Pressmeddelanden

Framtidstron förändrad hos finanschefer i stora svenska bolag – optimismen sjunker

Publicerad: 2019-05-17

Finanschefer i svenska företag är mindre optimistiska kring affärsläget än tidigare. Färre planerar för investeringar och anställningsviljan minskar. Brist på kvalificerad arbetskraft har tidigare ansetts som företagens främsta risk, men nu ökar istället oron för ekonomiska utsikter och tillväxt.

CFO Survey genomförs två gånger per år och syftar till att spegla förändringar i stämningsläget bland svenska finanschefer. Vårens rapport visar att optimismen kring affärsmöjligheter inför de närmaste sex månaderna minskar efter att ha ökat i de senaste fem undersökningarna.

– Vi var redan i höstens undersökning oroliga för att vi var nära en konjunkturtopp och tyvärr pekar vårens undersökning på att oron är befogad. Dock ska inte tappet i optimism överdrivas då en majoritet av finanscheferna fortfarande anser att deras möjligheter är fördelaktiga, säger Karl Steiner, ekonom på SEB.

Mindre expansiv agenda

Organisk tillväxt fortsätter att vara företagens främsta prioritering, i linje med senaste året. I övrigt svänger prioriteringarna i en mer defensiv riktning då finanscheferna i högre grad än tidigare uppger fokus på kostnadsbesparingar och färre planerar för investeringar. Även antalet företagstransaktioner förutspås plana ut efter en lång period med mycket hög aktivitet.

 Företagens prioriteringar ligger väl i linje med en vikande tilltro till konjunkturen. En lärdom från liknande tidigare situationer att inte göra fel eller för stora investeringar just innan en potentiell nedgång, säger Henrik Nilsson, partner på Deloitte.

Tilltagande osäkerhet och nya utmaningar men riskerna för den globala ekonomin är oförändrade

Efter att den externa osäkerheten har ansetts minska i de senaste fyra undersökningarna sker nu ett trendbrott då finanscheferna anser att osäkerheten har ökat. Det gäller framför allt finanschefer inom byggbranschen. De största utmaningarna anses vara den ekonomiska tillväxten följt av pressade marginaler och priser. Oron för brist på kvalificerad personal och ökade personalkostnader står därmed tillbaka, vilket också tydligt illustrerar oron för en avmattning i konjunkturen som genomsyrar undersökningen. En av undersökningens ”hot topics” visar att företagen generellt ser politiska risker, som tex ökad protektionism och ökad polarisering, som sannolika att inträffa men att deras påverkan på företagen är liten. De risker som å andra sidan anses kunna ha en stor påverkan ses generell som mindre sannolika.

– De risker som utkristalliserar sig skiljer sig mellan olika branscher. Ett prisfall på tillgångar upplevs som ett stort hot för i princip alla branscher medan en cyberattack främst ses som ett hot inom sektorn för Teknik, media och telekom. En ny kris i eurozonen framstår däremot främst som en oro för Bygg, Verkstad och Finansiella tjänster säger Karl Steiner, ekonom på SEB.

Ingen kris ännu då både intäkter och rörelsemarginal tros öka

Framtidsoron till trots tror en stor majoritet att det egna bolaget kommer att kunna öka såväl intäkter som rörelsemarginalen.

– Vi tolkar det som att bolagen allmänt står starka i dagsläget men har svårt att bedöma i detalj hur och när en konjunkturnedgång kommer att påverka dem, säger Henrik Nilsson, partner Deloitte.

Åtgärder mot en potentiell global avmattning

I undersökningens andra ”hot topic” framgår att företagen på många sätt redan har förbetett sig för en potentiell avmattning i den globala tillväxten. Framför allt har nödvändig finansiering säkerställts men många av företagen planerar att öka användningen av avancerad teknik för att effektivisera sin verksamhet samt genomföra strategiska förvärv eller avyttra underpresterande tillgångar. 

Ta del av den fullständiga rapporten

Läs mer och ladda ner CFO Survey

Om Deloitte/SEB CFO Survey

Deloitte/SEB Survey syftar till att spegla förändringar i stämningsläget bland svenska finanschefer och inom olika sektorer för att därigenom skapa förståelse för ekonomiska och finansiella trender. Den publiceras två gånger per år och genomförs i Sverige samt 19 andra Europeiska länder. Se den fullständiga rapporten

Hade du nytta av den här informationen?