Artikel

Styrelsens ansvar

Utöver de förväntningar som finns på styrelsen har denna ett formellt ansvar inför sina främsta intressenter, det vill säga bolagets ägare och ledning samt lagstiftare. Styrelsens formella uppgifter är reglerade i Aktiebolagslagen (ABL), huvudsakligen i kapitel 8, samt genom formella riktlinjer såsom Svensk kod för bolagsstyrning (Koden), främst regelavsnitt 3-7. Vidare regleras hur bolaget ska rapportera sitt arbete inom bolagsstyrning i 6:6 Årsredovisningslagen (ÅRL) samt i Koden. Styrelsens formella ansvar kan i korta drag sammanfattas enligt nedan. För en fullständig beskrivning se ABL, ÅRL samt Koden.

Bolagets förvaltning

Enligt 8:4 ABL svarar styrelsen för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Lagen tillerkänner styrelsen ett mycket stort beslutsmandat som dock begränsas i förhållande till bolagsstämman under förutsättning att detta inte strider mot ABL, ÅRL eller bolagsordningen.

ABL ger utrymme för en relativt bred tolkning av vad styrelsens ansvar egentligen är. Hur kan styrelsen säkerställa att bolagets medelsförvaltning och övriga ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett betryggande sätt? Begreppet förvaltning omfattar i princip samtliga uppgifter som inte kräver stämmobeslut, det vill säga såväl långsiktiga beslut gällande inriktning och policy som åtgärder relaterade till organisation, strategisk planering och löpande drift. Att styrelsen svarar för förvaltningen innebär inte att den måste vara aktivt involverad i samtliga aktiviteter. Styrelsen kan delegera uppgifter till personer inom eller utom styrelsen. Dock är det viktigt att poängtera att trots att beslutanderätt eller uppgifter delegeras, behåller styrelsen alltid ett övergripande ansvar för bolagets skötsel och för att säkerställa att förvaltningen är ändamålsenlig och effektiv.

Även i Kodens regelavsnitt 3 framhålls att styrelsen ska förvalta bolagets angelägenheter i bolagets och samtliga aktieägares intresse.

Arbetsordning och arbetsformer

Utöver kraven ovan, föreskriver 8:6 ABL att styrelsen årligen ska fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. I arbetsordningen ska det anges hur arbetet ska fördelas mellan styrelsens ledamöter, hur ofta styrelsen ska sammanträda och i vilken utsträckning suppleanter ska delta i styrelsearbetet. Även Kodens regelavsnitt 7 rörande styrelsens arbetsformer, främst regel 7.1 och 7.2, föreskriver att styrelsen ska upprätta en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen ska på ett tydligt och väldokumenterat sätt beskriva styrelsens arbetsformer.

Vidare föreskriver 8:24 ABL att det ska föras protokoll vid styrelsens sammanträden, i vilka fattade beslut antecknas. Kodens regel 7.7 föreskriver även att det i protokollen tydligt ska framgå vilka ärenden som behandlats, vilket underlag som funnits för respektive ärende samt innebörden av de beslut som fattats.

VD ansvarar för att styrelsen får erforderliga beslutsunderlag såväl inför som mellan styrelsemöten. Varje styrelseledamot ska enligt Kodens regler 5.1 och 5.2 begära den information som är nödvändig för att fatta lämpliga beslut samt tillägna sig nödvändig kunskap om bolagets organisation och verksamhet. Detta följer även av lag.

Hade du nytta av den här informationen?