Perspektiv

The Deloitte/SEB CFO Survey

Vad står högst på agendan för CFO?

Återkommande rapport

Under flera år har Deloitte och SEB tagit fram varsin undersökning - Deloitte CFO Survey och SEB Finanschefsindex. I syfte att en skapa en mer heltäckande rapport har dessa två undersökningar slagits samman till The Deloitte/SEB CFO Survey. Genom att kombinera våra två nätverk, resurser och perspektiv vill vi tillhandahålla ännu djupare analyser av de utmaningar svenska företag står inför.

Vår förhoppning är att The Deloitte/SEB CFO Survey ska tillföra nya insikter och samtidigt väcka nya tankar och idéer.

 

 

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om CFO Survey: 

Henrik Nilsson
Partner Audit och
ansvarig för CFO Survey 
henilsson@deloitte.se

Alexandros Kouvatsos
Senior Manager Audit
akouvatsos@deloitte.se

 

Deloitte/SEB CFO Survey spring 2019

Finanschefer i svenska företag är mindre optimistiska kring affärsläget än tidigare. Färre planerar för investeringar och anställningsviljan minskar. Brist på kvalificerad arbetskraft har tidigare ansetts som företagens största risk, men nu ökar istället oron för ekonomiska utsikter och tillväxt.

Framtidstron förändrad – optimismen sjunker


Deloitte/SEB CFO Survey fall 2018

Svenska finanschefer ser fortfarande mycket ljust på företagets affärsmöjligheter för de kommande sex månaderna. Nettobalansen har ökat i fem raka undersökningar vilket till och med är mer än under återhämtningen efter finanskrisen 2008. Dock fortsätter öknings­takten att minska vilket tillsammans med längden på uppgången visar på en ökad risk för att konjunkturtoppen är nära.

Fortsatt optimism men uppgången planar ut


Deloitte/SEB CFO Survey spring 2018

The good times continue, but the upward trend is slowing somewhat. Swedish CFOs are among the most optimistic in the European Union in terms of a clear investment and hiring agenda where organic growth is a top priority, while shortages of skilled professionals are still their main concern.

Increasing optimism but momentum is slowing


Deloitte/SEB CFO Survey fall 2017

Undersökningen visar en fortsatt hög optimism bland Sveriges CFO:er, samtidigt som oron för brist på kvalificerad personal ökar. Vi ser allmänt att CFO:er i högre grad prioriterar mer expansiva åtgärder än tidigare såsom investeringar och andra tillväxtfrämjande satsningar. 

Swedish CFOs express an expansive agenda

Deloitte/SEB CFO Survey spring 2017

Undersökningen visar en markant ökning i optimism bland Sveriges finanschefer. Framför allt finanschefer inom tillverkningssektorn, som tidigare var den minst positiva sektorn, visar betydligt större optimism.

Signs of relief and growth opportunities

Deloitte/SEB CFO Survey fall 2016

Osäkerheten i omvärlden upplevs ha ökat och att företagen därmed ser större utmaningar i dess internationella verksamhet. Den främsta oron gäller fortsatt bolagens orderingång följt av makro/politiska omvärldsfaktorer men undersökningen visar också stor spridning i utmaningar för olika sektorer.

 

Increased worries about business climate and own financial position

Deloitte/SEB CFO Survey spring 2016

När det gäller företagsförvärv och sammanslagningar av företag har intresset svalnat jämfört med föregående undersökning med hänsyn till höga företagsvärderingar och osäkerhet inför att våga satsa. Överskottslikviditet används nu mer till att betala av företagets skulder än att investera i nya verksamheter. 

Swedish companies remain in good shape

Deloitte/SEB CFO Survey Fall 2015 

Finanscheferna säger att de har för avsikt att öka sitt strategiska fokus på Norden, sannolikt på grund av ljusare tillväxtutsikter här i förhållande till andra marknader såsom Kina. Enkätresultaten visar också en större vilja att investera i Sverige.

