Artikel

En översikt över Solvens 2-regelverkets implementering i Sverige

FSI News maj 2015

Nu återstår enbart 7 månader innan Solvens 2-regelverket träder i kraft. Under de senaste månaderna har en stor mängd detaljerade riktlinjer avseende tillämpning av Solvens 2 i Sverige tagits fram av Finansinspektionen (FI) och den Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, EIOPA. Försäkringsföretagen behöver nu identifiera vilka regelverk som är tillämpliga för deras verksamhet och vilka som förändras respektive bortfaller samt att ändra sina rutiner, processer och system därefter. Vi sammanfattar dessa förändringar och den tidplan för Solvens 2-rapportering som har presenterats av Finansinspektionen.

Lagrådsremiss med förslag på genomförande av Solvens 2-direktivet i Sverige
Regeringen lämnade den 5 maj 2015 en lagrådsremiss med förslag på hur Solvens 2-regleringen i dess lydelse enligt omnibus II-direktivet ska genomföras i svensk rätt. De nya bestämmelserna som i huvudsak genomförs genom ändring av försäkringsrörelselagen (FRL), föreslås träda i kraft den 1 januari 2016 med vissa övergångsbestämmelser. De bestämmelser som inte införs i lag genomförs genom föreskrifter som meddelats av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer, företrädesvis FI.

Efter Lagrådets granskning av lagförslaget skriver regeringen en proposition, dvs. regeringens förslag till riksdagen om ny lag eller lagändring och som sedan lämnas till riksdagen för utskottsbehandling. Först därefter kan riksdagen fatta beslut utifrån propositionen och utskottets betänkande. Enligt kontakt med Finansdepartementen förväntas lagstiftningsarbetet kunna avslutas och lagändringarna vara genomförda och utkomma i SFS under november 2015.

Regeringens utgångspunkt har i lagförslaget varit att de nya bestämmelserna som införs till följd av Solvens 2-direktivet inte bör gå längre än vad som krävs enligt direktivet. Men att vissa nationella rörelseregler som inte följer av Solvens 2-direktivet bör behållas.

På en övergripande nivå innehåller lagrådsremissen bl.a. följande:

 • Stabilitetsprincipen behålls i sin nuvarande lydelse
 • Kravet på god försäkringsstandard behålls också
 • En proportionalitetsregel införs
 • Nuvarande regler om förmånsrätt och registerföring, s.k. skuldtäckning, behålls med några preciseringar och tillägg, dock med ändrad värderingsmetod av åtagandena som de skuldtäckningsbara tillgångarna ska täcka
 • Personkretsen som ska ledningsprövas av FI utökas till även personer ansvariga för centrala funktioner samt krav på underrättelse till FI vid ändringar
 • Krav på registrering av ansvarig aktuarie slopas med motivering att styrelsen regelbundet prövar företagsstyrningssystemet inom vilket aktuariefunktionen ingår
 • Möjlighet att outsourca begränsas genom införande av bestämmelse när outsourcing inte får ske och skyldighet att anmäla outsourcing i förväg samt ge FI faktiskt tillträde till uppdragstagarens lokaler
 • Rapportering – krav införs på offentliggörande av en årlig Solvens- och verksamhetsrapport (SFCR) och bemyndigandet gällande rätten att meddela förskrifter utökas till att även avse när och hur rapporteringen ska lämnas.

Föreslagna övergångsbestämmelser innehåller möjligheter för de som vid lagens ikraftträdande bedriver tjänstepensionsverksamhet att fortsatt tillämpa de äldre bestämmelserna av försäkringsrörelselagen och lagen om årsredovisning i försäkringsföretag till och med den 31 december 2019.

FI:s utkast till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd
FI kom i januari 2015 ut med ett antal nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd med anledning av att Solvens 2-direktivet genomförs i svensk rätt. FI föreslår också nationell reglering på vissa områden som inte regleras i Solvens 2-direktivet. I flera fall är det bestämmelser som finns sedan tidigare. Remissförfarande gick ut den 5 mars.

FI:s förslag innehåller bl.a. regler om hur de försäkringstekniska avsättningarna och det primära solvenskapitalkravet enligt standardformeln ska beräknas samt förutsättningarna för att få tillstånd att använda en intern modell. I förslaget finns även regler för försäkringsföretagens riskhantering och regler för att beräkna det gruppbaserade solvenskapitalkravet. FI föreslår dessutom regler om tillsynsrapportering, som består av såväl EU-gemensam tillsynsrapportering som nationella tillsynsrapporter.

För att i så stor utsträckning som möjligt bidra till harmoniserade regler inom EU har FI valt att utforma föreskrifterna på ett sätt som ligger så nära Solvens 2-direktivets lydelse som möjligt. På områden där kompletterande eller utfyllande regler medges föreslår FI i vissa fall sådana bestämmelser för att säkerställa ett gott konsumentskydd och en fungerande tillsyn.

Samtidigt föreslås att en stor mängd befintliga standarder upphävs eftersom de inte längre kommer att vara relevanta. FI behandlar nu inkomna remissvar samt arbetar på ytterligare föreskrifter som skall utkomma senare i vår bland annat rörande mindre försäkringsverksamhet.

De nya och ändrade föreskrifternas ikraftträdande förutsätter att bemyndigande att utfärda föreskrifter tillskrivs FI i likhet med nuvarande lagstiftning. I lagrådsremissen finns förslag till bemyndiganden i respektive kapitel i förslaget till lag om ändring i FRL. Slutliga versioner av föreskrifterna förväntas utkomma efter det att riksdagen beslutat om den ändrade FRL, vilket förväntas ske i november 2015. 

