Новости

Пореске новости

2016. година

Уколико желите да добијате наше Пореске вести на имејл пријавите се овде.

Пореске вести, децембар 2016.

Измене и допуне Закона о порезу на додату вредност и Закона о пореском поступку и пореској администрацији

Народна скупштина Републике Србије је усвојила Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност (даље: ЗПДВ) и Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији (даље: ЗПППА) којима се предвиђају значајне измене у одређеним законским решењима, превасходно у циљу хармонизације пореских прописа са прописима Европске уније.

Највећи део измена ЗПДВ ће се примењивати од 1. јануара 2017. године, осим одредби у вези са местом промета добара и услуга које ће се примењивати од 1. априла 2017. године, као и одредбе у вези са састављањем и подношењем прегледа обрачуна ПДВ-а уз ПДВ пријаву, које ће се примењивати од 1. јануара 2018. године.

Закон о изменама и допунама ЗПППА ће се примењивати од 1. јануара 2017. године, осим измена које се односе на одредбе у вези са утврђивањем органа надлежног за решавање у другостепеним пореским поступцима, које ће се примењивати од 1. јула 2017. године.

Више о томе можете прочитати овде.

Пореске вести, новембар 2016.

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност, Закона о порезу на добит правних лица, Закона о порезу на доходак грађана, као и Закона о фискалним касама.

Више о томе можете прочитати овде.

Пореске вести, октобар 2016.

Одложена је примена новог Правилника о евиденцији ПДВ-а

Министарство финансија је усвојило иницијативу да се одложи примена новог Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ-у и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ-а (даље: Правилник), како би одредбе које он предвиђа биле ревидиране. Сходно наведеном, Министарство финансија би требало да одложи примену Правилника до 1. јануара 2018. године.

Пореске вести, октобар 2016.

Донет је нови Правилник о евиденцији ПДВ-а

Министар финансија је 30. септембра 2016. године донео Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ-у и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ-а („Сл. Гласник РС“ бр. 80/16, у даљем тексту: Правилник), који ће се примењивати од 1. јануара 2017. године.

Више о томе можете прочитати овде.

Пореске вести, септембар 2016.

Нова мишљења Министарства финансија и Пресуда Апелационог суда

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност, Закона о порезу на добит правних лица, Закона о порезу на доходак грађана, Закона о пореском поступку и пореској администрацији, као и једна Пресуда Апелационог суда која појашњава примену одредби Кривичног законика. 

Више о томе можете прочитати овде.

Пореске вести, август 2016.

Нова мишљења Министарства финансија и Решење Привредног апелационог суда

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност, Закона о порезу на добит правних лица, као и једно Решење Привредног апелационог суда које појашњава примену одредби Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Више о томе можете прочитати овде.

Пореске вести, јун 2016.

Нова мишљења Министарства финансија

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби:

 • Закона о порезу на додату вредност
 • Закона о порезу на добит правних лица
 • Закона о порезу на доходак грађана, као и
 • Закона о акцизама

Више о томе можете прочитати овде.

Пореске вести, април 2016.

Нова мишљења Министарства финансија

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност, као и Законa о порезу на добит правних лица, Закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Краљевине Норвешке о избегавању двоструког опорезивања и спречавању пореске евазије у односу на порезе на доходак, Царинског закона, Закона о порезима на имовину и Закона о пореском поступку и пореској администрацији, а одабрана су следећа:

