Deloitte Millennial Survey 2018

Artikel

Deloitte Millennial Survey 2018

Millennials besvikna på företagens sociala ansvar och känner sig oförberedda inför Industri 4.0

Unga yrkesverksamma vill se företagsledare vars beslut gynnar samhället – och deras karriär

Sammanfattning

Millennials syn på företagens agerande och etiska ansvar har efter en tvåårig positiv trend försämrats dramatiskt under 2017. Millennials (födda 1983-1994) och generation Z (födda 1995-1999) efterfrågar ledare vars beslut gynnar samhället, och världen. De anser att företag utöver sitt traditionella vinstsyfte bör prioritera att skapa meningsfulla arbeten, stärka innovation, möjliggöra karriärutveckling samt bidra till en positiv effekt på samhället och miljön. Dock bedömer färre än hälften att företag agerar etiskt eller visar sig dedikerade till en positiv samhällsutveckling – det lägsta resultatet på fyra år. 

Millennials och generation Z visar även en minskad lojalitet mot sin arbetsgivare. De efterfrågar mångfald och flexibilitet på arbetsplatsen. Utöver detta känner de sig oroliga och oförberedda på den fjärde industriella revolutionen och allt den innebär. 

Resultatet i årets Millennial Survey antyder att vi befinner oss i en idealisk tid för företag att visa på positiv förändring. Rapporten baseras på svar från över 10 000 millennials i 36 länder och över 1 800 i generation Z från sex länder. Studien utfördes mellan den 24 november 2017 och 15 januari 2018. 

 

Negativ trend i synen på företag – särskilt i Norden

Årets rapport visar en tydlig, negativ vändning i millennials syn på företags agerande och etiska ansvarstagande. En minoritet anser att företag agerar etiskt (48 procent vs 65 procent 2017) och att företagsledare engagerar sig för att skapa ett bättre samhälle (47 procent vs 62 procent 2017). Millennials i Norden är dessutom mer negativa än det globala snittet – här anser endast 31 procent att företag handlar etiskt och 33 procent att företagsledare engagerar sig för samhället.

Det finns fortsatt en tydlig skillnad i vad millennials anser att ansvarsfulla företag bör åstadkomma, jämfört med hur de uppfattar företagens faktiska prioriteringar. Men i de fall där förväntan och verklighet överensstämmer, är uppfattningen att dessa företag har större framgång, en mer stimulerande arbetsmiljö, större attraktionskraft  och bättre talangutveckling.

Mångfald och flexibilitet är nyckeln till lojalitet

43 procent av millennials i studien förutser att de kommer att lämna sitt nuvarande jobb inom två år – endast 28 procent önskar stanna längre än fem år. Det är ett gap som ökat med 15 procentenheter från förra året. Yrkesverksamma i generation Z visar ännu lägre lojalitet, med 61 procent som säger att de kommer att lämna sitt jobb inom två år om möjligheten finns.

Hur attraherar och behåller man millennials eller generation Z? Enligt respondenterna börjar det med ekonomisk ersättning och en bra kultur på arbetsplatsen. Det senare skapas bland annat genom mångfald inom företaget och dess ledning, samt stor flexibilitet i arbetet. I Norden är en positiv kultur viktigare än ekonomisk ersättning, vilket skiljer sig från det globala snittet.

De som är missnöjda med sin ekonomiska ersättning eller arbetets flexibilitet, attraheras i högre grad av kortare uppdrag eller en frilanstillvaro – särskilt på tillväxtmarknader.

Millennials är oförberedda på fjärde industriella revolutionen (Industri 4.0)

Millennials och generation Z förstår den nuvarande och framtida betydelsen av Industri 4.0, men många känner sig oförberedda på förändringarna. Endast 36 procent millennials och 29 procent yrkesverksamma i generation Z anser sig ha rätt kompetens för att lyckas.

Även om tekniska kunskaper alltid behövs, är respondenterna framför allt intresserade av att utveckla sin sociala förmåga, självförtroende och etik – förmågor de ser som centrala för att en verksamhet ska vara framgångsrik. De vill också att företag tar en ledande roll i att förbereda sina anställda på Industri 4.0. 

Hade du nytta av den här informationen?