Artikel

Förslag på nya regler inom hållbarhetsområdet

Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy

Publicerad 2015-05-29

Enligt förslag till ändringar i bland annat årsredovisningslagen ska ett stort företag eller ett företag av allmänt intresse publicera en hållbarhetsrapport, antingen som en del av förvaltningsberättelsen eller som en separat rapport. Hållbarhetsrapporten ska innehålla de icke-finansiella upplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning, resultat och konsekvenserna av dess verksamhet, däribland upplysningar i frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

Förslaget likställer hållbarhetsrapporten med bolagsstyrningsrapporten så tillvida att det ger möjlighet till "följ eller förklara" samt att det inte finns krav på revisorsgranskning, annat än att revisionsberättelsen ska innehålla ett uttalande om att rapporten har upprättats eller inte. Omfattningen av lagförslaget följer de bolagskategorier som används i Redovisningsutredningens förslag om stora företag/koncerner och företag av allmänt intresse. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016 och tillämpas för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016.

Bakgrund

MiFID 2/MiFIR förslaget innehåller regler inom ett stort antal områden som kommer att påverka alla delar av värdepappersmarknaden; värdepappersinstitut, infrastruktur, investerare och emittenter. Många av reglerna syftar till ett ökat investerarskydd. En del av utredningen har därmed bestått i att utreda om det går att införa enhetliga regler för alla typer av företag som bedriver placeringsrådgivning mot konsumenter, vilket förekommer inom företag som bedriver t ex försäkringsförmedling, försäkringsrörelse eller förvaltning av alternativa investeringsfonder. Utredningen har haft fokus på en ökad transparens så att investerarna ska få en tydligare bild över vilka ersättningar som en rådgivare erhåller. Direktivet innehåller en minimiregel som anger att en oberoende rådgivare och portföljförvaltare inte får ta emot och behålla ersättningar från tredje part och att rådgivningen måste utgå från flera olika produkter som är utgivna av andra emittenter än närstående institut till rådgivaren. Om sådan ersättning erhålls måste den vidarebefordras till kunden.

Under hösten 2014 antogs ett direktiv med ändringar i EU:s redovisningsdirektiv beträffande rapporteringen av icke-finansiell information och mångfaldspolicy. Justitiedepartementet publicerade en promemoria för remiss i slutet av 2014 där ändringar i bland annat årsredovisningslagen (1995:1554) föreslås med anledning av direktivet. http://www.regeringen.se/sb/d/18311/a/251861

Innehåll

Förslaget innebär att förvaltningsberättelsen för ett stort företag och ett företag av allmänt intresse ska innehålla en hållbarhetsrapport, om inte företaget har valt att i stället upprätta en från årsredovisningen skild hållbarhetsrapport. Hållbarhetsrapporten ska innehålla de icke-finansiella upplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning, resultat och konsekvenserna av dess verksamhet, däribland upplysningar i frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.
 
Upplysningarna ska beskriva

1. företagets affärsmodell,
2. den policy som företaget tillämpar i frågorna, inklusive de granskningsförfaranden som har genomförts,
3. resultatet av policyn,
4. de väsentliga risker som rör frågorna och är kopplade till företagets verksamhet, inklusive, när det är lämpligt, företagets affärsförbindelser, produkter eller tjänster som sannolikt får negativa konsekvenser,
5. hur företaget hanterar riskerna, och
6. andra icke-finansiella förhållanden som är relevanta för verksamheten.
 
Hållbarhetsrapporten ska även, när det är lämpligt, innehålla hänvisningar till och ytterligare förklaringar av de belopp som tas upp i årsredovisningen. Om särskilda riktlinjer har tillämpats vid upprättandet av hållbarhetsrapporten, ska det anges i rapporten. Om företaget inte tillämpar någon policy i en eller flera av frågorna i första stycket, ska skälen för detta anges.

Revisorns roll

Kravställningen kring hållbarhetsrapporten motsvarar den som gäller för bolagsstyrningsrapporten med det viktiga skillnaden i att hållbarhetsrapporten omfattar fler bolag. I förslaget ska revisorn behandla hållbarhetsrapporten på samma sätt som bolagsstyrningsrapporten, det vill säga att revisionsberättelsen innehåller ett uttalande om huruvida en hållbarhetsrapport har upprättats eller inte.

Definitioner av de olika företagskategorierna

I promemorian lämnas inga självständiga förslag på definitioner av de olika företagskategorierna utan kategorierna baseras Redovisningsutredningens förslag i SOU 2014:22.
 
Företag av allmänt intresse föreslås vara:
•    företag vars värdepapper handlas på en reglerad marknad
•    kreditinstitut och värdepappersbolag
•    försäkringsföretag
•    publika aktiebolag
Stora företag/Stora koncerner föreslås definieras som företag/koncerner som de senaste två räkenskapsåren har uppfyllt mer än ett av följande villkor:
•    medelantalet anställda i företaget/koncernen är mer än 250,
•    företagets/koncernens balansomslutning är mer än 175 miljoner kronor,
•    företagets/koncernens nettoomsättning är mer än 350 miljoner kronor.
 
Kravet på hållbarhetsrapport gäller inte dotterföretag om det och dess samtliga dotterföretag omfattas av en hållbarhetsrapport för koncernen som har upprättats av moderföretaget

Tillämpning och ikraftträdande

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016 och tillämpas för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016.

Frågor

Vid frågor kontakta Didrik Roos, 0733 97 12 93 eller Andreas Drugge, 076 847 20 45

Hade du nytta av den här informationen?