Artikel

Hur påverkar klimatrelaterade risker den finansiella rapporteringen?

IFRS i fokus

Publicerad: 2021-06-08

I november 2020 släppte en grupp av europeiska investerare (IIGCC, Institutional Investors Group on Climate Change) en rapport som beskriver deras förväntningar på att styrelseledamöter och revisorer säkerställer att företag upprättar ”Parisanpassade” finansiella rapporter. Med detta menar IIGCC rapporter som på ett adekvat sätt beskriver och återger vad som krävs för att uppnå nettonollutsläpp senast 2050 och hur det påverkar redovisade värden för tillgångar, skulder och resultat samt vilka risker och möjligheter det medför.

I senaste IFRS i fokus redogör vi för bakgrunden till Parisavtalet, vad det innebär att den externa finanisella rapporteringen är "Parisanpassad" och hur klimatförändringarna påverkar den finansiella rapporteringen i praktiken.

Hade du nytta av den här informationen?