Artikel

Baselkommittén har publicerat en ny standard för ränterisk bankboken (IRRBB).

Publicerad 2016-05-11

 

 

 

Baselkommittén har publicerat en ny standard för ränterisk bankboken (IRRBB).

I den slutliga versionen av standarden har förslaget för beräkningsmetoden för IRRBB i Pelare I beräkningen eliminerats och istället har kommittén valt att behålla ramverket för bankernas interna beräkningsmetoder i Pelare II. Ramverket inkluderar en revidering av schablonmetoden, vilken tillsynsmyndigheterna kan kräva att bankerna ska följa eller som bankerna själva kan välja att tillämpa. Det faktum att man låter tillsynsmyndigheterna ta beslut om hur standardiserat och bindande ramverket ska vara speglar tydligt att medlemmarna i kommittén varit av olika åsikter i frågan. 

Utöver detta inkluderar det nya ramverket även bestämmelser om:

• Mer detaljerad vägledning om tillsynsmyndigheternas förväntningar på bankernas processer avseende IRRBB, till exempel gällande utvecklingen av räntekrisscenarier

• Förbättrade upplysningskrav, inklusive räntekrisscenarier

• En striktare tröskel för att identifiera banker som har olämplig IRRBB, med syfte att dessa ska bli föremål för ytterligare utvärdering eller åtgärder, till exempel avseende kapitalanskaffning, minskning av IRRBB exponeringar eller förändringar i riskhanteringsystemet

Inga nya uppdaterade QIS har publicerats och det finns ingen indikation på att kommittén har för avsikt att göra någon ytterligare kvantitativ analys av förslaget. Baserat på kommitténs tidigare QIS så kommer den uppskattade effekten på kärnprimärkapitalet i genomsnitt att vara ungefär en procentenhet.  

Baselkommittén har meddelat att de förväntar sig att den nya standarden ska genomföras under 2017, vilket betyder att den skulle påverka rapporteringen per 2018 för banker där räkenskapsåret motsvarar kalenderåret. 

Hade du nytta av den här informationen?