Financial stability and a positive outlook muted by uncertainties

Deloitte/SEB CFO Survey Spring 2015

Trots motvind från ett alltjämt svagt Europa är den svenska ekonomin på väg uppåt för första gången sedan 2011. Finanscheferna spår förbättrade kassaflöden, ökade investeringar och tillväxt under 2015.

Strong growth expectations

Deloitte/SEB CFO Survey Fall 2014

De svenska företagens finansiella ställning är nu mycket stark. Samtidigt finns en tydlig försiktighet inför investeringar. Det innebär att förutsättningar på marknaderna är svårbedömda och att företagen prioriterar stabilitet mer nu jämfört med i mars.

More cautious view on business climate

Deloitte/SEB CFO Survey Spring 2014

Optimismen bland svenska finanschefer fortsätter att öka. Affärsläget är bättre och den finansiella ställningen har förstärkts märkbart jämfört med hösten 2013. 

Growth expectations improving

Deloitte/SEB CFO Survey Fall 2013

Nio av tio svenska finanschefer tycker affärsläget är normalt eller bättre än normalt, vilket innebär att de är betydligt mer optimistiska nu jämfört med för sex månader sedan.

Recovery on track

Deloitte/SEB CFO Survey Spring 2013

Optimismen ökar bland svenska finanschefer i takt med att ekonomin stabiliseras, men affärsklimatet fortsätter att vara utmanande. Flera indikatorer pekar nu uppåt till följd av att företagen anpassat sig till det svagare ekonomiska läget. Finanscheferna har fått något större aptit på företagsförvärv och sammanslagningar.

Signs of increasing confidence in the Swedish economy

Deloitte/SEB CFO Survey Fall 2012

Undersökningen visar att företagen ser sämre tider framför sig. Affärsklimatet försämras och en fallande optimism bekräftas, en nedgång i index till 48,3 procent att jämföras med 50,5 procent i februari. Att nå ökad efterfrågan är fortfarande den markant största utmaningen.

Conditions remain tough with decreasing optimism going forward

Deloitte/SEB CFO Survey Spring 2012

Undersökningen visar att finanschefernas förväntansbild ligger kvar på en låg nivå även om den har förbättrats marginellt jämfört med den senaste mätningen i november 2011. Det är framförallt bolagens finansiella ställning samt bankers utlåningsvilja som oroar.

Uncertainties remain but signs of increasing optimism

Deloitte/SEB CFO Survey Fall 2011

Undersökningen visar på en minskad optimism inför kommande 12-månadersperiod både i Sverige och globalt, gällande såväl den makroekonomiska utvecklingen som för enskilda företag.

Confidence deteriorating

Deloitte/SEB CFO Survey Spring 2011

CFOs i större svenska företag anser att de finansiella utsikterna är mycket positiva, vilket möjliggör fortsatta expansioner under 2011. Bromsklossar är kapacitetsutnyttjande, stigande råvarupriser och brist på ny kompetens på arbetsmarknaden.

Growth is stabilising

Deloitte/SEB CFO Survey Fall 2010

Flertalet svenska CFO:er anser att de finansiella utsikterna för deras företag har förbättrats jämfört med för ett halvår sedan. Bland annat förväntar sig 65 procent av de CFO:er som har deltagit i undersökningen en ökning av det operativa kassaflödet i verksamheten under de kommande 12 månaderna.

Recovery is materializing

Deloitte/SEB CFO Survey Spring 2010

Varje bransch har sina modeller för riskhantering. Den finansiella sektorn har kanske längst erfarenhet av olika regelverk och modeller för hur olika risker kan förutses och bemötas. Trots det var det just här som de största misstagen begicks. Men även andra branscher överraskades av kraften i nedgången.

Improved economy, challenges remain

Deloitte/SEB CFO Survey Fall 2009

Det råder en allt bättre stämning bland näringslivets ekonomichefer. Utvecklingen i ekonomin och de finansiella förutsättningarna i bolagen stärks, enligt de tillfrågade ledande ekonomerna inför 2010.

Improved Business Sentiments
Hade du nytta av den här informationen?

Related topics