Tjänster

Redovisningstjänster

Pålitlig ekonomisk redovisning är avgörande för att kunna följa verksamhetens utveckling

Våra redovisningstjänster omfattar allt från praktisk löpande redovisning, upprättande av bokslut, årsredovisning och deklarationer till rådgivning, analyser, ekonomi- och verksamhetsstyrning. Allt för att ni ska få bästa möjliga rapportering om den löpande ekonomiska utvecklingen i ert företag.

Deloitte Sveriges tjänster inom outsourcing av redovisning och lönehantering har per den 1 februari överlåtits till Accountor. Läs mer om Accountor på www.accountor.se.

Bokslut

Pålitlig ekonomisk redovisning är avgörande för att kunna följa verksamhetens resultat och utveckling. Att sköta administrationen är ofta tidskrävande och kan ibland medföra behov av extra resurser. Dessutom krävs både tid och kraft för att hålla sig uppdaterad med aktuell lagstiftning och nya regler inom redovisnings- och skatteområdet. Vi hjälper er att upprätta kompletta period- och årsbokslut enligt god redovisningssed. Vi presenterar bokslutet så att ni kan värdera resultatet och styra företaget på ett bra sätt. Den legala rapporten kan antingen vara en årsredovisning eller en delårsrapport.

Vi ser till att bokslutet är ändamålsenligt dokumenterat och levereras i god tid.Vi kan även hjälpa till med att analysera resultatet och vara ert bollplank när det gäller att hitta nya vägar och åtgärder till förbättring. Inom större företag bidrar vi framförallt med särskild rådgivning för att klara ut mer komplexa boksluts- och deklarationsfrågor.

Läs mer

Vi har även specifika tjänster inom:

Löpande redovisning

Årsredovisning

Förändringar inom företaget och ändrade redovisningsnormer kan medföra behov av stöd vid upprättandet av årsredovisningen eller delårsrapporten. Vi säkerställer att årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen, att den följer etablerad normgivning och är anpassad efter den bransch ni är verksam i. Vi bistår även med att upprätta svenska årsredovisningar för bolag där bokföring sker enligt utländska redovisningsprinciper.

Vi erbjuder också egenutvecklade mallar enligt gällande lagar och redovisningsnormer och bistår vid upprättandet av dessa, samt utbildar er personal i upprättande av delårsrapporter och årsredovisningar.

Deklaration

Vi hjälper till att upprätta deklarationer för både juridiska och fysiska personer och ser till att alla nödvändiga uppgifter presenteras. I samband med deklarationen räknar vi ut er slutliga skatt och ger råd om eventuell fyllnadsinbetalning. Genom vår rådgivning vid deklarationsarbetet begränsas risken för att ni ska få betala skattetillägg. Vi hanterar även olika typer av frågor som uppstår under året, till exempel rådgivning kring nya lagförslag och att se över om ni betalar rätt skatt.