Artikel

Management information on culture

Connecting the dots

Ökat intresse för företagskulturen i finansiella företag

Intresset för företagskulturen, vilket inkluderar riskkulturen, är något som under senare tid har ökat hos både tillsynsmyndigheter och övriga intressenter. Med ett ökat intresse för företagskulturen ökar även vikten av att styrelse och ledning delges betydelsefull information kopplat till denna. En central del för ledning och styrelse är att förstå huruvida den kultur som ledarskapet förmedlar genomsyrar organisationen på ett ändamålsenligt sätt.  

Deloitte EMEA Centre for Regulatory Strategy har publicerat en rapport som berör insamling av information kopplat till företagskulturen. Rapporten syftar till att med hjälp av åtta definierade principer skapa ett effektivt sätt att samla ihop information och samtidigt hjälpa företagen att hantera de praktiska utmaningarna som detta medför. 

Rapporten tar bland annat upp följande områden:

  • Formulering av företagskulturen
  • Huvudsakliga principer för insamling av information om kulturen till ledning och styrelse
  • Praktisk tillämpning av definierade principer
  • Skillnader mellan regulatoriska förfaranden gällande företagskulturen mellan olika tillsynsmyndigheter

Läs mer och ladda ner rapporten 

Management information on culture - Connecting the dots

Hade du nytta av den här informationen?