spark

Artikel

Hög tid att göra sig redo för IFRS 17!

Verktyg som stöttar dina förberedelser

IASB har utfärdat en ny standard för redovisning av försäkringsavtal – IFRS 17 – som ska börja tillämpas 1 januari 2021. Den kommer att få stor påverkan på försäkringsföretagens affärsprocesser och finansiella rapportering. Detta medför stora utmaningar när det gäller förberedelser och implementering inom områden som framtagande och bearbetning av data, tillräcklighet i systemstöd, upprättande av finansiella rapporter i ett helt nytt format, tillämpning av övergångsregler samt kompetens- och resursförsörjning. I och med utmaningarna har vi tagit fram två verktyg som Deloitte använder för att hjälpa företagen att förstå hur IFRS 17 kommer att påverka deras verksamhet och redovisning samt identifiera vilket arbete som behöver göras för att kunna tillämpa standarden när den träder i kraft.

Business Impact Ananlysis Tool

Vi har analyserat de tekniska kraven som IFRS 17 ställer och jämfört dem med de verksamhetsmodeller som försäkringsföretagen tillämpar. Utifrån resultaten har vi utvecklat verktyget Business Impact Analysis Tool (BIAT) som går igenom alla data-, system- och processkrav på ett systematiskt och strukturerat sätt för att analysera vilka gap som finns. Analysen mynnar ut i en heltäckande rapport som på ett överskådligt sätt visar vad som återstår i förberedelsearbetet och ger förslag på åtgärder för att komma i mål.

Ladda ner rapporten

Financial Impact Ananlysis Tool

IFRS 17 innebär en total omdaning av hur försäkringsföretagens finansiella rapporter utformas och hur vinster i försäkringsavtal tjänas in. Vår Financial Impact Ananlysis Tool (FIAT) är en kassaflödesmodell som hjälper försäkringsföretagen att förstå hur de olika komponenterna i försäkringsavtalen påverkar resultat- och balansräkningarna, hur intjäningen ser ut över tiden, vilka upplysningskrav som ställs samt vilka valmöjligheter som man behöver ta ställning till.

Ladda ner rapporten

Vi har stor erfarenhet av att genomföra påverkansanalyser av IFRS 17 i projektform. Se våra produktblad för närmare detaljer. Kontakta oss gärna för ett möte om hur ett BIAT- eller FIAT-projekt skulle kunna utformas.

 

Hade du nytta av den här informationen?