Annual Global Revenue Announcement

Nyheter

Brexit: Vad händer på socialförsäkringsområdet när övergångsperioden löper ut?

Övergångsperioden enligt utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU närmar sig sitt slut och något nytt avtal har ännu inte förhandlats fram. Hur de sociala trygghetssystemen ska samordnas är en av frågorna som behandlas inom ramen för förhandlingarna. Vi redogör för potentiella konsekvenser på socialförsäkringsområdet om någon överenskommelse mellan Storbritannien och EU inte nås.

Övergångsperioden löper ut den 31 december 2020, och utan en överenskommelse med EU kommer Storbritannien inte längre omfattas av EU:s regelverk. Under övergångsperioden är framförallt EU-förordning 883/2004 (”EU-förordningen”) tillämplig för att kunna bedöma i vilket land en person ska anses vara socialförsäkrad när det är fråga om en gränsöverskridande situation. Vilket regelverk som är tillämpligt efter övergångsperiodens slut är i dagsläget inte helt klart eftersom förhandlingarna mellan Storbritannien och EU (i skrivande stund) fortfarande pågår.
 

Svensk intern rätt

Huvudregeln enligt svensk intern rätt är att en arbetstagare ska omfattas av svensk socialförsäkring vid arbete som utförs i Sverige. Det viktigaste undantaget från huvudregeln gäller vid utsändning, som anger att arbete utomlands för en svensk arbetsgivare anses som arbete i Sverige om det är fråga om utsändning, och arbetet kan antas vara längst ett år. På motsvarande sätt omfattas en person inte av svensk socialförsäkring om en utländsk arbetsgivare sänder ut någon till Sverige i längst ett år.

Socialförsäkringskonventionen mellan Sverige och Storbritannien

Sverige har sedan tidigare ett avtal om social trygghet med Storbritannien (SFS 1988:106), ”konventionen”. I dagsläget tillämpas konventionen i förhållande till vissa territoriella områden som inte omfattas av EU-förordningen, men som omfattas av konventionen. Försäkringskassan har i ett svar till regeringen framfört att konventionen fortfarande ska tillämpas vid ett eventuellt avtalslöst utträde (Försäkringskassans svar på regeringsuppdrag att analysera de konsekvenser av ett brittiskt utträde ur EU som berör Försäkringskassans verksamhet, den 27 mars 2019, dnr 048590-2017). I Försäkringskassans svar anges vidare att en förutsättning för att konventionen ska kunna tillämpas efter Storbritanniens utträde ur EU är att Storbritannien gör samma bedömning, det vill säga att konventionens samordningsbestämmelser alltjämt är tillämpliga. Försäkringskassan anser även att en omförhandling eller uppdatering av konventionen kan behövas beroende på vilken effekt som är önskvärd.

Enligt konventionens bestämmelser får en utsändning inte pågå längre än 12 månader. Denna tidsgräns gäller även enligt svensk intern rätt, som ovan nämnts. En skillnad mellan dessa regelverk är att konventionen i vissa fall möjliggör en förlängning om ytterligare 12 månader (utöver den initiala tolvmånadersperioden), medan motsvarande bestämmelse inte finns i svensk intern rätt.

Det kan även nämnas att det varken enligt svensk intern rätt eller konventionen finns någon motsvarighet till EU-förordningens bestämmelser om arbete i två eller flera länder. Enligt artikel 5 i konventionen ska en person som arbetar både i Sverige och Storbritannien vara försäkrad i respektive land med avseende på det förvärvsarbete som utförs i respektive land.  
 

Konsekvenser för arbetsgivare och arbetstagare med anledning av utträdet

Om förhandlingarna inte leder till någon överenskommelse innan övergångsperiodens slut kan konsekvenserna på socialförsäkringsområdet bli omfattande. Detta gäller även om det skulle klargöras att konventionen i sin nuvarande utformning ska tillämpas. Exempelvis kan följande områden påverkas av utträdet:

  • Möjligheten till planerad vård kan begränsas eftersom konventionen endast reglerar rätten till omedelbar vård vid tillfällig vistelse.
  • Förmåner som grundas på sjukpenninggrundande inkomst (SGI) påverkas om Storbritannien inte beaktar likvärdiga inkomster, förmåner eller händelser.
  • Utsändningstiden enligt konventionen och svensk intern rätt är som utgångspunkt 12 månader, att jämföra med 24 månader enligt EU-förordningen. Villkoren vid utsändning för arbete i Storbritannien kan därmed försämras.
  • Principen om att endast ett lands lagstiftning är tillämplig, som gäller enligt EU-förordningen, gäller inte enligt konventionen. En person kan därmed anses vara socialförsäkrad i både Sverige och Storbritannien för förvärvsarbete som utförs i respektive land, om det inte är fråga om en utsändning. Detta innebär att arbetsgivare kan behöva betala sociala avgifter i Sverige och Storbritannien om den anställde utför arbete i båda länderna.

 

Deloitte förbereder dig inför Brexit

Det är fortfarande oklart på vilket sätt de pågående förhandlingarna kommer forma den framtida relationen mellan EU och Storbritannien och hur den nya relationen kommer påverka företag och deras verksamheter inom olika områden. På socialförsäkringsområdet kan konsekvenserna av att EU:s regelverk inte längre tillämpas få en direkt negativ effekt för både företag och personer. Det återstår att se om befintliga socialförsäkringsarrangemang, inklusive arrangemang som ingåtts under övergångsperioden, förblir skyddade enligt utträdesavtalets regler – och därmed enligt EU-förordningen – även efter övergångsperiodens slut.

Deloitte arbetar aktivt med frågor kring Brexit. Vi är specialiserade inom socialförsäkring och kan erbjuda följande tjänster:

  • Rådgivning kring socialförsäkringstillhörighet vid pågående och planerade utsändningar samt gränsöverskridande arbetsmönster (arbete i flera länder).
  • Hantering av processer för att överblicka om de anställda som arbetar gränsöverskridande innehar nödvändiga intyg avseende socialförsäkringstillhörighet.
  • Assistans med ansökan om intyg (såsom intyg A1) och kontakt med myndigheter.
  • Genomförande av skräddarsydda webbinarier som kan kombineras med andra relevanta områden för Brexit, till exempel moms och migration.

Tillsammans med vårt globala nätverk kan vi erbjuda dig ett komplett stöd för att du ska vara redo inför de ändringar som sker. Vi guidar dig genom utträdet och har samlat information om hur ni behöver anpassa er verksamhet här. 

Kontakta oss

Vill ni diskutera hur Deloitte kan hjälpa er med frågorna kontakta någon av oss.

Anna Sabelström Holmberg
Partner
Global Employer Services
aholmberg@deloitte.se
+46 73 397 13 04
 

Ingrid Jendholm
Senior Manager
Global Employer Services
ijendholm@deloitte.se
+46 70 080 41 69
 

Per Elmby
Manager
Global Employer Services
pelmby@deloitte.se
+46 70 080 44 16

Björn Thuresson
Consultant
Global Employer Services
bthuresson@deloitte.se
+46 70 080 31 72

Hade du nytta av den här informationen?