Artikel

Nya riktlinjer för den interna kapital- och likviditetsutvärderingen

Träder i kraft den 30 juni 2016

Publicerad 2016-04-14

Nya riktlinjer för den interna kapital- och likviditetsutvärderingen (IKLU) publicerade av EBA träder i kraft den 30 juni 2016

I december 2015 publicerade den Europeiska Bankmyndigheten en konsultation innehållande nya riktlinjer för den interna kapital- och likviditetsutvärderingen (EBA/CP/2015/26). Syftet med den nya konsultationen är att stödja ett gemensamt angreppssätt i alla medlemsstater och i och med detta säkerställa att alla lokala tillsynsmyndigheter använder sig av enhetliga metoder vid utvärdering av institutens processer för den interna kapital- och likviditetsutvärderingen. Utöver detta syftar konsultationen till att öka transparensen genom stöd av en mer detaljerad beskrivning av verksamheten samt av de risker den medför.

De nya riktlinjerna innebär huvudsakligen mer detaljerade beskrivningar av;

  • Ett strukturerat ramverk för styrning, mätmetoder och kontroll för både kapital- och likviditetsutvärderingen 
  • Både daglig likviditetshantering och mer långsiktiga likviditetsåtgärder
  • Institutets risker samt definierad riskaptit för respektive risk
  • Koppling mellan faktorer som driver riskerna i verksamheten samt hur de påverkar mätmetoder för och hantering av respektive risk 

För de svenska instituten förväntar vi oss att detta kommer att innebära ett mer strukturerat riskramverk och med övriga medlemsstater ett mer konsekvent tillvägagångssätt för att utvärdera den interna kapital- och likviditetsutvärderingen. 

Konsultationen kommer att träda i kraft i juni 2016 och kan från och med då tillämpas som en del av det legala ramverket för den interna kapital- och likviditetsutvärderingen. 

I samband med att vi jobbar med våra klienter upplever vi ett ökat intresse av förbättra den interna kapital- och likviditetsutvärderingen för att möta framtida regulatoriska krav. Kontakta oss på uppgifter nedan för att diskutera era behov. 

Hade du nytta av den här informationen?