког опорезивања је престао да важи претходни уговор који су 1983. године закључили Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Краљевина Норвешка.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, фебруар 2016.

Усклађени неопорезиви динарски износи за 2016. годину

Дана 25. јануара 2016. године у Службеном гласнику број 5/2016 објављен је Закон о порезу на доходак грађана са усклађеним динарским износима. Усклађени динарски износи ступају на снагу 1. фебруара 2016. године. 

Више о томе, прочитајте овде.

Пореске вести, јануар 2016.

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана и Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

Народна Скупштина Републике Србије је дана 29. децембра 2015. године усвојила Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, као и Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање.

Више о томе, прочитајте овде.

Пореске вести, јануар 2016.

Измене Закона о порезу на добит правних лица и Закона о пореском поступку и пореској администрацији

Народна скупштина Републике Србије усвојила је 29. децембра 2015. године Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, као и Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији. Највећи део измена ступа на снагу 1. јануара 2016. године.

Више о томе, прочитајте овде.

Пореске вести, децембар 2015.

Закони о потврђивању Уговора између Републике Србије и Краљевине Норвешке и Уговора између Републике Србије и Републике Казакхстан о избегавању двоструког опорезивања

Закон о потврђивању уговора између Владе Републике Србије и Краљевине Норвешке о избегавању двоструког опорезивања и спречавању пореске евазије у односу на порез на доходак (у даљем тексту Уговор) као и Закон o потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Републике Казакхстан о избегавању двоструког опорезивања и спречавању пореске евазије у односу на порезе на доходак и на имовину објављени су 26. новембра 2015. године („Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 21/2015), и ступили су на снагу 4. децембра 2015.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, новембар 2015.

Закон о условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити

Нови Закон о условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити објављен је 5. новембра 2015., а ступио је на снагу 13. новембра 2015. године. Примена закона почеће у року од два месеца од дана ступања на снагу.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, новембар 2015.

Објашњење о промени члана 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност у области грађевинарства 

Министарство финансија је донело Објашњење о примени члана 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност у области грађевинарства (у даљем тексту „Објашњење“) које је објављено 19.11.2015. године на интернет страници Министарства финансија.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести

Влада Републике Србије усвојила је 6. октобра 2015. године Уредбу o изменама и допунама Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника која је објављена у Службеном гласнику Републике Србије бр. 84/2015. Уредба ступа на снагу 14. октобра 2015. године.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, септембар 2015.

Влада Републике Србије саставила је Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, који је Народна скупштина Републике Србије усвојила на ванредном заседању 28. септембра 2015. године.

Као основни разлози за измене и допуне Закона о порезу на додату вредност наведени су даље усаглашавање са прописима Европске уније, стварање повољнијих услова за пословање привредних субјеката, спречавање евентуалних злоупотреба, као и обезбеђивања унапређења контроле ПДВ-а од стране Пореске управе.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, јул-август 2015.

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредаба Закона о порезу на додату вредност, Закона о порезу на добит правних лица, Закона о пореском поступку и пореској администрацији и Закона о порезу на доходак грађана.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, јун 2015.

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредаба Закона о порезу на додату вредност, Закона о порезу на доходак грађана и Закона о акцизама.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, април 2015.

Обавештење о подношењу пријаве за годишњи порез на доходак грађана

Oд 1. априла 2015. године подношење пореских пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана биће искључиво у електронском облику, преко електронског сервиса Пореске управе (е-Порези). Предуслов за подношење пореске пријаве електронским путем је поседовање дигиталног сертификата (тзв. електронски потпис).

Обавештење о подношењу пријаве за порез на добит правних лица

Од 1. априла 2015. године пореска пријава за порез на добит правних лица, осим пореза на добит правних лица по одбитку, се подноси искључиво у електронском облику.

Нова мишљења Министарства финансија

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредаба  Закона о порезу на додату вредност, као и два у вези са применом Закона о рачуноводству и Закона о ревизији од значаја за пореску материју.

Више о томе, прочитајте овде.

Пореске вести, март 2015.

Обавештење о Правилнику о каматним стопама „ван дохвата руке“ (Службени гласник РС бр. 23/2015)

На основу члана 61. став 3. Закона о порезу на добит правних лица, Министарство финансија је усвојило Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом “ван дохвата руке” за 2014. годину. 

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, фебруар 2015.

Правилник о дозволама за рад (Службени гласник РС бр. 136/2014) ступио је на снагу 20.12.2014. године, а циљ овог правилника је ближе уређивање начина издавања, односно продужења дозволе за рад као и начина доказивања испуњености услова и потребни докази за издавање, односно продужење дозволе за рад.

Такође, објављени су подаци о просечној годишњој заради по запосленом у Републици Србији исплаћеној у 2014. години, од значаја за утврђивање обавезе подношења пореске пријаве за годишњи порез на доходак грађана за 2014. годину.

Поред тога, у протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија и две одлуке Управног суда који појашњавају примену одредби Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Закона о порезу на додату вредност, Закона о порезу на добит правних лица, као и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурањe.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, децембар 2014.

