Deloitte Millennial Survey 2018

Artikel

2019 Deloitte Millennial Survey

Hopp och tillit når rekordlåga nivåer bland millennials och generation Z

Årets Millennial Survey speglar en splittrad generation. Att växa upp i ständig förändring och transformation har gjort millennials och generation Z oroliga inför framtiden.

Sammanfattning

Trots den nuvarande ekonomiska tillväxten, upplever ”millennials” och ”generation Z” svårigheter kring karriär, livet och världen i stort. Under de senaste två åren har Deloitte Millennial Survey visat en stor nedgång i generationernas syn på ekonomin samt sociala och politiska situationer eller institutioner, som exempelvis det egna landets regering, media och företag. 

Generation disrupted: The 2019 Global Millennial Survey

Nyckeltrender

Optimismen och tilliten är låg

I årets rapport ser vi en tydlig minskning av optimism bland respondenterna. De har låga förhoppningar på ekonomin – de lägsta vi sett sedan vi började undersöka ämnet för sex år sedan. Ojämlika löner och brist på social mobilitet är med största sannolikhet faktorer som driver den ekonomiska pessimismen.

Tilliten till traditionella medier är även den noterbart låg bland millennials och generation Z, där de senaste årens politiska samtal antagligen bidragit till skepsis. Liksom tidigare uttrycker millennials att de har ett lågt förtroende för politiska och religiösa ledare, vilket antyder att något måste förändras för att återfå gruppens tillit.
 

Millennials förblir skeptiska till företagens motiv

Millennials förtroende för företag fortsätter att minska, delvis på grund av uppfattningen att företag fokuserar på egen vinning snarare än konsekvenser för samhället. 55 procent menar att företag har en positiv samhällspåverkan, vilket är en minskning från 61 procent 2018. 49 procent säger att de skulle sluta på sin arbetsplats inom två år om de fick möjlighet, vilket är en högre andel än någonsin.

Därutöver vill millennials och generation Z stötta företag som går i linje med deras egna värderingar. Yngre generationer lägger sina pengar på företag som har en positiv påverkan på samhället och många av dem skulle inte tveka att avsluta eller minska sin relation till ett företag vars värderingar och politiska åsikter strider med deras egna.
 

Millennials och generation Z värdesätter upplevelser

De yngsta generationerna är inte mindre ambitiösa än sina föregångare – över hälften strävar efter hög lön och framgång. Men livsprioriteringarna har skiftat. Att resa och se världen ligger på toppen av millennials lista (57 procent) medan omkring hälften menar att de vill äga ett eget hem (49 procent). Fler lockas av att göra en god gärning för samhället i stort (46 procent) än av att få barn och starta familj (39 procent).

Generellt anser millennials att deras ambitioner är realistiska, även om många uppger att drömmarna får vänta på grund av finansiella begräsningar.
 

En hatkärlek till teknologi

Yngre generationer omfamnar teknologin och förstår dess fördelar. 71 procent av tillfrågade millennials känner sig positiva till sin personliga användning av digitala enheter och sociala medier. Dock menar över hälften att sociala medier gör mer skada än nytta. Omkring två tredjedelar (64 procent) uttrycker att de skulle må bättre psykiskt om de spenderade mindre tid på sociala medier och sex av tio menar att det skulle göra dem till lyckligare människor.

Cybersäkerhet är också en oro som blir uppenbar i årets rapport. Enbart 14 procent av millennials uttrycker att de har en så pass stark tilltro till teknologins fördelar att risker kopplade till att dela personuppgifter online vägs upp. 79 procent menar att de är oroade för att bli utsatta för bedrägerier och en fjärdedel har minskat sina relationer till företag på grund av dess oförmåga att skydda data.

Beskrivning av begreppen

Med millennials åsyftas generationen född mellan januari 1983 och december 1994. Med generation Z åsyftas generationen född mellan januari 1995 och december 2002.

Deloitte

Få fler insikter inom Human Capital

Hur kan arbetskraft, organisation och HR förändras för att skapa värde för anställda och vilka trender kommer att prägla arbetslivet de kommande åren? Ta del av insikter inom Human Capital-fältet i 2019 Global Human Capital Trends.

 

Hade du nytta av den här informationen?