Pressmeddelanden

The Deloitte/SEB CFO Survey – Fall 2015

Stabil optimism hos Sveriges finanschefer 

Publicerat: 2015-10-14

Deloitte/SEB CFO-index för oktober stiger något till 55,9 från 55,6 i mars och 54,2 för ett år sedan. Finanscheferna säger att de har för avsikt att öka sitt strategiska fokus på Norden, sannolikt på grund av ljusare tillväxtutsikter här i förhållande till andra marknader såsom Kina. Enkätresultaten visar också en större vilja att investera i Sverige.

Indexet syftar till att spegla förändringar i stämningsläget bland svenska finanschefer och bygger på fyra delar: affärsklimat, finansiell styrka, utlåningsvilja hos banker och finansinstitut samt motpartsrisker. Övriga huvudpunkter i undersökningen är:

Bra förutsättningar för upplåning och företagsaffärer. Finanscheferna säger att banker och andra finansinstitut fortsätter vara villiga att låna ut till sina företagskunder. De säger också att trots mycket aktivitet den senaste tiden, är de fortfarande relativt positivt inställda till klimatet för företagsaffärer i Sverige.

Den globala turbulensen på finansmarknaderna har hittills inte haft negativ påverkan på företagens kassaflöden. Dock säger flertalet finanschefer att utmaningarna sannolikt ökar framöver. Många finanschefer säger att de fortsätter vara fokuserade på kostnadsbesparingar trots de senaste årens hårda arbete inom detta område. Alltfler finanschefer säger att orderingången framåt är ett osäkerhetsmoment, att de tror det blir svårare att höja priserna samt att de är oroade av den osäkra makromiljön. Allt som allt tyder finanschefernas svar på att inflationen varken kommer få stort stöd av prishöjningar eller löneökningar framöver. 

Negativa räntor bekymrar inte. Enkätsvaren visar att finanscheferna har fortsatt tilltro till den egna finansiella styrkan, med gott om finansiella reserver och ett sunt kassaflöde. De flesta har varit opåverkade av den nuvarande situationen med negativa räntor i Sverige även om ett intresse för utökad riskhantering framkommer utifrån svaren på olika frågor i enkäten.

– Ökat förtroende för Sverige bland finanscheferna bådar gott för näringslivets kortsiktiga utsikter. Finanscheferna på landets största företag säger att de står på en sund ekonomisk grund. De visar förnyad optimism om Norden. Och de är överraskande opåverkade av negativa räntor. Men de visar mer oro för potentialen att öka orderingången och en allt hårdare konkurrens, vilket leder till fortsatta kostnadsbesparingar och en ovilja att nyanställa, säger Karl Steiner, Seniorstrateg på SEB.

– Undersökningen visar på ett gott näringslivsklimat i Sverige och aktiviteten med företagsaffärer bör förbli livlig. Även om det finns mindre intresse att expandera i Asien, så finns en ökad preferens för att investera i Sverige, och även i USA. Men på grund av flera osäkerhetsmoment i omvärlden tyder svaren i undersökningen på att företagen är fortsatt försiktiga med att göra betydande investeringar i ny kapacitet och nya geografiska marknader, trots goda kassaflöden och bankernas vilja att finansiera, säger Henrik Nilsson, partner på Deloitte.

Undersökningen genomfördes i september och bestod av totalt 15 frågor inom områden som affärsklimat, strategiska prioriteringar, arbetskraft, finansiell styrka, och attityder till utlåning hos banker och finansinstitut. Deloitte/SEB CFO Survey syftar till att spegla förändringar i stämningsläget bland svenska finanschefer och därmed skapa förståelse för ekonomiska och finansiella trender. Den publiceras två gånger per år. 

Information

För mer information, kontakta:
Henrik Nilsson, partner Deloitte
+46 733 97 11 02, henilsson@deloitte.se

Karl Steiner, senior ekonom SEB
+46 703 32 31 04, karl.steiner@seb.se

Hade du nytta av den här informationen?