Artikel

Granskning av Solvens 2-balansräkningen och Solvens 2-rapporteringen

FSI News maj 2015

Den engelska tillsynsmyndigheten, Prudential Regulation Authority (PRA), efterfrågar säkerhet på försäkringsföretagens Solvens 2-rapporter, enligt de befogenheter som ges i direktivets artiklar 36(2), 84 och 112(5). Den 16 oktober 2014 publicerade PRA dokumentet ”Genomgång av Solvens 2-balansräkningar, försäkringstekniska avsättning och eget kapital”, som beskriver hur de kommer att ställa krav på granskning av försäkringsbolagens rapporter som upprättats i samband med Solvens 2. Kraven avser både försäkringsföretag som ansöker om en intern modell för beräkning av solvenskapitalkravet samt större användare av standardmodellen.

PRA har utvecklat en granskningsansats i två steg:

1. Översiktlig granskning (”review”) och rekommendationer
Försäkringsföretagen ska kunna uppvisa en granskningsrapport över genomförd granskning med identifierade förbättringsförslag på sitt förberedelsearbete inför Solvens 2, avseende balansräkningar, försäkringstekniska avsättningar (exklusive riskmarginal) och eget kapital. Granskningen bör utföras av försäkringsföretagets externa revisorer eller andra oberoende och tillräckligt kompetenta externa konsulter alternativt företagets internrevisorer, i de fall det bedöms lämpligt.
 
2. Uttalande med rimlig säkerhet (”audit”)
Försäkringsföretagen ska kunna uppvisa en bestyrkanderapport av Solvens 2-balansräkningen, försäkringstekniska avsättningar (exkl. riskmarginal) och eget kapital per 31 december 2014 (eller vid en annan tidpunkt som överenskommits med PRA) från en extern revisionsbyrå.

Steg 1 granskningarna ska enligt PRAs plan redan ha avslutats per den 31 mars 2015. Steg 2 förväntas att avslutas i slutet av juni 2015 för de företag som använder en intern modell, och i slutet av 2015 för utvalda företag som använder standardformeln.

Konsekvenser i Sverige

Som ett resultat av det brittiska initiativet har vi kontaktat Finansinspektionen (FI) för att diskutera om liknande initiativ kommer att äga rum i Sverige. Tillsynsmyndigheten har låtit meddela att inga motsvarande krav på översiktlig granskning eller revision kommer att ställas på försäkringsföretag i Sverige under förberedelseperioden. Finansinspektionen utför istället, enligt uppgift, kvalitetssäkringar själva samt inväntar utvecklingen på europeisk nivå.

Deloittes Solvens 2-specialister anser ändå att svenska försäkringsföretag, framförallt de som har för avsikt att använda sig av en intern modell och större användare av standardmodellen, bör externt låta kvalitetssäkra sina Solvens 2-balansräkningar, försäkringstekniska avsättningar och solvenskapitalberäkningar. Även för mindre och medelstora användare av standardmodellen bedöms det som viktigt att i ett så tidigt skede som möjligt få information om eventuella rättelser eller förbättringar som behöver göras så att avhjälpande åtgärder kan inkluderas i det vanliga utvecklingsarbetet, dvs. innan det att system, processer, förvaltningsmodeller mm. har färdigställts och övergått i förvaltning.

Hur kan Deloitte hjälpa till?

Deloitte Sverige har tillsammans med sitt internationella nätverk utvecklat olika granskningsansatser utifrån den kvalitetssäkring som efterfrågas i det specifika fallet.  Detaljerade granskningsprogram har utvecklats för att stödja granskningarna. Tre olika granskningsansatser har tagits fram, vilka erbjuder olika grader av kvalitetssäkring. Dessa sammanfattas nedan:
 
A. Datakvalitetssäkring: Vi säkerställer att försäkringsföretagen har fullständig, korrekt och ändamålsenlig data för att upprätta de centrala QRT-rapporterna.
 
B. Validering av data- och modellkonsistens (A+B): Utöver ovanstående datakvalitetssäkring säkerställer vi att data tillämpas korrekt i beräkningarna av solvenskapitalkrav, försäkringstekniska avsättningar och eget kapital samt att beräkningarna av solvenskapitalkraven enligt den interna modellen eller standardmodellen är korrekta och konsekvent tillämpade.
 
C. Total översyn (A+B+C): Den tredje ansatsen omfattar dessutom en översyn av hela SCR-modellen, FTA-beräkningarna och eget kapital samt att bedöma rimligheten i antagandena i standardmodellen och i den interna modellen.

Vill du veta mera om våra granskningsansatser för Solvens 2-rapporteringen, kontakta gärna någon av oss. Vi kan stötta er i det återstående förberedelsearbetet och erbjuda effektiva hjälpmedel för olika specifika regelverkskrav som rör Solvens 2-regelverket.

Henrik Persson
Solvens 2-specialist
hpersson@deloitte.se
+46 75 246 33 46

                                          

Trond Killi
Solvens 2-specialist, aktuarie
tkilli@deloitte.no
+47 2327 92 44

Hade du nytta av den här informationen?