Analys

Resultatplanering inför årsbokslutet 2020

Nu är det inte många dagar kvar fram till att årets löpande händelser ska sammanställas i årsbokslutet. Vi går igenom punkter som ni med fördel kan diskutera med er redovisningskonsult redan före årsskiftet.

Vinst eller förlust?

Har företaget gått med vinst år 2020, men det finns risk för lågt resultat eller förlust nästa år?

Överväg om företaget ska göra avsättning till periodiseringsfond. Med avsättning till periodiseringsfond flyttas tidpunkt för beskattning av vinst fram och företaget har möjlighet till resultatutjämning mot eventuella förluster kommande år. 
 

Har ni hanterat de tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifterna och ersättning för sjuklönekostnader korrekt?

Säkerställ att företaget erhållit den tillfälligt sänkta arbetsgivaravgiften för perioden mars – juni 2020 som omfattar alla arbetsgivare. Gör samtidigt en extra kontroll att ni har redovisat in sjuklönekostnaderna på ett korrekt sätt till Skatteverket, eftersom staten ersätter delar av dessa kostnader under covid-19. Läs mer på Försäkringskassans webbplats.
 

Finns signaler att någon kund inte kan betala?

Skatteverket har gjort en särskild bedömning av kundförluster och minskning av utgående moms med anledning av covid-19, om bland annat följande vilkor är uppfyllda:

  • En skriftlig betalningspåminnelse har skickats ut på en faktura som utfärdats mellan den 1 februari 2020 och den 31 december 2020
  • Det har gått minst tre månader sedan fakturan skulle varit betald
  • Kan det under rådande pandemi presumeras att köparen saknar möjlighet att betala fakturan. Säljaren kan då återfå den tidigare redovisade utgående momsen. Gå igenom utestående kundfordringar per den 31 december 2020 och säkerställ om kundförluster ska redovisas i momsdeklarationen. Om säljaren senare får helt eller delvis betalt för fordran ska mervärdesskatt betalas på den delen).


Har företaget erhållit / ansökt om statligt omställningsstöd och / eller permitteringsstöd (stöd för korttidsarbete)?

Se upp med värdeöverföringar. Företagets rätt till det statliga omställningsstödet och permitteringsstödet (stöd för korttidsarbete) kan gå förlorat. Det gäller även vid exempelvis bonus, tantiem och justering av ägares löneuttag för nyttjande av löneunderlag vid beräkning av gränsbelopp. 
 

Har ni beslutat om investeringar avseende materiella inventarier ska ske 2020 eller 2021?

Ibland anskaffar företag materiella inventarier i slutet av året, istället för i början av nästa år, i syfte att få lägre resultat efter avdrag för värdeminskning. För materiella inventarier med anskaffningstidpunkt från och med den 1 januari 2021 medges ett särskilt avdrag om 3,9 procent av investeringen, förutsatt vissa villkor. Avdraget sker som en skattereduktion i företagets deklaration för beskattningsår 2022. Överväg vad som är bäst i er situation.

Hade du nytta av den här informationen?