 • Предмет опорезивања порезом по одбитку дела прихода нерезидентног правног лица оствареног од резидентног правног лица по основу накнаде за услуге превоза које се пружају на територији Републике Србије;
 • Предмет опорезивања порезом по одбитку прихода нерезидентног правног лица оствареног од резидентног правног лица по основу накнаде за инжењерске, консултантске и услуге управљања;
 • Место промета услуге давања у закуп непокретности – билборда;
 • Одређивање ПДВ дужника за промет који се односи на услугу пумпања бетона;
 • Постојање права на одбитак претходног пореза обвезника ПДВ који набавља добра и услуге за потребе изградње грађевинског објекта намењеног продаји независно од тога да ли поседује грађевинску документацију за изградњу објекта;
 • Постојање права преноса губитака из претходних пореских периода на рачун више утврђеног износа опорезиве добити у поступку пореске контроле;
 • Објашњење о примени члана 10. став 2. под 2) Уговора између Републике Србије и Краљевине Норвешке о избегавању двоструког опорезивања и спречавању пореске евазије у односу на порезе на доходак;
 • Начин плаћања доприноса за социјално осигурање радника упућеног на рад у иностранство у случају када се порез на зараде обрачунава у држави у коју је упућен;
 • ПДВ третман новчаних средстава – депозита који прими закуподавац од закупца на основу уговора о закупу;
 • Постојање права на претходни ПДВ у случају када обвезник набавља деривате нафте од продавца који не поседује лиценцу за трговину дериватима нафте;
 • ПДВ третман промета добара и услуга из области грађевинарства када се ради о системима техничке заштите (противпожарни аларм, видео надзор, контрола приступа, контрола радног времена, систем против провала и упада, интерфон);
 • Учествовање страних лица у царинском поступку у Републици Србији;
 • Одређивање пореског дужника за промет добара и услуга из области грађевинарства у случају када обвезник ПДВ врши испоруку хидрауличне маказасте лифт платформе;
 • ПДВ третман промета добара и услуга из области грађевинарства када се ради о испоруци електричне опреме са уградњом;
 • Непостојање предмета опорезивања порезом по одбитку премија реосигурања које резидентно правно лице (за реосигурање) исплаћује нерезидентном правном лицу (за реосигурање);
 • Признавање расхода у пореском билансу по основу камата, негативних курсних разлика и негативних ефеката валутне клаузуле који су настали у вези са уговором о кредиту закљученог са пословном банком за финансирање откупа акција зависног правног лица, као и по основу трошкова консултантских услуга;
 • Потребан доказ да је вредност имовине исказана по фер вредности код утврђивања основице пореза на имовину за непокретност обвезника који води пословне књиге;
 • Признавање расхода у пореском билансу по основу камате на депозит примљен од повезаног лица;
 • Порески третман за смештај и исхрану учесника на стручним скуповима организованих у вези са оглашавањем лекова обвезника;
 • Немогућност примене методе парификације за потребе утврђивања ПДВ основице.

Више о томе можете прочитати овде.

Пореске вести, март 2016.

Нова мишљења Министарства финансија

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност, као и Закона о порезу на добит правних лица, а одабрана су следећа:

 • Примена пореза по одбитку на услуге истраживања тржишта, посредовања и заступања, пореског саветовања, рекламе и пропаганде, као и за консултантске и маркетиншке услуге
 • (Нe)постојање обавезе плаћања пореза по одбитку на услуге које нерезидентна банка пружа резидентној банци
 • Утврђивање основице пореза на добит у случају када обвезник у пословним књигама искаже приход од смањења обавезе по основу камате на кредит добијен од повезаног лица
 • Обрачун трансферних цена у случају када обвезник набави стално средство из иностранства преко свог повезаног лица које је извршило услугу увоза
 • Постојање права на пореско ослобођење од плаћања пореза на добит по основу улагања у основна средства у вредности више од једне милијарде динара
 • ПДВ третман у случају када се испорука сваког добра у имовини која се преноси сматра посебним прометом
 • Немогућност смањења основице за обрачун ПДВ-а на основу уговора о вансудском поравнању
 • Непостојање обавезе обрачунавања и плаћања ПДВ-а у случају када обвезник ПДВ-а пружа инжењерске услуге страном лицу
 • Непостојање обавезе обрачунавања и плаћања ПДВ-а у случају када обвезник ПДВ-а врши промет услуге посредовања код промета добара која се из иностранства шаљу или отпремају на територију Србије
 • (Не)постојање права обвезника да обрачунати ПДВ одбије као претходни порез у случају када прими рачун од претходног учесника у промету којем је привремено одузет ПИБ
 • Одређивање дана промета у случају делимичних испорука добара и услуга из области грађевинарства када постоји обавеза ангажовања надзорног органа
 • Смањење пореске основице у случају када дође до враћања одређене количине добара од стране купца због лошег квалитета
 • Исказивање података у рачуну о промету добара и услуга када је за део промета порески дужник испоручилац, а за други део промета порески дужник прималац добара и услуга
 • Обавеза издавања документа о смањењу накнаде из члана 15. Правилника о рачунима као услов за смањење пореске основице и обрачунатог ПДВ-а
 • Остваривање права на одбитак претходног пореза на основу новоиздатог формално исправног рачуна

