Tjänster

Tjänster inom ESEF-kraven och XBRL-taggning

Hur Deloitte kan stötta i hanteringen av den nya standarden från ESMA

För att kunna hantera ESEF-kraven och XBRL-taggningen krävs en god förståelse och kunskap om ESEF-taxonomin. Valet av systemleverantör är också viktigt för en smidig och effektiv implementering. På Deloitte har vi stor erfarenhet av att praktiskt bistå våra klienter med att genomföra en detaljerad taggning enligt ESEF-kraven och har goda relationer med ett flertal systemleverantörer.

Vi kan bland annat hjälpa dig med:

  • Workshops i företagsspecifik tillämpning av ESEF-regelverket
  • Mappning av räkenskaper mot taxonomin
  • Taggning av räkenskaper i IT-system
  • Genomgång och kvalitetssäkring av bolagets utförda mappning/taggning
  • Granskning av bolagets utförda mappning/taggning och uttalande i ett särskilt revisorsyttrande
  • Stöd och kravställning vid systemupphandling

Bakgrund
European Single Electronic Format / XBRL

ESMA (European Securities and Markets Authority) har publicerat en standard för elektronisk rapportering av års- och koncernredovisning (European Single Electronic Format, ESEF). Den nya standarden syftar till att göra finansiella rapporter mer tillgängliga och jämförbara för investerare inom EU. ESEF ska följas av emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad i Europeiska unionen för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2020 eller därefter. Den första rapporteringen kommer att ske 2021, och i Sverige ska inrapporteringen då ske till Finansinspektionen. 

 

Innebörd och omfattning av ESEF-kraven

ESEF kräver att företaget utarbetar en enda ”rapport” som består av en eller flera elektroniska filer. Dessa kommer att innehålla de finansiella rapporterna, förvaltningsberättelsen och ansvarsförklaringen från styrelse och VD. Informationen i dessa filer ska utarbetas i XHTML-format. Eftersom bolag vars värdepapper är noterade på en reglerad marknad i Sverige är skyldiga att i sin koncernredovisning följa International Financial Reporting Standards (IFRS) så tillkommer ett krav på inrapportering av koncernredovisningen enligt ESEF-taxonomin (baserad på IFRS Taxonomin) genom så kallade XBRL-taggar och Inline XBRL-teknik (iXBRL). ESEF-taxonomin tillhandahåller de element eller taggar som används för att klassificera detaljer i de finansiella information och är avgörande för strukturerad elektronisk rapportering med XBRL. Det är taggarna som är inbäddade i rapporten som gör de finansiella rapporterna maskinläsbara.  I koncernredovisningar för 2020 och 2021 krävs detaljerad ”taggning” för följande räkningar:

  • Resultaträkning inklusive övrigt totalresultat
  • Balansräkning
  • Kassaflödesanalys
  • Eget kapitalräkning


Kontakta oss via uppgifterna nedan för mer information och närmare diskussion gällande ditt företag!