Artikel

IFRS i fokus

Påverkan av IFRS 9 och IFRS 15 i delårsrapporten – Q1 2018

IFRS i fokus riktar sig främst till noterade och icke-noterade aktiebolag som följer IFRS vid upprättande av finansiella rapporter. Detta nyhetsbrev baseras på standarder och tolkningar som publicerats av IASB (International Accounting Standards Board).

Publicerad: 2018-03-28

Delårsrapporten januari-mars (Q1) 2018 är den första finansiella rapporten där IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder ska tillämpas (för bolag med kalenderår). I den här upplagan av IFRS i fokus får du en överblick av hur IFRS 9 och IFRS 15 kan komma att påverka utformningen av delårsrapporten.

Inledningsvis lämnas en kort beskrivning av respektive standard. Därefter beskriver vi hur IFRS 9 och IFRS 15 kan komma att påverka delårsrapporten. För mer detaljerad information avseende IFRS 9 och IFRS 15 hänvisar vi till våra tidigare upplagor av IFRS i fokus från december 2017, december 2016 samt september 2016.

I IAS 34 Delårsrapportering finns bland annat upplysningskrav som innebär att bolagen ska uttala sig om att samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Om dessa principer eller metoder har ändrats, så ska ändringens karaktär och effekt beskrivas i delårsrapporten. Från och med Q1 2018 så tillkommer det även upplysningskrav avseende uppdelning av intäkter.

Dessutom har upplysningskraven i IAS 34 avseende nedskrivningar och återföring av nedskrivningar utökats till att även omfatta tillgångar som uppstår genom avtal med kunder.

Hade du nytta av den här informationen?