Artikel

IFRS i fokus

Nyheter inför årsbokslut och upprättande av årsredovisning 2017

IFRS i fokus riktar sig främst till noterade och icke-noterade aktiebolag som följer IFRS vid upprättande av finansiella rapporter. Nyheterna i detta nyhetsbrev har publicerats av IASB (International Accounting Standards Board), IFRS Interpretation Committee (IFRIC) och Rådet för finansiell rapportering (RFR). Nyheter publicerade till och med 30 november 2017 behandlas i detta nyhetsbrev.

Publicerad 2017-12-29

I detta nummer av IFRS i fokus beskriver vi de ändrade standarder som ska tillämpas från 1 januari 2017 och hur dessa kan komma att påverka årsbokslutet för 2017 samt den information som bör lämnas i årsredovisningen och bokslutskommunikén. Detta gäller främst årliga förbättringscykler av IFRS 2014-2016, ändringar i IAS 7 (rapport över kassaflöde, upplysningsinitiativet) samt ändringar i IAS 12 (Redovisning av uppskjutna skattefordringar för orealiserade förluster). Vidare redogör vi kort för hur de nya reglerna i Årsredovisningslagen avseende hållbarhetsrapporteringen ska beaktas i årsredovisningen 2017.

Vi beskriver även vilken information som bör beaktas i årsredovisningen för 2017 avseende de nya standarder som träder i kraft 1 januari 2018. Detta gäller framförallt IFRS 9 och IFRS 15.

Rådet för finansiell rapportering har under 2017 fastställt hur och på vilket sätt ett moderföretag som omfattas av en koncernredovisning upprättad enligt IFRS ska tillämpa IFRS 9, 15 och 16 när dessa träder i kraft. Vi tar kortfattat upp hur dessa ändringar påverkar moderföretagets finansiella rapportering. Avslutningsvis redogör vi kort för ESMAs fokusområden inför genomgång av årsredovisningar för 2017.

Hade du nytta av den här informationen?