FI:s förteckning över förändringar i föreskrifter och allmänna råd för försäkringsföretag till följd av Solvens 2 återfinns på FI:s hemsida i bilaga 2 till Remisspromemorian från den 21 januari 2015 (http://www.fi.se/upload/30_Regler/10_FFFS/11_remisser/20150122_forsakring/remisspromemoria-solvens2.pdf).

Nya Eiopa riktlinjer
Från den 1 april 2015 gäller nya EU-gemensamma riktlinjer om försäkringstillsyn. De träder i kraft i Sverige den 1 jan 2016, samtidigt med de ändringar som görs i försäkringsrörelselagen för att genomföra Solvens 2-direktivet i Sverige.
Riktlinjerna som nu publicerats på Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens (Eiopa) webbplats omfattar följande områden:

 • Tillsynskollegier
 • Avgränsning av försäkringsavtal
 • Värdering av försäkringstekniska avsättningar
 • Separata fonder
 • Kapitalbas – Klassificering av kapitalbasen
 • Kapitalbas – Tilläggskapital
 • Kapitalbas – Anknutna företag inklusive ägarintressen
 • SCR SF – Genomlysningsmetod för marknadsrisk
 • SCR SF – Basrisk vid användning av riskreduceringstekniker
 • SCR SF – Avgiven återförsäkring/teckningsriskmodulen
 • SCR SF – Marknads-och motpartsriskexponeringar
 • SCR SF – Teckningsrisk vid livförsäkring
 • SCR SF – Katastrofrisk vid sjuk- och olycksfallsförsäkring
 • SCR SF – Förlusttäckningsförmåga i FTA och uppskjuten skatt
 • SCR – Företagsspecifika parametrar
 • Användning av interna modeller
 • Solvens på gruppnivå
 • Likvärdighetsbedömning
 • Tillsynens granskningsprocess

Ovan uppsättning av riktlinjer är den första av tre som kommer att knytas till Solvens 2. Nästa omgång (företagsstyrning och ORSA) publiceras före sommaren och den sista delen efter sommaren.

FI har meddelat att de kommer tillämpa riktlinjerna i sin tillsyn med några mindre undantag. De svenska översättningarna har så här långt en del kvalitetsbrister. De kommer att ses över och uppdateras av Eiopa efter den 1 juli.

Tidsplan för Solvens 2-rapporteringen i Sverige
FI gick i samband med FI-Forum i februari igenom tidsplanen för rapportering av de olika delrapporterna vilken sammanfattas i nedanstående punkter.

Den förberedande rapporteringen för utvalda försäkringsföretag, eller för de som önskar frivilligt rapportera till FI under förberedelseperioden, skulle egentligen öppnat under första halvan av april, men är försenad. Den senaste uppgiften är att FI satt som mål att årsrapportera QRT-år och RSR-år ska öppnas för inrapportering den 26 augusti 2015. Från mitten av juni ska detockså gå att rapportera tillsynsrapporten för FLAOR (pdf-rapport) i FI:s nya system för periodisk inrapportering via webb.

 • Efter ikraftträdandet av Solvens 2 är det den s.k. dag 1-rapporteringen som utgör det första rapporteringstillfället. Information avseende Solvens 2 ”öppningsbalanserna” per 2016-01-01 skall rapporteras inom 20 veckor. Vägledning finns att tillgå i ITS om rapportering i artiklarna 5 och 10.
 • Den första QRT-rapporteringen (Quarterly Reporting Template) avser information per kvartal 1, dvs. 2016-03-31. Rapporteringen skall rapporteras inom 8 veckor för soloföretag och 14 veckor för grupper. FI har möjlighet att undanta vissa företag från viss rapportering om särskilda skäl föreligger.
 • Rapportering för Finansiell stabilitet sker också per kvartal 1, och omfattar soloföretag och grupper över ett tröskelvärde om 12 miljarder EUR i balansomslutning. Rapporteringen skall ske inom 9 veckor efter periodens slut.
 • Slutligen den så kallade kompletterande tillsynsrapporteringen som utgör en särregel i Sverige skall ske för första gången också per kvartal 1. Kraven för rapportering framgår av FFFS 2015:000 Föreskrifter och allmänna råd om tillsynsrapportering för försäkringsrörelse och rapporteringsformatet är webbaserat, dvs. inte XBRL denna gång. Hur mycket som skall rapporteras av olika företag beror på olika gränsvärden baserat på balansomslutningen. Därtill tillkommer rapportering av Riksbanksuppgifter. Tidsplanen för denna rapportering är olika för olika rapportering.

Enligt FI:s övergångsbestämmelser kommer rapporteringstidpunkterna för den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen förkortas med en till två veckor per år under perioden 2016-2019.

Deloitte kan hjälpa till

Vi följer noga hur remissvaren till Finansinspektionen behandlas och beaktas i de slutliga föreskrifterna samt den slutliga utvecklingen av regelverket på EU-nivå. Därför kan vi bistå med att analysera hur ändringarna i FRL, de nya föreskrifterna och riktlinjerna påverkar specifika företag.

Genom vårt internationella nätverk för Solvens 2-frågor, där vi utbyter erfarenheter och kompetens samt delar med oss av effektiva hjälpmedel, utvecklas användbara och effektiva verktyg som väsentligen kan underlätta förberedelsearbetet och efterlevnaden av de nya regelverkskraven.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer. Vi kan stötta er i det återstående förberedelsearbetet och erbjuda effektiva hjälpmedel för olika specifika regelverkskrav som rör Solvens 2. Vi kan även skräddarsy utbildningar för just era behov.

Henrik Persson
Solvens 2-specialist
hpersson@deloitte.se
+46 75 246 33 46

                                          

Trond Killi
Solvens 2-specialist, aktuarie
tkilli@deloitte.no
+47 2327 92 44

Hade du nytta av den här informationen?