Artikel

Styrelse

Det finns ett behov av att upprätthålla de börsnoterade bolagens förtroende på kapitalmarknaden. Runt om i världen har under senare år såväl lagstiftare som andra organisationer med inflytande över gällande praxis introducerat nya regler med syfte att öka transparensen och insynen i börsnoterade bolag.

Ett exempel på ett sådant regelverk är Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) som infördes den 1 juli 2005. Inledningsvis omfattade koden endast de större börsbolagen, men från och med 1 juli 2008 omfattas samtliga svenska bolag som är upptagna för handel på en svensk reglerad marknad, i det här fallet Nasdaq OMX Stockholm och NGM Equity. Gälldande kod utgörs av den reviderade versionen av  Svensk kod för bolagsstyrning som trädde i kraft den 1 februari 2010.

Under 2009 har även delar av styrelsens arbete och rapportering, i högre grad än tidigare, reglerats i lag, då främst i Aktiebolagslagen (ABL) och Årsredovisningslagen (ÅRL).

Hade du nytta av den här informationen?