Pressmeddelanden

CFO Survey: Defensiva prioriteringar hos finanschefer i stora svenska företag

Publicerad: 2019-11-27

Affärsmöjligheterna är sämre jämfört med i våras anser finanschefer i svenska storföretag. Företagens defensiva prioriteringar blir allt tydligare då anställningsviljan närmar sig noll, allt färre företag planerar för ökade kapitalutgifter och kostnadsbesparingar står åter igen högre än tillväxt på företagens agenda. Avtagande tillväxt ses som den största risken men ändå anses inte, till skillnad från i övriga Europa, den externa osäkerheten vara högre än normalt.

CFO Survey genomförs två gånger per år och syftar till att spegla förändringar i stämningsläget bland svenska finanschefer samt jämföra dessa med utvecklingen i övriga Europa. Höstens rapport visar att optimismen kring affärsmöjligheter inför de närmaste sex månaderna sjunker för en andra undersökning i rad och för första gången sedan frågan inkluderades (2013) anses de finansiella utsikterna ha försämrats. Resultat speglar utvecklingen i övriga Europa där de finansiella utsikterna dock anses ha försämrats ytterligare.

– Trots en allmänt försiktigare inställning i höstens undersökning är nästan samtliga finanschefer i de svenska bolagen fortfarande hoppfulla vad gäller möjligheten att öka eller i alla fall bibehålla företagets intäkter. Om detta visar sig stämma talar det för en mjuklandning av konjunkturen snarare än en kris, säger Henrik Nilsson, partner Deloitte.

Defensiv agenda

Kostnadsbesparingar har efter ett och ett halvt år åter seglat upp som företagens främsta prioritering på bekostnad av tillväxtplaner som tidigare hade högsta prioritering. I samma anda så minskar planerna för att öka kapitalinvesteringar kraftigt och anställningsviljan närmar sig noll. För verkstadsbranschen är de defensiva tendenserna allra tydligast där man avser minska investeringarna och arbetsstyrkan framöver. Det är i linje med den bredare europeiska undersökningen också tyder på minskade investeringar och bantad arbetsstyrka framöver. För andra undersökningen i rad förutspås antalet företagstransaktioner plana ut vilket också tyder på att tillväxtplaner får allt mindre fokus.

– Det mest oroande resultatet i undersökningen är att den antyder en kraftigare inbromsning i verkstadssektorn. Det kan förklaras med att sektorn är mer exponerad än andra mot den globala konjunkturen men det som oroar är att den historiskt har haft en tendens att vara ledande för övriga branscher, säger Karl Steiner, ekonom på SEB. 

Avtagande tillväxt är den största risken

Den oro för en avmattning i konjunkturen som genomsyrade vårens undersökning tilltar. Ekonomiska utsikter är inte bara den största risken utan är också den risk som finanscheferna bedömer har ökat mest i betydelse. Oro för konjunkturen visar sig även i att pressade marginaler och vikande inhemsk efterfrågan är de därpå följande mest betydande riskerna. Vi ser också att geopolitiska risker är den risk som ökat näst mest. Brist på kvalificerad personal återfinns nu först på fjärde plats efter att i flera undersökningar ha legat i topp.

De svenska företagens klimatarbete är högre på agendan än i andra europeiska länder

Undersökningens "hot topic" handlar om företagens klimatarbete. Svaren visar att de svenska företagens klimatarbete hamnar märkbart högre på agendan jämfört med i andra europeiska länder. Finanscheferna upplever att påverkan för företagen att agera på klimatförändringarna är som störst från bolagens kunder, anställda och styrelser. När det gäller de åtgärder som har vidtagits svarar en bred majoritet att de har effektiviserat energianvändningen och använder mer klimatvänlig utrustning. Färre företag intar en mer systematisk strategi med bedömningar av klimatförändringarnas risker för verksamheten eller tar med dem i sina styrningsprocesser.

– Sammantaget visar resultaten att företagen hörsammat budskapet om anpassning till klimatförändringar från sina intressenter men att åtgärderna än så länge i första hand har varit reaktiva snarare än strategiska säger Henrik Nilsson, partner Deloitte.

Ta del av den fullständiga rapporten

Läs mer

Om Deloitte/SEB CFO Survey

Deloitte/SEB CFO Survey syftar till att spegla förändringar i stämningsläget bland svenska finanschefer, olika sektorer samt i förhållande till stämningsläget i övriga Europa och därigenom skapa förståelse för ekonomiska och finansiella trender. Den publiceras två gånger per år och genomförs i Sverige samt 18 andra europeiska länder. Ta del av den fullständiga rapporten på www.cfosurvey.se.

Hade du nytta av den här informationen?