Народна скупштина Републике Србије је 25. децембра 2014. године усвојила пакет законских прописа којима се мењају одредбе Закона о порезу на додату вредност, Закона о акцизама и Закона о порезу на добит правних лица. Поменуте измене ступају на снагу 1. јануара 2015. 

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија и једна одлука Управног суда који појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност, Закона о порезу на имовину, Закона о рачуноводству и Закона о порезу на добит правних лица.

Више о томе прочитајте овде.

Закон о запошљавању странаца

Народна скупштина Републике Србије усвојила је 25. новембра 2014. Закон о запошљавању странаца који је објављен у Службеном гласнику Републике Србије бр. 128/2014. Закон је у примени од 04. децембра 2014. године.

Више о томе прочитајте овде

Пореске вести, октобар 2014.

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност и Закона о порезу на добит правних лица.

Пореске вести, октобар 2014.

Пореске вести, септембар 2014.

Обавештење за сва правна лица која послују у Албанији преко повезаних лица. 

Пореске вести, септембар 2014.

Пореске вести, август 2014.

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која се односе на примену одредби Закона о порезу на додату вредност и Закона о порезу на добит правних лица.

Пореске вести, август 2014.

Измене и допуне Закона о раду, jул 2014.

Скупштина Републике Србије је 18. јула 2014. године усвојила измене и допуне Закона о раду, које ступају на снагу 29. јула 2014. године са изузетком одредби које се односе на обрачун зараде и накнаде зарадe. Предметним изменама и допунама Закона о раду усклађују се одредбе Закона са међународним стандардима, а пре свега потврђеним конвенцијама МОР и прописима Европске уније, које су судови примењивали непосредно и прецизирају се поједине одредбе које су се у пракси различито тумачиле и примењивале од стране послодаваца, а понекад доводиле до различите судске праксе, што је све имало за последицу правну несигурност.

Измене и допуне Закона о раду, jул 2014.

Измене и допуне Закона о порезу на доходак грађана и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, јул 2014.

Народна Скупштина Републике Србије усвојила је 30. маја Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, који је објављен у Службеном гласнику Републике Србије бр. 57/2014. Одредбе овог Закона у примени су од 1. јула 2014. године.

Измене и допуне Закона о порезу на доходак грађана и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, јул 2014.

Измене и допуне Закона о пореском поступку и пореској администрацији, јул 2014.

Измене и допуне Закона о пореском поступку и пореској администрацији (у даљем тексту: ЗПППА) доносе више новина, укључујући и обједињавање казнених одредби за пореске прекршаје у оквиру једног закона, као и пооштравање казнених мера у случају непоштовања пореских прописа, а све у циљу сузбијања сиве економије у Србији.

Измене и допуне Закона о пореском поступку и пореској администрацији, јул 2014

Пореске вести, април 2014.

Будући да је изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност (у даљем тексту: Закон о ПДВ) из 2012. године, које су ступиле на снагу 1. јануара 2013. године, омогућена рефакција ПДВ страним обвезницима, овим путем Вас обавештавамо да је рок за подношење захтева за рефакцију 30. јун 2014. године, за промет извршен у 2013. години.

Deloitte је у могућности да пружи помоћ приликом састављања и подношења захтева за рефакцију ПДВ и услугу покретања процедуре повраћаја ПДВ из неких од држава чланица Европске уније и других држава чији прописи дозвољавају повраћај ПДВ српским друштвима.

Пореске вести, април 2014.

Пореске вести, март 2014.

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која се односе на примену одредби Закона о порезу на додату вредност, Закона о порезу на добит правних лица и Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Пореске вести, март 2014.

Пореске вести, фебруар 2014. године

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која се односе на примену одредби Закона о порезу на додату вредности Закона о порезу на добит правних лица.

Пореске вести, фебруар 2014.

Пореске вести, јануар 2014.

Недавно је објављено неколико нових мишљења Министарства финансија која ближе објашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност, Закона о порезу на добит правних лица и Закона о порезима на имовину. Такође, 30.12.2013. године донет је Правилник изменама и допунама Правилника o обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину („Сл. гласник РС", бр.118/2013), који се примењује од 1.1.2014. године. Наведеним Правилником измењен је начин попуњавања пореских пријава за порез на имовину.

Пореске вести, јануар 2014.

Пореске вести, децембар 2013.

Претходне недеље је усвојено више закона којима се мењају постојећи прописи у пореској материји. Наиме, усвојене су измене: Закона о порезу на добит правних лица, Закона о порезу на додату вредност, Закона о порезу на доходак грађана, Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Закона о пензијском и инвалидском осигурању и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање.

Такође, 1. јануара 2014. године на снагу ће ступити и уговори о избегавању двоструког опорезивања које је Србија закључила са Вијетнамом („Сл. гласник РС-Међународни уговори“, бр. 7/2013), Грузијом, Канадом и Тунисом („Сл. гласник РС-Међународни уговори“, бр. 6/2012).

Недавно је објављено и неколико нових мишљења Министарства финансија која ближе објашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност и Закона о порезу на добит правних лица

Пореске вести, децембар 2013.

Пореске вести, новембар 2013.

