Artikel

Solvens II

Övergripande sammanfattning

De nya reglerna kan delas in i tre kategorier utifrån deras olika legala status. Först den så kallade nivå 2-texten (delegerade akter) som har utfärdats av Europeiska Kommissionen innehållande detaljerad vägledning om hur Solvens II-direktivet ska tillämpas. Därefter är det Finansinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna råd om hur Solvens II ska implementeras och regleras i Sverige och slutligen har en stor mängd vägledning (så kallad nivå 2,5 och 3-text) i specifika frågeställningar utfärdats av EIOPA, den europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten.
 
Delegerade akter
Europeiska Kommissionen utfärdar närmare föreskrifter om hur Solvens II-direktivet ska tillämpas, vilka benämns "delegerade akter" (DA). Dessa är betrakta som rättsligt bindande i Sverige.
   
Den 10 oktober 2014 publicerades en omarbetad version av DA från 2011 som har inneburit en rad förändringar i specifika frågeställningar. De största förändringarna rör främst modulerna för marknadsrisker och SCR-beräkning inom pelare 1, i viss utsträckning tillsynsmyndighetsrapportering i pelare 3 och i mindre utsträckning företagsstyrning och riskhantering i pelare 2.
   
Deloitte har i samarbete med våra europeiska kollegor analyserat förändringarna i de omarbetade DA genom att sammanställa de tekniska specifikationerna för de olika avsnitten inom respektive pelare och analysera skillnader mot senast avgivna tekniska specifikationer (TS) och den tidigare versionen av DA.

Finansinspektionens förslag på föreskrifter
Finansinspektionen offentliggjorde den 23 januari ett utkast till föreskrifter och allmänna råd om försäkringsrörelse samt en mängd utkast till kompletterande föreskrifter som rör Solvens II. Samtidigt föreslås ett stort antal föreskrifter upphävas eller omarbetas som en följd av detta, bland annat de om årsredovisning och kvartals- och årsrapportering.
 
I sin remisspromemoria sammanfattar FI de överväganden och beslut som legat till grund för de nya föreskrifterna.
 
Vissa särsvenska regler, som förmånsrättsregister (före detta skuldtäcknings-registret) och hantering av operationell risk och återbäring vid beräkning av kapitalkrav, har inarbetats i föreskrifter. Utkasten till föreskrifter och allmänna råd är ute på remiss till den 5 mars och förväntas träda i kraft samtidigt som direktivet.
 
Deloitte har noga gått igenom samtliga de områden som omfattas av föreskrifterna och deras övergripande innehåll för att identifiera vad som ska gälla specifikt i Sverige.
 
Riktlinjer från EIOPA
En av EIOPA:s uppgifter att ta fram förslag till tekniska standarder för att främja effektiv och likriktad reglering inom EU. Vanligen implementeras EIOPA:s riktlinjer i Sverige genom att FI utfärdar föreskrifter och allmänna råd. I vissa fall meddelar FI att riktlinjerna gäller utan omarbetning till svenska föreskrifter.
    
Nivå 3 texter ges ut i form av så kallade Consultation Papers (CP), som går ut på remiss och sedan släpps som Guidelines (riktlinjer). 19 riktlinjer har hittills utfärdats hänförliga till Solvens II, förutom de fyra som rör förberedelseperioden och de två som rör klagomålshantering. Ytterligare två är under utarbetande för färdigställande senare i år
 
Vikten av förberedelser
För de flesta försäkringsbolag går Solvens II projekten över i en förvaltningsfas under 2015. För att förebygga förväntansgap i samband med detta och för att uppdateringar av regelverket beaktas på rätt sätt är det viktiga att redan nu analysera vilka av dem som är relevanta, och hur.
 
Deloitte kan hjälpa till
Vi följer noga hur remissvaren till Finansinspektionen behandlas och beaktas i de slutliga föreskrifterna. Därför kan vi bistå med att analysera hur de nya riktlinjerna påverkar specifika företags solvenskapitalbehov, företagsstyrning och riskhantering samt rapportering till tillsynsmyndighet.

Vi deltar aktivt i vårt internationella nätverk för Solvens II-frågor där vi utbyter erfarenheter och kompetens samt delar med oss av effektiva hjälpmedel.

Hade du nytta av den här informationen?