Artikel

Styrelsens sammansättning

En styrelse fungerar effektivt om den är sammansatt av "rätt personer" och har "rätt ordförande". Vidare bör styrelsen stödjas av "rätt" inställning och attityd hos bolagets ledning, externa revisorer samt övrig personal.

En styrelse fungerar effektivt om den är sammansatt av "rätt personer" och har "rätt ordförande". Vidare bör styrelsen stödjas av "rätt" inställning och attityd hos bolagets ledning, externa revisorer samt övrig personal. Enligt 8:1 ABL kan en styrelse för ett aktiebolag bestå av en eller flera ledamöter medan styrelsen i ett publikt aktiebolag enligt 8:49 ABL ska ha minst tre ledamöter. Innan nominering till styrelsen sker finns det några frågor som bör beaktas. Dessa är exempelvis:

  • Är de kunskaper och de erfarenheter som krävs av styrelsen som helhet tillgodosedda? 
  • Är de kunskaper och erfarenheter som varje enskild styrelseledamot har eller kan förväntas ha, tillräckliga? 
  • Är styrelsens storlek ändamålsenlig för att säkerställa ett effektivt beslutsfattande?
  • Kommer de enskilda styrelseledamöternas personliga egenskaper inverka positivt med avseende på hur styrelsen fungerar tillsammans?

 

Vidare ska enligt Koden en majoritet av styrelsens ledamöter vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst två av dessa ska vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Enligt Koden får högst en bolagsstämmovald styrelseledamot arbeta i bolagets ledning eller i ledningen av bolagets dotterbolag. Vanligen upptas denna plats av verkställande direktören. I många bolag ingår dock ingen person från bolagsledningen i styrelsen. Styrelser i svenska börsnoterade bolag består således till helt övervägande del av externa ledamöter, med engelskt språkbruk s.k. non-executive directors.

Styrelsens ordförande

Enligt 8:17 ABL ska en av styrelsens ledamöter utses till ordförande. Styrelseordförandes utses av årsstämman för en mandatperiod på ett år till slutet av nästkommande årsstämma. Styrelseordföranden har ett särskilt ansvar för att leda styrelsens arbete och se till att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter och har enligt Kodens regelavsnitt 6 till uppgift att organisera och leda styrelsens arbete.

Styrelseledamots mandattid

En styrelseledamots mandattid regleras i 8:13 ABL som stadgar att ett uppdrag som styrelseledamot gäller till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs. Medan det enligt aktiebolagslagen är möjligt att i bolagsordningen föreskriva att uppdraget som styrelseledamot ska gälla för en längre tid, högst 4 år, anger Koden att en styrelseledamot inte ska utses för längre tid än till slutet av nästa årsstämma. Uppdragstiden ska dock upphöra senast vid slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då styrelseledamoten utsågs.

Hade du nytta av den här informationen?