Artikel

Styrelsens roll

Som representant för aktieägarna spelar bolagets styrelse en nyckelroll med avseende på att säkerställa att bolagets ledning verkar i aktieägarnas intresse. Med nya regelverk och lagar ökar också kraven på styrelserna, bland annat förväntas de i högre grad än tidigare:

  • Bevaka vilka faktorer som skapar värde eller innebär risker för bolaget samt följa upp hur dessa hanteras.
  • Fastställa konkreta mål, såväl finansiella som icke-finansiella, samt skapa bättre system för att följa upp att ledningen tar sitt ansvar.
  • Sända tydliga signaler genom att knyta bolagsledningens ersättning till bolagets framgångsfaktorer och inte endast till bolagets finansiella resultat.

 

God bolagsstyrning börjar med "tone at the top", dvs. de signaler i form av beteenden och etiska policyer och riktlinjer som bolagets styrelse och ledning förmedlar. Svårigheten med att implementera ett tillfredsställande förhållningssätt till affärsetik är att proaktivt identifiera de problem som kan komma att utgöra etiska dilemman och inte att lösa problem när de uppstår. Styrelsens ansvar handlar, utöver att se till att etiska riktlinjer fastställs, i hög grad om att "leva efter sina egna regler", det vill säga att tillse att riktlinjer för etiskt agerande både upprättas och efterlevs.

Hade du nytta av den här informationen?