Deloitte Millennial Survey 2018

Artikel

Gen Z and Millennial Survey 2022

Strävar efter balans, förespråkar förändring

Generation Z och Millennials känner djup oro över världens tillstånd och sin egen framtid. De omprövar sina prioriteringar i skuggan av pågående kriser och kämpar med att balansera utmaningarna de upplever i sin vardag med sin önskan om att driva samhällsförändringar.

Deloittes Gen Z and Millennial Survey 2022 undersöker Generation Z:s och Millennials tankar om samhälle, arbete och företag. Studien djupdyker i de frågor som spelar stor roll för dessa generationer, såsom social jämlikhet, psykisk hälsa, miljö och klimat.

Förra årets undersökning visade att Generation Z och Millennials var fast beslutna att skapa en bättre post-pandemisk värld. Spolar man framåt till 2022 har ekonomiska förutsättningar och livskvalitet försämrats på många håll i världen. Samtidigt står vi inför geopolitiska konflikter, extrema klimatförändringar, ojämlikhet och en kraftig ökning av inflationen. Störningar och kriser verkar ha blivit en del av det nya normala.

De senaste årens utmaningar har fått många att ompröva sina prioriteringar. Flera av de förändringar Generation Z och Millennials länge har förespråkat på arbetsplatsen – såsom mer flexibilitet, ökade möjligheter till lärande, utveckling, samt ett större fokus på psykisk hälsa och välbefinnande – har nu blivit realitet på många företag och organisationer. Ett fortsatt fokus på dessa områden kommer, enligt årets undersökning, hjälpa arbetsgivare att attrahera och behålla talanger som tillhör dessa generationer.

Nyckeltrender

  • Levnadskostnader rankas som det största problemet bland Generation Z och Millennials. För att klara av att betala sina utgifter har mer än fyra av 10 respondenter som tillhör Generation Z och en tredjedel av Millennials ett del- eller heltidsjobb utöver sitt primära jobb.
  • Den stora uppsägningen visar på en vändpunkt som svar på pågående missnöje och ökad misstro mot företag som har fått många att omvärdera vad som är viktigt för dem.
  • Flexibelt arbete är en prioritet. Majoriteten av Generation Z (75 procent) och Millennials (77 procent) föredrar hybridarbete eller att arbeta på distans, men mindre än hälften har för närvarande möjlighet att göra det.
  • Klimatförändringarna står fortsatt i fokus för dessa generationer. Båda tror att världen befinner sig vid en brytpunkt när det kommer till att agera på klimatfrågan och 90 procent av respondenterna anstränger sig för att minska sin klimatpåverkan.
  • Stressnivån är fortsatt hög. Nästan hälften (46 procent) av respondenter som tillhör Generation Z säger att de känner sig stressade hela eller större delen av tiden. Stressnivån bland Millennials är också hög (38 procent) men har minskat något från förra året.

Deloittes Gen Z and Millennial Survey 2022, den elfte upplagan av rapporten, är baserad på svar från 23,220 respondenter (14,808 från Generation Z, 8,412 från Millennials) i 46 länder, varav 300 i Sverige. Svaren samlades in mellan november 2021 och januari 2022.

Med Generation Z åsyftas generationen född mellan 1995-2003. Med Millennials åsyftas generationen född mellan 1983 och 1994.

Få fler insikter inom Human Capital

Hur kan arbetskraft, organisation och HR förändras för att skapa värde för anställda och vilka trender kommer att prägla arbetslivet de kommande åren? Ta del av insikter inom Human Capital.

 

Hade du nytta av den här informationen?