Artikel

Nya regler för hantering av kriser i banker, kreditinstitut och värdepappersbolag

För att förhindra att en finansiell kris ska sprida sig och att stater tvingas gripa in och rädda sina systemviktiga institut har ett förfarande som kallats resolution skapats. Resolution är ett sätt att hantera ett institut i kris utan att försätta det i konkurs och syftet är att skattebetalarna inte ska behöva bära kostnaden. Krishanteringsdirektivet är ett EU-direktiv som innefattar bestämmelser avseende resolution, förberedelser inför resolution samt tillsyns- och förebyggande åtgärder.
  
I Sverige införs direktivet i och med två nya lagar som träder i kraft 1 februari 2016. För instituten betyder detta nya krav gällande bland annat återhämtningsplaner och nedskrivningsbara skulder. I Sverige kommer Riksgälden att fungera som resolutionsmyndighet. För att kunna finansiera en eventuell resolution kommer en så kallad resolutionsreserv byggas upp med avgifter från instituten i form av resolutionsavgifter. Avgifter tas ut för första gången 2016.
 
Länkar till direktivet, nya lagar och föreskrifter:


Europaparlamentet och rådets direktiv 2014/59/EU >

  
Lag 2015:1016 om resolution >
  
Lag 2015:1017 om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut >
   
Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2015:2) om resolution >
  
Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2016:6) om återhämtningsplaner, koncernåterhämtningsplaner och avtal om finansiellt stöd inom koncerner >

Hade du nytta av den här informationen?