Deloitte Millennial Survey 2018

Artikel

Pandemin ökar samhällsengagemanget hos unga

2020 Deloitte Millennial Survey

Årets upplaga av Millennial Survey utforskar perspektiv från mer än 27,5 000 millennials och generation Zs, både före och efter utbrottet av COVID-19-pandemin, för att förstå deras uppfattning om bland annat arbetsmarknaden, regering, klimat och den pågående pandemin.

Sammanfattning

Pandemin drabbar millennials och Gen Zs hårt, men för många har den också förstärkt deras önskan att hjälpa till att driva positiva förändringar i deras samhällen och runt om i världen. Det betyder inte att de inte är bekymrade över exempelvis deras långsiktiga karriär, familjens välbefinnande och ekonomiska aspekter. De är dock motståndskraftiga och de ser denna tid som en chans att leda förändring. 

Trots motståndskraft och optimism så visar undersökningen att generationerna besväras mycket av bland annat stress och klimatförändringar. Över 40 procent uppger att de var stressande innan utbrottet av pandemin, främst på grund av frågor som rör deras ekonomiska framtid, familjens välbefinnande och yrkesmöjligheter. Över hälften av respondenterna tror att det är för sent att reparera skadorna på vårt klimat, och 80 procent tycker att politiker och företag måste göra störra insatser för att skydda miljön.

Nyckeltrender

Stress är fortsatt ett kritiskt problem 

Över 40 procent uppger att de var stressande innan utbrottet av pandemin, främst på grund av frågor som rör deras ekonomiska framtid, familjens välbefinnande och yrkesmöjligheter. Före pandemin sa 52% av generation Z och 50% av millennials att de var stressade hela tiden eller för det mesta. Intressant nog sjönk stressnivån för båda generationerna i den andra undersökningen efter pandemin, vilket indikerar att den minskade aktiviteten i och med nedstängningar har minskat stressnivåerna. 


Oro för klimatförändringar

Återigen framkom klimatförändringar som en kritisk fråga för millennials och generation Zs. Över hälften av respondenterna tror att det är för sent att reparera skadorna på vårt klimat, och 80 procent tycker att politiker och företag måste göra större insatser för att skydda miljön.


Beslutsamhet att förbättra världen

Yngre generationer tar frågan om socialt ansvar som en personlig kallelse. I undersökningen indikerade respondenterna att de vidtog ”socialt medvetna” åtgärder för att gynna planeten och samhället. COVID-19-krisen kan ha förstärkt detta, då nästan tre fjärdedelar i den andra undersökningen sade att pandemin har gjort dem mer sympatiska mot andras behov och att de kommer att vidta åtgärder för att påverka deras samhällen positivt.


Ekonomisk försiktighet kan hjälpa dem genom krisen

I den första undersökningen trodde 54% av millennials i länderna som även deltog i den andra undersökningen att deras ekonomiska situation kommer att förvärras eller stagnera nästa år. Denna andel ökade till 61% under krisen. Men på kort sikt sparar de fortfarande pengar och fler sa att de kunde betala sina räkningar i sin helhet varje månad.


Optimismen kring företagande i stort sjunker, samtidigt som lojalitet för arbetsgivare ökar

I den primära undersökningen sade 51% av millennials att affärer är en kraft för gott, jämfört med 76% för tre år sedan och 55% 2019. I undersökningen efter pandemins utbrott uppgav 66 procent att de är nöjda med de åtgärder som deras arbetsgivare har vidtagit för att stödja dem och deras kollegor, och 60 procent sa att dessa åtgärder har gjort att de vill stanna hos sina arbetsgivare på lång sikt.

Beskrivning av begreppen

Med millennials åsyftas generationen född mellan januari 1983 och december 1994. Med generation Z åsyftas generationen född mellan januari 1995 och december 2002.

Om Deloitte Millennial Survey

Årets rapport bygger på två uppsättningar undersökningar. Det första började före Covid-19-utbrottet och avslutades mellan 21 november 2019 och 8 januari 2020. En andra undersökning genomfördes mellan 28 april 2020 och 17 maj 2020, mitt i den globala pandemin.

Den första undersökningen inhämtade perspektiv från 13 715 millennials i 43 länder och 4 711 svar från Generation Z från 20 länder. I den efterföljande undersökningen deltog 5 500 milennials och 3 601 Gen Zs på 13 stora marknader som i olika grad påverkades av pandemin (Obs: Sverige inte inkluderat). Inga svarande i den första undersökningen tillfrågades i den senare.

Vill du veta mer om Millennial Survey och metodiken för undersökningen vänligen besök vår globala sida

Få fler insikter inom Human Capital

Hur kan arbetskraft, organisation och HR förändras för att skapa värde för anställda och vilka trender kommer att prägla arbetslivet de kommande åren? Ta del av insikter inom Human Capital.

 

Hade du nytta av den här informationen?