Artikel

IFRS i fokus

IFRS 17 Försäkringsavtal - ökande förväntning på försäkringsbolagen

Publicerad 2017-09-07

Försäkringsföretagen står inför betydande utmaningar inom datahantering. Omfattande regulatoriska förändringar, framväxten av nya möjligheter för hantering av stora datamängder och ökade förväntningar från kunder kombineras med en helt ny redovisningsstandard för försäkringsavtal som träder i kraft inom några år. Denna nya standard, IFRS 17, kräver betydligt mer datahantering till följd av mer detaljerade värderingar av försäkringsåtaganden, omräkning av jämförelsetal vid förstagångstillämpning och väsentligt utökade upplysningskrav. Vidare kräver en tillämpning av standarden att marknadsdata används i större utsträckning än tidigare och att kunna följa lönsamheten på portföljnivå. Läs mer om detta Deloittes rapport ”Data Management in the new world of insurance finance and actuarial”, korthet diskuteras:

Nya verksamhetsbehov till följd av IFRS 17 ställer högre krav på hantering av data inom IT-, Ekonomi- och Aktuariefunktionen exempelvis: ramverket för intern kontroll för att säkerställa datakvalitet behöver utvecklas, utökade upplysningskrav behöver mötas med mer detaljerad data samt förstärkt förmåga att hantera och analysera de utökade datamängderna för att bättre förstå sina affärsrisker.

  • Hur kan den befintliga IT-arkitekturen anpassas för att uppfylla nya verksamhetsbehov och regulatoriska krav: En utvärdering behöver göras av den befintliga IT-arkitekturen (applikationsfunktioner, datalagring, integrationer m m) med avseende på hur anpassad den är till tekniska, affärsmässiga och regulatoriska krav. Därefter måste en gapanalys genomföras utifrån identifierade brister i förhållande till dessa krav. 

  • I vilken utsträckning behövs nya eller kompletterande IT-lösningar: För att möta nya verksamhetsbehov och regulatoriska krav behöver försäkringsföretagen ta ställning till flera möjliga datahanteringslösningar. Valet bör utgå från mognadsgraden på befintlig IT-arkitektur, storlek och komplexitet på verksamheten samt karaktären och kraven på de marknader man verkar på. Rapporten räknar upp ett antal digitala lösningar, möjligheter till dataautomatisering samt datacentraliseringslösningar.

Sammanfattningsvis kommer IFRS 17 att kräva större och tidskrävande förändringar för många försäkringsföretag, inte sällan kommer det krävas nya investeringar i processövergripande system vilket ställer krav på både drift och utveckling.
 
Kontakta oss om du vill du veta mer om hur IFRS 17 kommer påverka dina verksamhetsbehov och din IT-arkitektur.

Läs tidigare artikel i ämnet > (maj 2017)

Är du intresserad av IFRS-frågor? Här kan du registrera dig för nyhetsbrev om IFRS-frågor >

Ladda ner pdf
Hade du nytta av den här informationen?