Nyheter

Sverige tappar placeringar i global ranking av konkurrenskraft mellan länder

World Economic Forums Global Competitiveness Report 2013/14

Sverige halkar efter i den globala konkurrenskraften. Det visar World Economic Forums Global Competitiveness Report 2013/14 som analyserat konkurrensförutsättningar mellan 148 länder. Förra året hamnade Sverige på en fjärdeplats men faller nu tillbaka två placeringar. Schweiz ligger i topp följt av Singapore och Finland. Tyskland vinner placeringar i år och även USA stärker sin position. Under de senaste tre åren har Sverige tappat fyra placeringar. Det innebär att Sverige är tillbaka på nivån för sex år sedan efter att under mellantiden som bäst ha rankats som den näst mest konkurrenskraftiga ekonomin i världen.

Sveriges håller fortfarande en mycket hög nivå men har försämrat sin ställning inom flera av våra traditionella styrkeområden, inklusive makroekonomiska indikatorer, institutioner, infrastruktur och förutsättningar för innovationer. Områden som uppvisat svagheter i flera år har i regel heller inte förbättrats eller i vissa fall uppvisat fortsatt tillbakagång. Utmaningarna gäller bland annat arbetsmarknadens sätt att fungera, delar av utbildningssystemet samt en negativ inverkan av skattesystemet. I fråga om styrkeområden fortsätter Sverige samtidigt att inta tätpositionen vad avser "technological readiness". Sverige placerar sig också fortsatt högt inom grundläggande samhällsfunktioner, utbildning, marknadseffektivitet och innovationsklimat även om indikatorerna inte har förbättrats.

– Kombinationen av utmaningar och uteblivna förbättringar avseende infrastruktur, forskning och innovationer, skatter och spelregler på arbetsmarknaden gör att Sverige tappar mark inom kompetens- och produktivitetsutveckling, säger professor Thomas Andersson, ordförande IUET.

I fältet bakom oss fortgår samtidigt uppgången för många länder i Asien och Mellanöstern, medan merparten av Latinamerika och Afrika också fortsätter att hämta in avståndet till mer utvecklade länder om än i makligare takt.

Dessa geografiska förskjutningar i den ekonomiska ställningen hos olika regioner är nu i färd med att en gång för alla utplåna den traditionella uppdelningen mellan i-länder å ena sidan och u-länder å den andra, konstaterar World Economic Forum i sina kommentarer. Alla länder konkurrerar nu snarare på en och samma arena där utvecklingen och användningen av kunskap för framtagande av innovationer och etablering av högförädlad produktion eftersträvas.

Länderna i södra och östra Europa fortsätter att uppvisa stora problem. Ansträngningarna att komma till rätta med de akuta skuldproblemen i dessa länder har överskuggat behovet av strukturella reformer, även om vissa framsteg gjorts. Trots att länderna i norra Europa fortsätter att tillhöra de allra mest konkurrenskraftiga i världen går trenden nu mot en relativ försvagning även här. Detta är särskilt fallet vad gäller Sverige, Nederländerna, Storbritannien och Danmark. Samtidigt har Norge och Tyskland förmått utvecklas i motsatt riktning och Finland är stabilt.

I Global Competitiveness Report 2013-2014 presenteras en omfattande genomlysning av de pågående förändringarna i olika länders konkurrenskraft. Rapporten är baserad på bedömningen och uppfattningarna av företagsledare världen över samt på officiell statistik men tar också i beaktande resultaten av andra studier när det gäller att tolka resultaten. Rapporten kan ses som en indikator på hur synen på olika länders starka och svaga sidor förändras, och därmed deras förutsättningar för framtida tillväxt och välfärd. Med dess rikedom av observationer och jämförande analys förtjänar rapporten att tas på stort allvar av politiker, experter och allmänhet.

Ansvariga för den enkät som har gått ut till svenska företag och för presentationen av rapporten i Sverige är The International University for Entrepreneurship and Technology Association (IUET) i samarbete med Deloitte.

– I motsats till de flesta andra analyser och rapporter om det ekonomiska läget vi dagligen möter behandlar den här rapporten hela spektrumet av grundläggande strukturella och sociala faktorer som har betydelse för ekonomisk framgång och social välfärd på lång sikt. Få nätverk som World Economic Forum kan samla och levandegöra en så stor mängd olika aspekter inom den globala ekonomin. Rapporten visar hur förhållandena på en rad områden kritiskt samverkar i att påverka konkurrenskraften och att innovativa länder med starka institutioner fortsätter att toppa listan, säger Tom Pernodd, Partner Deloitte.

World Economic Forums Global Competitiveness Report 2013/14

Kort om Global Competitiveness Report och Sveriges position:

World Economic Forum med säte i Schweiz har i mer än 30 år haft en betydelsefull roll i att presentera undersökningar och rapporter om produktivitet och konkurrenskraft i länder världen över.
I år har 148 länder deltagit i kartläggningen av officiell statistik och genom att besvara en enkät som tillsammans analyserar 12 pelare för tillväxt avseende infrastruktur, institutioner, makroekonomiska faktorer, grundutbildning och hälsa, högre utbildning, arbetsmarknad, handel, teknologi, finansiella marknader, marknadsstorlek, innovation och affärsnätverk.

I Sverige har IUET och Deloitte ansvarat för att företag och organisationer besvarat enkäten.

Enkätsvaren, som sammanställts av World Economic Forum, bidrar till att förstå de viktigaste faktorerna som ligger bakom ekonomisk tillväxt och hjälper till att förklara varför vissa länder är mer framgångsrika än andra vad gäller konkurrenskraft och kraftfullt politiskt och ekonomiskt reformarbete.

Rapporten, som benämns The Global Competitiveness Report 2013 - 2014, rankar de olika ländernas position i en sammantagen bedömning. Sverige tappar position - från nr 2 för 3 år sedan och nr 4 förra året till nr 6 i år. Arets rapport signalerar därmed en fortsättning på den tillbakagång som startade för två år sedan och att Sverige efter en period av styrkeposition inte har lyckats förbättra sina förutsättningar för tillväxt i takt med andra framgångsrika länder. Vad beträffar “technological readiness” fortsätter Sverige dock vara rankat som nr 1 i världen.

The International University of Entrepreneurship and Technology Association (IUET) operates as a think-tank and vehicle for pioneering international partnerships and platforms in research and higher education, focusing on entrepreneurship, technology and innovation. For further information, visit http://iuet.se/.

Hade du nytta av den här informationen?