Nyheter

IFRS 17

Vad betyder den för dig? 

Den 18 maj 2017 har International Accounting Standards Board (IASB) publicerat IFRS 17, en ny IFRS-standard för försäkringsavtal.

Publicerad 2017-05-18

Standarden träder i kraft den 1 januari 2021, samtidigt som IFRS 4 upphör att gälla.

Deloitte är väl förberedda att bistå er i ert förberedelsearbete under de kommande tre och ett halvt åren. Den viktigaste uppgiften just nu är att fatta lämpliga beslut om implementeringen.

För att kunna hjälpa er på resan till full implementering har Deloitte tagit fram ett antal verktyg för att bedöma och analysera vilken påverkan implementeringen av IFRS 17 kommer att få på de olika delarna av er verksamhet utifrån förändringar i hur vinsten tjänas in och avkastningen på eget kapital. Välkommen att kontakta oss för en demonstration.

Webcast

Dessutom kommer vi att lägga ut ett antal webcasts och artiklar för att förklara hur implementeringen av IFRS 17 påverkar alla delar i er organisation. Den första webcasten kommer att presenteras vid flera tillfällen under torsdagen den 25 maj och fredagen den 26 maj. Presentationen innehåller bland annat en intervju där Francesco Nagari, Deloittes globala IFRS Insurance Leader berättar om den nya standarden. Läs mer och se tiderna för våra webcasts.    

Besök gärna vår hemsida www.deloitte.com/IFRSinsurance för att få ytterligare information om vad vi kan erbjuda avseende IFRS 17. Tveka inte heller att kontakta någon av våra medarbetare om du har frågor.

IFRS 17

Hur påverkas ditt företag av den nya standarden?

Läs mer

Deloittes kommentarer på den nya IFRS-standarden om försäkringsavtal

Francesco Nagari, Global IFRS Insurance Leader på Deloitte:

Dagens publicering av IFRS 17 är en avgörande förändring i regelverket för redovisning av försäkringsavtal. De nya reglerna syftar till att åstadkomma en högre grad av transparens i den finansiella rapporteringen i en bransch vars redovisning ofta har sagts vara en ”svart låda”. Ett enda gemensamt redovisningsspråk för alla försäkringsgivare bör underlätta jämförbarheten mellan länder som idag har olika nationella regler på det här området.

Att implementera IFRS 17 kommer att bli en betydande utmaning. Värderingen av försäkringsskulder kommer att reflektera marknadsmässiga räntekurvor och effekten av försäkringstagarnas garanterade förmåner. Intäkterna från försäkringsavtal kommer att redovisas systematiskt över perioden som försäkringsskyddet täcker. Den förväntade vinsten i det återstående försäkringsskyddet kommer att redovisas som en särskild komponent i försäkringsskulden.

Thomas Ringsted, Nordic IFRS Insurance Leader:

Deloitte förväntar sig att implementeringen av IFRS 17 kommer att innebära väsentliga förändringar i försäkringsföretagens aktuariella och finansiella rapporteringsprocesser, system och data. Arbetet kommer sannolikt att medföra implementeringskostnader för flera försäkringsbolag som är i samma storleksordning som de för införandet av Solvens 2 – som uppskattades till mellan tre och fyra miljarder EUR för försäkringsföretagen inom EU*.

Vi bedömer att arbetet kommer att bli mer omfattande för livförsäkringsföretagen än för sakförsäkringsföretagen. Det långsiktiga försäkringsskyddet som livförsäkringar ofta bygger på, tillsammans med förekomsten av optioner och garantier i dem, kommer att kräva en högre detaljeringsgrad i redovisningen och i aktuariell data.

 

*EU-kommissionen uppskattar kostnaden för försäkringsbranschen inom EU för att implementera Solvens 2 till 3-4 miljarder Euro. 

Hade du nytta av den här informationen?

Related topics