Artikel

Fem frågor företagsägare bör besvara före 31 december 2020

1. Planerar ni för rätt ersättningar avseende kalenderåret 2020?

 • Max pensionsgrundande lön 538 700 kr.
 • Max sjukpenninggrundande lön 378 400 kr.
 • Lön under brytpunkt för statlig inkomstskatt 523 200 kr för de som är yngre än 65 år och 575 500 kr för de som är 65 år och äldre.
 • Resor med egen bil i tjänsten är 18,50 kr per mil.
 • Resor med förmånsbil i tjänsten och privat betalning av drivmedel är 6,50 kr per mil för dieselbilar och 9,50 kr per mil för andra drivmedel och laddhybrider. När man använder förmånsbil är det viktigt att man för körjournal.  
 • Traktamente hel dag är 240 kr.
 • Traktamente halv dag är 120 kr.

2. Känner ägarna till regelverket kring lågbeskattad utdelning och uppfyller aktieägarna sina löneuttag under beskattningsår 2020 avseende dessa kriterier?

Om ni använder er av huvudregeln är regeln att andelsägaren, eller någon närstående, ska ha fått kontant ersättning med ett belopp som sammanlagt inte understiger det värde som är lägst av:

 • Summan av 6 inkomstbasbelopp (400 800 kronor) med tillägg av 5 procent av den sammanlagda kontanta ersättningen till anställda i företaget och i dess dotterföretag.
 • 9,6 inkomstbasbelopp (641 280 kr) vilket motsvaras av kontant utbetalda löner om 4 809 509 kr

Om ni använder er av alternativregeln finns inga krav på egna löneuttag utan det baseras på ett schablonbelopp om 183 700 kronor, för utdelning under 2021, om du äger 100 procent av företagets aktier. 

Viktigt att känna till:

 • Erhållna stöd vid korttidsarbete och stöd för sjuklönekostnader ska minska löneunderlaget som läggs till årets gränsbelopp i din deklarationsblankett K10.
 • Var försiktig med justering av ägarlöner så att inte rätten till stöd äventyras. Läs mer på Tillväxtverkets webbplats.

Observera också: 

Tillväxtverkets information om värdeöverföringar och stöd vid korttidsarbete. För stöd 1 december år 2020 till 30 juni 2021 regleras vinstutdelning och andra värdeöverföringar särskilt i förslag till ny lag om stöd vid korttidsarbete i vissa fall. Men även för tidsperioden innan det finns det riktlinjer att förhålla sig till. Läs mer på Tillväxtverkets webbplats eller och på Regeringens webbplats.

3. Avser ni starta en ny verksamhet i bolagsformen aktiebolag, känner ni då till detta? 

För att tillgodoräkna sig gränsbeloppet för lågbeskattad utdelning avseende 2021 så behöver ni äga aktierna vid ingången av år 2021. Det betyder att ni måste äga aktierna i bolaget per den 31 december 2020. För beloppsgränser – se informationen ovan om lågbeskattad utdelning.  

4. Har företagets möjligheter till skattefria gåvor och förmåner till anställda iakttagits?

 • Julgåva 450 kr inkl moms. 
 • Tillfälligt skattefri gåva under coronakrisen 1 000 kr inkl moms. 
 • Det är tillåtet att kombinera den tillfälliga gåvan med julgåvan, totalt 1 450 kr inkl moms.
 • Minnesgåva 15 000 kr inkl moms.
 • Tillfälligt skattefri gratis eller subventionerad parkering vid arbetsplatsen 1 april – 31 december 2020. 

5. Har aktieägarna rätt till investeraravdrag?

Ni som har förvärvat ett företag i samband med företagets bildande eller vid en nyemission kan få göra ett investeraravdrag. Ett investeraravdrag infördes den 1 december 2013. Avdrag får under vissa villkor göras med hälften av den kontanta betalningen för andelarna men med högst 650 000 kr per person och år. Det företag i vilket investeringen görs måste uppfylla flera villkor, exempelvis måste företaget ha ett löneunderlag under betalningsåret eller följande beskattningsår som uppgår till minst 300 000 kronor. Flera villkor gäller även för personen som vill göra investeraravdraget, exempelvis får inte andelar avyttras eller vinstutdelningar över visst belopp tas emot. Regelverket är krångligt och vi rekommenderar er att söka stöd om ni känner er osäkra.  

Exempel: NN tecknar sig för 100 aktier i en nyemission och betalar 100 000 kronor. Investeraravdragets storlek blir 50 000 kronor (100 000 kr x 50 procent) vilket ger en skattereduktion om 15 000 kronor (50 000 x 30 procent).

Om du inte har sökt investeraravdrag för tidigare års andelsförvärv men du kan konstatera att samtliga villkor var uppfyllda för att få avdrag, då kan du begära omprövning av din deklaration och yrka på avdrag. Under år 2020 kan beskattningsåret 2014 omprövas. Från och med år 2021 kan beskattningsåret 2015 och senare år omprövas.

Hade du nytta av den här informationen?