Artikel

Uppföljning av utfall

Säkerställ en tydlig resultatrapportering

Sett till ett företags externa rapportering så bestäms inte kvalitén nödvändigtvis av kvantiteten. Flera faktorer har däremot bidragit till att mängden externa rapporter som ett företag producerar har ökat. Ett exempel på detta är den ökade globaliseringen, där företag som bedriver verksamhet i flera olika länder måste producera rapporter enligt varje lands specifika lagar och regler. Vidare så tillkommer det ständigt nya regler som ställer högre krav på ett företags rapporter och intressenter kräver allt mer information gällande diverse aspekter, så som CSR-arbetet (Corporate Social Responsibillity) eller ESG-arbetet (Environmental, Social and Corporate Governance).

Det är en stor och komplex utmaning för företag att följa alla de krav som ställs på deras externa rapportering. Med tanke på detta är det relevant att ställa frågan ifall värdet och användningen av den externa rapporteringen har ökat i takt med dess volymökning? Redan innan den senaste finansiella krisen och de efterföljande regulatoriska förändringarna, som ökade kraven på ett företags externa rapportering, så visade en undersökning från år 2008 genomförd av SEC's Office of Investor Education and Advocacy, att många investerare inte läser ett företags externa rapporter. Vidare visade samma undersökning att investerarna anser att de externa rapporterna i många fall innehåller för mycket juridisk och teknisk jargong och att de ofta är alldeles för långa och komplexa, vilket gör det svårare att hitta den information som eftersöks.

UK Kay Review har också uttryckt sig i denna fråga och rekommenderade nyligen att kraven på publika företags kvartalsrapporter borde slopas helt. I deras rapport skriver de, "... de möjligheter som kommer med en modern informationsteknologi har lett till att många överskattar värdet av mängden data. Mycket av den information som blinkar förbi skärmarna är i själva verket bara brus, trots att det finns de som ständigt strävar efter att påpeka dess betydelse. Stora delar av de externa rapporterna som produceras består av standardtexter, ett överflöd som reproduceras i nästan identisk form år efter år och i företag efter företag. En del av materialet i dessa rapporter är enbart luddig marknadsföring med låg substans".

Om intressenter inte kan hitta relevant, aktuell och förståelig information kan det bero på att informationen de söker inte har lämnats ut, exempelvist så anser många investerare att de inte kan fatta ett investeringsbeslut baserat på den icke-finansiella informationen som lämnas ut av företag. Det kan också bero på att de rapporter som lämnas ut av företag, såväl finansiella som icke-finansiella, sällan är kopplade och integrerade sinsemellan utan oftast skrivna som separata dokument.

Styrelsen har ett viktigt ansvar i att säkerställa att organisationen ger användbar information till sina intressenterer. Om målet är att maximera värdet för alla intressenterna, så måste organisationen först förstå vad var och en av deras grupper av intressenter värderar och hur detta värde förändras baserat på hur organisationen uppfattas. Med denna kunskap kan styrelsen hjälpa företagsledningen att minska mängden "brus" i företagets externa rapporter - ett viktigt mål för företag där det primära syftet med de externa rapporterna är att locka investerare. En transparent och användbar rapportering kan också gagna andra intressenter, däribland anställda, kunderna och andra, genom att visa företagets engagemang och prestationer inom områden som är viktiga för dem. Ett bra test för de som förbereder de externa rapporterna är att fråga sig själva ifall ens egna familjemedlemmar skulle förstå denna information, om inte så kommer den genomsnittliga intressenten inte heller att göra det.

Frågor som styrelseledamöter bör ställa:

  1. Hur väl förstår vi våra intressenters informationsbehov? Har vi ett etablerat system som kan fånga upp den informationen? Bör vi utveckla kapabiliteter att fånga den informationen även om det överstiger rapporteringskraven?
  2. Har vår övergång till olika typer av rapportering, till exempel IFRS och XBRL, skett enbart utifrån ett compliance-perspektiv? Bör vi göra mer för att identifiera möjligheter att förbättra kvaliteten och nyttan av våra rapporter?
  3. Hur integrerad är vår rapportering? Ger vi läsaren en omfattande och komplett bild av våra finansiella- och icke-finansiella aktiviteter? Använder vi oss av teknologi som ger läsaren möjlighet att gräva djupare och lära sig mer?
  4. Vilka insikter kan vår grupp för investor relations ge oss gällande vår rapportering och hur väl den uppfyller investerarnas behov? 
  5. Bör vi ta in intressenternas åsikter gällande vår rapportering? Vilka kommunikationskanaler existerar för att föra en sådan dialog?
Hade du nytta av den här informationen?