Artikel

IFRS i fokus

Förenklingar antagna i IFRS 16 till följd av covid-19

Publicerad: 2020-06-09

IASB har nyligen godkänt en ändring av IFRS 16 som följd av covid-19, Covid-19-Related Rent Concessions. Syftet med de intagna ändringarna är att förenkla den praktiska hanteringen vid redovisning av exempelvis rabatter, hyresnedsättningar och andra eftergifter avseende leasingavtal. Vi vill dock uppmärksamma dig på att EU inte godkänt ändringarna än.

Som bekant måste EU godkänna ändringarna innan den reviderade IFRS 16 får tillämpas i Sverige. EFRAG har per den 3 juni lämnat en rekommendation om godkännande inom EU och omröstning i ARC förväntas ske senare i juni, men slutligt godkännande förväntas i nuläget dock inte förrän kring Q3/Q4 2020. Denna bedömning kan ändras framåt.

Ändringarna i IFRS 16 innebär följande:

  • Leasetagaren behöver inte utvärdera om covid-19-relaterade eftergifter (exempelvis en hyresrabatt för en kortare period 2020) av leasingavgifter är en ändring av leasingavtalet. 
  • Leasetagare kan redovisa covid-19-relaterade eftergifter eller hyresrabatter ”som om” det inte är en ändring (eng. ”modification”) av leasingavtalet, det vill säga i normalfallet redovisa rabatten enligt reglerna om variabla leasingbetalningar ej kopplade till ett index eller ett pris. Det innebär att den redovisningsmässiga hanteringen kommer att hanteras som en variabel leasingavgift och således redovisas i resultaträkningen i den period då den uppkommer.
  • Endast en förändring eller förskjutning i leasingbetalningarna, det vill säga en minskning av hyran i en period i utbyte mot en motsvarande höjning i en efterkommande period ska inte påverka den redovisade leasingskulden. Leasetagaren redovisar även fortsättningsvis en räntekostnad och leasingskulder reduceras i takt med leasingavgifterna betalas.
  • Leasetagare som tillämpar undantagsreglerna ska lämna upplysningar om undantaget har tillämpats på samtliga avtal, eller om undantaget endast har tillämpats på vissa typer av avtal och i sådana fall vilka.
  • Leasetagaren tillämpar undantaget retroaktivt och redovisar den kumulativa effekten som en justering av ingående balanserat resultat vid början av det räkenskapsår som undantagsreglerna först tillämpas.
  • Inga förändringar införs för leasegivare.
  • Ändringen gäller för räkenskapsår som börjar på eller efter 1 juni 2020. Tidigare tillämpning är tillåtet, vilket inkluderar finansiella rapporter ännu ej publicerade den 28 maj 2020. Tillägget är också tillgängligt för delårsrapporter.

Vill du veta mer?

Fördjupa dig i de nya undantagsreglerna

Ladda ner Deloitte globals nyhetsbrev

Kontakta oss

Michael Thorstensson
AFR
mthorstensson@deloitte.se
070 080 41 48

Therese Hagström
AFR
thagstrom@deloitte.se
070 080 23 35

Patrik Lundberg
AFR
plundberg@deloitte.se
070 080 27 29

Hade du nytta av den här informationen?