Artikel

IFRS i fokus

IFRS 9 - Finansiella instrument

IFRS 9 Finansiella instrument ersätter IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering

Publicerad 2016-12-13

IFRS 9 Finansiella instrument ersätter IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. Den nya standarden skiljer sig väsentligt mot nuvarande standard IAS 39.
 
Standarden ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2018 eller senare. Det innebär att för företag som lämnar kvartalsrapporter tillämpas IFRS 9 första gången i Q1 2018. Standarden har antagits av EU.

Standarden innehåller nya principer för klassificering och värdering av finansiella tillgångar. Avgörandet för hur värdering ska ske baseras dels på företagets syfte med innehavet av tillgången (”business model”), dels det finansiella instrumentets kontraktsenliga kassaflöden (”contractual cash flows”).

Ändrade principer för reserveringar och nedskrivningar av kreditförluster införs, vilket innebär att den tidigare modellen som baserades på inträffade förluster (”incurred loss model”) ersätts av en modell som tar sin utgångspunkt i förväntade kreditförluster (”expected credit loss”). Nedskrivningsreglerna under IFRS 9 bygger på en trestegsmodell där redovisningen ska spegla förändringar i kreditrisken.

Nya och utökade regler för säkringsredovisning syftar till högre flexibilitet för vilka transaktioner som säkringsredovisning kan tillämpas på. Standarden ger utökade möjligheter att säkra riskkomponenter i icke-finansiella poster samt att fler typer av instrument kan ingå i en säkringsrelation. Vidare är det tidigare kvantitativa kravet på 80–125 procents effektivitet borttaget.

Här presenterar vi huvuddragen i den nya standarden med fokus på de områden som skiljer sig från IAS 39.

Hade du nytta av den här informationen?