Artikel

IFRS i fokus

Nyheter inför årsbokslut och upprättande av årsredovisning 2018

IFRS i Fokus riktar sig främst till noterade och icke noterade aktiebolag som följer IFRS vid upprättande av finansiella rapporter. Nyheterna i detta nyhetsbrev har publicerats av IASB (International Accounting Standards Board), IFRS Interpretation Committee (IFRIC) och Rådet för finansiell rapportering (RFR). Nyheter publicerade till och med 20 november 2018 behandlas i detta nyhetsbrev.

Publicerad: 2018-12-10

I detta nummer av IFRS i fokus beskriver vi de ändrade standarder och tolkningar som ska tillämpas från och med 1 januari 2018 och hur dessa kan komma att påverka årsbokslutet för 2018 samt den information som bör lämnas i årsredovisningen för 2018. Detta gäller främst tillämpningen av IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder.

Vi beskriver även vilken information som bör beaktas i årsredovisningen för 2018 avseende den nya standarden, IFRS 16 Leasingavtal som träder i kraft 1 januari 2019.

Rådet för finansiell rapportering fastställde per 2017 hur och på vilket sätt ett moderföretag som omfattas av en koncernredovisning upprättad enligt IFRS ska tillämpa IFRS 9, 15 och 16 när dessa träder i kraft. Vi tar kortfattat upp hur dessa standarder påverkar moderföretagets finansiella rapportering. 

Avslutningsvis redogör vi för ESMAs uppdaterade Q&As med ett förtydligande om vad som kan utgöra en vinstprognos i samband med prospekt samt ESMAs fokusområden inför genomgång av årsredovisningar för 2018.

Hade du nytta av den här informationen?