Artikel

Riskhantering

Affärsanpassa riskbedömningen

Många företag har investerat kraftfullt för att bygga företagsövergripande risk management-program där det första viktiga målet i många fall varit att hantera negativa risker - det vill säga att undvika förluster - i stället för att fånga möjligheter som kan leda till tillväxt för organisationen.

Idag har styrelsernas engagemang i risktillsyn utvidgats från att bara täcka in den pågående verksamhetens finansiella och operativa risker till att också omfatta strategiska risker och miljörisker, såsom tillståndet i den globala ekonomin, företagets konkurrensläge, råvarupriser, hållbarhet, regelverksfrågor och ryktesrisk samt även möjligheten för totalt fallissemang avseende företagets låneåtaganden (default).

Vissa styrelser skiftar från sina tidigare prioriteringar att enbart undvika risker till att istället anta en bättre balans mellan tillsyn av risk, tillväxt, utveckling och strategi. Att få till denna balans är avgörande för varje styrelse och företagsledning. De som är alltför inriktade på negativa risker och försöker hantera allt som möjligen kan gå fel, riskerar att stelna på grund av överbelastning - de kan hamna i ett tillstånd av riskanalysförlamning. Därmed kan de istället gå miste om viktiga möjligheter för företaget.

Ett sätt att fånga upp möjligheter utan att tappa riskperspektivet är att tillämpa en riskanpassad projektetmodell. I en sådan ingår riskanalys och riskhantering i angreppssättet för hur projekt och strategiska satsningar ska bedrivas inom organisationen. Att integrera riskfrågor i satsningar och projekt samt att använda fastställda nivåer för så kallade riskaptit kombinerat med risktolerans för respektive affärsenhet, bidrar till att göra riskerna i organisationen synliga. Det innebär sannolikt att riskerna inventeras och hanteras på rätt sätt i företaget.

Styrelser kan förbättra sin förmåga att upptäcka risker i samband med en satsning helt enkelt genom att ställa rätt frågor. Om man frågar "Vilka ekonomiska eller miljömässiga händelser kan påverka dessa satsningar?" avslöjas självklart en mängd potentiella marknads- och miljörisker. Om man dock utvidgar frågan på följande sätt, "Vad kan möjligen gå fel med denna satsning?" då upptäcker man ett bredare spektrum av potentiella värdeförstörande risker än bara de som skapas inom marknad och miljö.

Frågor styrelsen bör ställa sig:

  1. Omprövar vi riskerna som hänger ihop med våra strategiska satsningar regelbundet? Hur får vi rätt typ av information om riskerna så att vi kan bedöma riskerna på ett effektivt sätt?
  2. Har vi ett speciellt fokus på satsningar som görs i samarbete med andra organisationer eller är outsourcade? Följer vi upp riskerna som våra strategiska partners utsätts för i syfte att tidigt kunna se vilka risker som på ett väsentligt sätt kan påverka oss? Behöver vi i dessa fall överväga att rekrytera chefer med nyare eller mer relevant risk management erfarenhet?
Hade du nytta av den här informationen?