Више о томе можете прочитати овде.

 

 

Пореске вести, март 2016.

Пореска пријава за годишњи порез на доходак грађана ППДГ – 2Р

Министарство финансија Републике Србије је дана 15. марта 2016. године донело „Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу“ („Службени Гласник РС.“ бр. 28/2016).

Више о томе можете прочитати овде.

Пореске вести, март 2016.

Правилник о ПП ОПО пореској пријави

Дана 25. фебруара 2016. године („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016), ступио је на снагу Правилник о пореској пријави о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду односно другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника (у даљем тексту Правилник), који је почео да се примењује 1. марта 2016. године. Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о обрасцу пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима од стране физичког лица као пореског обвезника („Сл. гласник РС“, бр. 77/2013).

Више о нoвинама у подношењу ПП ОПО пријаве можете наћи овде.

Пореске вести, фебруар 2016.

Измене и допуне одредби које уређују порески поступак и начина подношења пријаве за порез по одбитку

Влада Републике Србије је упутила Народној скупштини Републике Србије Предлог Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Као основни разлози за измене и допуне Закона о пореском поступку и пореској администрацији наведени су обезбеђивање нормализације пословања пореских обвезника, као и потреба да се изврши прецизирање појединих одредби.

Додатно, дана 1.3.2016. године ступају на снагу одредбе Правилника о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по одбитку на приходе и накнаде које остварују нерезидентна и резидентна правна лица.

Више о томе можете прочитати овде.

Пореске вести, фебруар 2016.

Државе са којима је Република Србија закључила уговоре о избегавању двоструког опорезивања – у примени од 1. јануара 2016. године

Листа важећих уговора о избегавању двоструког опорезивања између Републике Србије и других држава проширена је за једну нову чланицу почевши од 1. јануара 2016. године. Наиме, од 1. јануара 2016. године примењује се нови уговор о избегавању двоструког опорезивања закључен између Републике Србије и Краљевине Норвешке.

Новим уговором о избегавању двоструког опорезивања је престао да важи претходни уговор који су 1983. године закључили Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Краљевина Норвешка.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, фебруар 2016.

Усклађени неопорезиви динарски износи за 2016. годину

Дана 25. јануара 2016. године у Службеном гласнику број 5/2016 објављен је Закон о порезу на доходак грађана са усклађеним динарским износима. Усклађени динарски износи ступају на снагу 1. фебруара 2016. године. 

Више о томе, прочитајте овде.

Пореске вести, јануар 2016.

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана и Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

Народна Скупштина Републике Србије је дана 29. децембра 2015. године усвојила Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, као и Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање.

Више о томе, прочитајте овде.

Пореске вести, јануар 2016.

Измене Закона о порезу на добит правних лица и Закона о пореском поступку и пореској администрацији

Народна скупштина Републике Србије усвојила је 29. децембра 2015. године Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, као и Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији. Највећи део измена ступа на снагу 1. јануара 2016. године.

Више о томе, прочитајте овде.

Да ли Вам је ово било корисно?