Artikel

Efterlevnad av lagar och regler

Förberedd för nya regelverk

Mängden nya lagar och regler kommer sannolikt inte att minskas framöver. Även om privata bolag inte har samma krav som publika bolag kommer även dessa att möta en rad av förändringar av regler som rör miljö, bekämpning av bedrägeri och penningtvätt, samt olika villkor på arbetsplatsen.

För bolag på internationella marknader läggs också andra regelverk till som förändras regelbundet. Som exempel kan nämnas den brittiska Bribery Act 2010. Den påverkar inte bara företag som är noterade på börserna i Storbritannien, utan alla bolag som gör affärer i Storbritannien och som därigenom hålls ansvariga för överträdelser som begås utanför landet av medarbetare, dotterbolag eller av tredje part.

Styrelser ställs inför risken att ägna för lite tid med långsiktiga strategiska mål för att istället övervaka verksamhetens hantering av mer kortsiktiga och reaktiva regulatoriska frågor. Här har inte minst branschorganisationer ett ansvar att uppmärksamma lagförslag och regelverk som på olika sätt påverkar företagens affärsverksamhet.

Vissa styrelser upprätthåller löpande förteckningar över de vanligaste problemen som eventuellt kan påverka deras företag, leverantörer, kunder och samarbetspartners. Större bolag har möjlighet att övervaka globala lagstiftares agendor och kan utveckla olika scenarior för att på förhand bedöma hur dessa förändringar kan påverka deras verksamhet.

Frågor för styrelser att ställa sig:

  1. Hur påverkar nya lagar och regler vår organisation både på global och lokal nivå. Hur hanterar vi frågor rörande efterlevnad?
  2. Vilka är våra svagheter? Hur håller vi oss, i god tid, uppdaterade angående trender och vilka idéer och krav lagstiftare för fram?
  3. Hur anpassar vi oss efter nya lagar och regler? Hur undviker vi dubbelarbete eller att frågor faller mellan stolarna när verksamheten anpassas till nya krav?
Hade du nytta av den här informationen?