Artikel

Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Sammanfattning av åtgärderna som föreslås träda i kraft 1 juli 2022

In English below

Utredningen om stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (SOU 2021:42) presenterade i maj 2021 sitt betänkande. Syftet med utredningen var att analysera vilka förutsättningar som finns och åtgärder som kan vidtas för att stärka arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 

De huvudsakliga slutsatserna och förslagen är följande:

  • Arbetet behöver omfatta fler olika sektorer och rikta sig mot flera olika sorters penningtvätt, fler snabba och riktade undersökningar är också en rekommendation.
  • Det bör bli lättare för verksamheter under Finansinspektionens tillsyn att få tillgång till olika typer av vägledande information.
  • Bestämmelser om sekretess och annan tystnadsplikt utgör hinder för det informationsutbyte som behövs. Ett förslag är att särskild beslutad samverkan för utbyte av annars sekretessbelagd information skall möjliggöras samt införa underrättelseskyldighet och uppgiftsskyldighet till Polismyndigheten (Finanspolisen) eller Säkerhetspolisen.
  • En gemensam tillsyn över de aktuella verksamhetsutövarna av samtliga länsstyrelser skulle effektivisera arbetet mot penningtvätt och terrorismfinansiering på de flesta plan.
  • Anmälan av verkliga huvudmän ska göras i samband med anmälan om registrering av juridisk person och att krav ska ställas på att uppgifterna skall bekräftas på årlig basis.  

Utredningens olika förslag till ändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

The Inquiry of Strengthening measures against money laundering and terrorist financing (SOU 2021:42) has been released in May 2021. The purpose of the Inquiry has been to analyze what measures can be taken to strengthen actions against money laundering and terrorist financing.

The main findings and suggestions are the following:

  • Finansinspektionen should address more different types of money laundering covering a broader spectrum of sectors as well as conducting a greater number of rapid and targeted examinations.
  • Finansinspektionen should increase the access to guidance information available for obliged entities subject to its supervision.
  • Provisions on secrecy and other obligations to observe confidentiality largely constitute an obstacle to the exchange of information needed to combat money laundry and terrorist financing. It is suggested that specially decided collaboration should be introduced and that an obligation should be established to notify and provide information to the Swedish Police Authority (Financial Intelligence Unit) and the Swedish Security Service.
  • A concentrated supervision of the obliged entities in question by one single County Administrative Board would improve and increase the effectiveness of the supervision.
  • Registration of information about beneficial owners should be made at the same time as registration of a legal person. The Inquiry also proposes that the information should by obligation be confirmed on a yearly basis. 

The proposed date of entry into force is 1 July 2022.

Hade du nytta av den här informationen?