Artikel

Hållbarhet och företagets samhällsansvar

En miljö som ger resultat

Det finns många sätt för ett företag att vinna konkurrensfördelar på, exempelvis genom att vara en attraktiv arbetsgivare för de mest begåvade individerna, kunna komma åt den bästa finansieringen, ha högsta kvalitet på samarbetspartners i leveranskedjan och naturligtvis vara den leverantör kunderna väljer. Hållbarhet är en viktig faktor för att hjälpa företag uppnå och upprätthålla dessa viktiga konkurrensfördelar.

Hållbarhet handlar om mycket mer än bara miljöansvar. Investerare och andra hänvisar allt oftare till "ESG" (Environmental, Social, Governance) eller "CSR" (Corporate Social Responsibility). Båda dessa termer antyder att hållbarhetsarbetet omfattar såväl etiska och sociala aspekter som styrningsfrågor. Organisationers agerande i samhället granskas allt mer ingående av investerare, anställda, myndigheter, konkurrenter och kunder för att sedan påverka investeringar, inköp och anställningar.

Studier som gjorts av Deutsche Bank och Harvard University Business School har påvisat att organisationer med bra hållbarhetsarbete presterar bättre och får tillgång till mer fördelaktiga finansieringar. Ett starkt hållbarhetsarbete är i sig inte tillräckligt. Organisationer behöver också kommunicera relevant information så intressenter ges möjlighet att så enkelt som möjligt väga in hållbarhetsaspekterna. Många använder erkända och mätbara hållbarhetskriterier som utvecklats av Global Reporting Initiative. Dessa kriterier hjälper organisationen att vara transparenta och bidrar till jämförbarhet mellan olika organisationer.

Högpresterande ESG och CSR organisationer bygger in hållbarhet i sina affärsstrategier, integrerar den i sitt varumärke och binder den till sin kärnverksamhet. Hållbarhet är också ett viktigt inslag i beslutsfattandet, exempelvis genom att se till att deras leveranskedja och andra parter också har ett starkt hållbarhetsarbete.

Frågor för styrelser att ställa sig:

  1. Vilken är vår definition av hållbarhet? Har vi en hållbarhetspolicy och är den tillgänglig för styrelse, ledning och anställda? Har vi en klar uppfattning av våra intressenters förväntningar som berör hållbarhet? Hur väl överensstämmer vår definition av hållbarhet med våra intressenters?
  2. Anser vi hållbarhet vara filantropi? Är våra hållbarhetsaktiviteter något vi gör som komplement till och runt vår kärnverksamhet eller är de något som vi helt har integrerat i alla våra strategier och idéer?
  3. Hur rapporterar vi vårt hållbarhetsarbete? Mäter vi våra framsteg med igenkännliga och jämförbara mått? Är vi säkra på att vårt hållbarhetsarbete kommer att uppfylla intressenternas förväntningar när de tar sig tid att granska vårt arbete?
Hade du nytta av den här informationen?