Новости

Пореске вести, април 2017.

Нова мишљења Министарства финансија 

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност (у даљем тексту: „Закон о ПДВ-у“), Закона о порезу на добит правних лица као и Закона о порезу на доходак грађана.

Порез на додату вредност

Одређивање пореског дужника за постављања електричних инсталација

Када обвезник ПДВ другом обвезнику ПДВ врши постављање електричних инсталација, обвезник ПДВ врши промет добара/услуга из области грађевинарства за који је порески дужник обвезник ПДВ - прималац добара/услуга, с обзиром на то да је реч о активностима из групе 43.21 - Постављање електричних инсталација

Међутим, за промет који се односи на замену интерфонских позивних табли, интерфонских појачала и интерфонских слушалица, отклањање кварова на постојећим инсталацијама за видео надзор и браварским радовима на постојећим вратима, порески дужник је обвезник ПДВ који тај промет врши.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-21/2016-04 од 16.3.2017. године) 

Место промета услуга организације и контроле транспорта, логистике и осталих процеса у вези са тзв. кретањем робе

Када обвезник ПДВ пружа услуге организације и контроле транспорта, логистике и осталих процеса у вези са тзв. кретањем робе пореском обвезнику из члана 12. став 2. Закона о ПДВ-у (нпр. лицу које обавља делатност као трајну активност без обзира на циљ обављања те делатности), местом промета предметних услуга сматра се место у којем прималац услуга има седиште.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-01263/2016-04 од 16.3.2017. године) 

Објашњење у вези са одређивањем места промета услуга превоза добара које се пружају пореском обвезнику, од 1. априла 2017. године

Од 1. априла 2017. године место промета услуга превоза добара које се пружају лицима која се сматрају пореским обвезницима у смислу правила за одређивање места промета услуга, одређује се према месту у којем прималац услуге има седиште, односно пребивалиште.

Комплетно објашњење можете преузети са следећег линка:

Објашњење у вези са одређивањем места промета услуга превоза добара која се пружају пореском обвезнику, од 1. априла 2017. године

(Објашњење Министарства финансија, бр. 011-00-225/2017-04 од 24.3.2017. године) 

Објашњење у вези са одређивањем места промета услуга изнајмљивања превозних средстава и других покретних ствари, од 1. априла 2017. године

Од 1. априла 2017. године примењују се нова правила за одређивање места промета услуга, која су прописана одредбама члана 12. Закона о ПДВ-у. У складу са наведеним правилима, место промета услуга одређује се у зависности од тога да ли се услуга пружа пореском обвезнику или лицу које није порески обвезник. Такође, код привременог увоза добара почев од 1. априла 2017. године ПДВ не обрачунава надлежни царински орган, већ прималац услуге као порески дужник, ако се местом промета предметне услуге сматра Република Србија.

Комплетно објашњење можете преузети са следећег линка:

Објашњење у вези одређивања места промета услуга изнајмљивања превозних средстава и других покретних ствари, од 1. априла 2017. године

(Објашњење Министарства финансија, бр. 011-00-240/2017-04 од 24.3.2017. године) 

Одређивање ПДВ дужника за промет који се односи на контролу система за аутоматску дојаву пожара

Услугама из области грађевинарства у смислу члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ-у не сматра се контрола система за аутоматску дојаву пожара у пословној згради која подразумева проверу контролне књиге, преглед и испитивање резервног напајања, проверу и испитивање индикатора сметњи, проверу рада индикатора и управљачких елемената, преглед и испитивање елемената за узбуњивање, проверу и испитивање линија дојавних елемената, као и проверу и испитивање инсталација.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-1221/2016-04 од 16.3.2017. године)

Порез на добит правних лица

Непостојање основа за отпис потраживања у случају када инвеститор - резидентно правно лице плаћање по основу испостављене фактуре од стране огранка врши централи а не огранку

Када инвеститор - резидентно правно лице плаћање (по основу испостављене фактуре од стране огранка) врши централи (а не огранку), у том случају обавеза инвеститора је измирена, односно потраживање према инвеститору (из предметног уговора) је наплаћено, па с тим у вези, не постоји основ за отпис таквог потраживања.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-488/2016-04 од 6.3.2017. године)

Постојање обавезе поседовања доказа резидентног правног лица о стварном власништву прихода нерезидентног правног лица у сврху примене уговора о избегавању двоструког опорезивања

Уколико нерезидентно правно лице из Кине не пружи доказе да је резидент Кине и да је стварни власник прихода, сматра се да је резидентни обвезник дужан да приликом исплате предметне накнаде за услугу на рачун нерезидентног правног лица са Кајманских острва обрачуна и плати порез по одбитку по стопи од 25%.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-41/2017-04 од 3.3.2017. године)

Признавање расхода у пореском билансу у случају када обвезник искаже у својим пословним књигама расход по основу дугорочних резервисања за трошкове у гарантном року

У случају када обвезник искаже у својим пословним књигама расход по основу дугорочних резервисања за трошкове у гарантном року, при чему су испуњени сви услови прописани релевантним МРС за признавање предметних резервисања у пословним књигама обвезника, тако исказан расход признаје се у пореском билансу обвезника.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-1057/2016-04 од 6.3.2017. године)

Постојање обавезе утврђивања капиталног добитка приликом продаје непокретности у случају када је обвезник предметну непокретност користио за давање у закуп

У случају када обвезник (који примењује МСФИ за МСП) изгради непокретност намењену продаји коју, услед немогућности реализације намераване продаје, изда у закуп по ком основу је остварио приход, дужан је да, приликом продаје те непокретности, утврди капитални добитак (губитак), имајући у виду да је предметну непокретност користио као основно средство за обављање делатности (за давање у закуп).

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-44/2017-04 од 7.3.2017. године)

Утврђивање износа камате исплаћене повезаном нерезидентном правном лицу у сврху обрачуна пореза по одбитку у случају када резидентно правно лице не располаже подацима о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом "ван дохвата руке"

У случају када резидентно правно лице, на дан исплате камате повезаном лицу из иностранства, не располаже подацима о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом "ван дохвата руке" (а које нису објављене за ту годину), износ предметне камате (за сврху обрачуна пореза по одбитку) резидентно правно лице утврђује применом општих правила о утврђивању цене трансакције по принципу "ван дохвата руке", и дужно је да примењује иста правила приликом сваке наредне исплате камате свим повезаним лицима, и то, до краја године.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-219/2017-04 од 27.3.2017. године)

Порез на доходак грађана

Порески третман накнаде трошкова у случају када послодавац на терет сопствених средстава сноси трошак организације различитих видова рекреације за запослене

У случају када послодавац у циљу побољшања психофизичких способности свих запослених организује различите видове рекреације за запослене тако што на терет својих средстава плаћа закуп спортске хале, базена и слично, сматрамо да такво примање запослених представља чињење и пружање погодности и подлеже плаћању пореза на доходак грађана и доприноса.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-1041/2016-04 од 28.2.2017. године)

Одређивање набавне цене непокретности коју је обвезник сам изградио за сврху утврђивања капиталног добитка

Као доказно средство, у погледу утврђивања набавне цене непокретности коју је обвезник сам изградио, може да се користи налаз и мишљење вештака грађевинске струке.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-01029/2016-04 од 21.3.2017. године) 

Да ли Вам је ово било корисно?