Artikel

Sanktioner

Aktiebolagslagens (ABL) skadeståndsregler ska tillämpas mot bakgrund av allmänna skadeståndsrättsliga principer samt aktiebolagsrätten i stort och dess skyddsintressen. Eftersom ABL:s ansvarsregler är ganska knapphändiga, är man också vid tillämpningen av dessa till stor del hänvisad till regler och överväganden inom den allmänna skadeståndsrätten. Tillämpligheten av dessa principer begränsas dock av de speciella förhållandena i ett aktiebolag som bestäms bl.a. av bolagets rättsliga organisation och aktieägarnas ställning.

Den skada som ersätts genom de aktiebolagsrättsliga skadeståndsreglerna är normalt ren förmögenhetsskada. För att skadeståndsskyldighet skall kunna inträda vid ren förmögenhetsskada i utomobligatoriska förhållanden som inte vållas genom brott krävs normalt att skadeståndsskyldighet är särskilt föreskriven i lag. Beträffande skada som vållas av bl.a. en styrelseledamot, en verkställande direktör, likvidator eller revisor finns ett sådant lagstöd i ABL.

Hade du nytta av den här informationen?