Недавно је објављено неколико нових мишљења Министарства финансија која ближе објашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност, Закона о порезу на добит правних лица и Закона о порезу на доходак грађана.

Осим тога, најављено је повећање посебне стопе ПДВ са 8% на 10%, као и опорезивање неких добара и услуга, који су до сада били опорезовани са 8%, општом стопом од 20% почев од 1. јануара 2014. године.

Такође, најављено је “додатно опорезивање зарада у јавном сектору“. Међутим, према нашим сазнањима, ова мера неће бити пореског карактера већ ће имати форму процентуалног умањења нето зарада запослених у јавном сектору које су изнад одређених прагова (60.000 динара нето – 20% и 100.000 динара нето – 25%).

 

Пореске вести, новембар 2013.

Пореске вести, септембар 2013.

Недавно је објављено неколико нових мишљења Министарства финансија која ближе објашњавају примену одредби Закона о ПДВ и Закона о порезу на добит правних лица.

Осим тога, на снагу је ступио Споразум о стабилизацији и придруживању између земаља чланица Европске уније, са једне стране, и Републике Србије са друге, који ће, између осталог, имати директни утицај на пословање привредних субјеката у Србији.

Пореске вести, септембар 2013.

Пореске вести, август 2013.

У протеклом периоду је донет о неколико нових правилник а који уређују пореску материју. Поред тога, објављено је и више мишљења Министарства финансија и привреде, од којих смо неке издвојили као најзначајније за пореску праксу.

Пореске вести, август 2013.

Пореске вести, јул 2013.

Недавно је донет нов правилник који ближе уређује обрасце и садржаје образаца који се тичу пореза на добит за приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа остварује нерезидентни обвезник. Такође, измењен je и Правилник о обрасцима пореских пријава пореза на имовину, а стари обрасци ППИ – 3 (порез на поклон и наслеђе) и ППИ – 4 (порез на пренос апсолутних права) замењују  се новим.

Осим тога,  у протеклом периоду  објављено је и више мишљења Министарства финансија и привреде која су од значаја за пореску праксу.

Пореске вести, јул 2013.

Измене и допуне Закона о порезима на имовину, мај 2013.

Влада Републике Србије утврдила je Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину. У додатку можете прочитати преглед најбитнијих измена.

Измене и допуне Закона о порезима на имовину

Измене и допуне Закона о порезу на доходак грађана, мај 2013.

На скупштинској седници одржаној дана 29. маја 2013. године усвојене су измене и допуне Закона о порезу на доходак грађана. Закон је ступио на снагу 30. маја 2013. године. Према објављеним разлозима за доношење закона, суштина је да се новим законским решењима постигну следећи циљеви:

1. повећање праведности опорезивања дохотка грађана;

2. смањење административних трошкова спровођења пореских обавеза;

3. усаглашавање и осавремењивање постојећих одредби у складу са променама других прописа, али и променама у изворима и облицима примања појединаца које су резултат промена у начину пословања српске привреде.

 

Измене и допуне Закона о порезу на доходак грађана

Измене и допуне Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, мај 2013.

Ради усаглашавања, измене и допуне Закона о порезу на доходак грађана и Закона о пореском поступку и пореској администрацији прате и измене и допуне Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање.

Значајна измена је повећање стопе обавезних доприноса за пензијско и инвалидско осигурање са 22% на 24%. Сходно томе, у случају када се доприноси плаћају истовремено из основице и на основицу, стопа доприноса који се плаћају из зараде је повећана на 13%, док је стопа за доприносе који се плаћају на зараду остала непромењена, дакле 11%.

Измене и допуне Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

Измене и допуне Закона о порезу на добит правних лица, мај 2013.

Основни разлог измена и допуна Закона о порезу на добит правних лица (ЗПДПЛ) је пружање подршке привредним друштвима која улажу у развој нових производа, процеса или услуга путем признавања права на порески кредит који је претходно био резервисан за улагања у основна средства. Извршено је и повећање признатих расхода за здравствене, хуманитарне, спортске, културне и сличне сврхе ради подстицања интересовања приватног сектора за улагање у ове области. Даље, извршено је неколико потребних прецизирања, међу којима је и начин признавања расхода по основу отписа потраживања.

Измене и допуне Закона о порезу на добит правних лица

Измене и допуне Закона о пореском поступку и пореској администрацији, мај 2013.

Један од разлога за измене и допуне Закона о пореском поступку и пореској администрацији (у даљем тексту: ЗПППА) је обједињавање плаћања обавеза по основу пореза по одбитку, чиме се све постојеће пореске пријаве и други обрасци који су се до сада подносили (35 образаца) замењују једном, појединачном пореском пријавом. Поред тога, изменама се уводи и обавезност аката које издаје Министарство финансија и привреде, могућност да обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање застаре, али се пооштравају и казнене мере.

Измене и допуне Закона о пореском поступку и пореској администрацији

АРХИВА

Пореске вести из 2019.. године

Пореске вести из 2018. године

Пореске вести из 2017. године

Пореске вести из 2016. године

Пореске вести из 2015, године

Пореске вести из 2014. године

Пореске вести из 2013. године

Да ли Вам је ово било корисно?