Artikel

Vägen till Basel 3

Den 27 juni trädde EU:s paket för riskreducerande åtgärder i banksystemet (Risk Reduction Measures RRM) i kraft som en fortsatt del av införandet av den så kallade Basel 3-överenskommelsen. Vad innebär paketet och när införs det? Vi guidar dig.

Utforska innehåll

I finanskrisens spår har en viktig milstolpe uppnåtts i EU:s arbete för att stärka motståndskraften hos bankerna. Detta genom skärpta regler för bankers kapital och likviditet i enlighet med vad Baselkommittén för banktillsyn (BCBS) har presenterat. Som en del av det fortsatta införandet av den så kallade Basel 3-överenskommelsen trädde den 27 juni 2019 EU:s paket för riskreducerande åtgärder i banksystemet (Risk Reduction Measures RRM) i kraft. Paketet innehåller det femte kapitaltäckningsdirektivet (CRD5), den andra tillsynsförordningen (CRR2) samt det andra krishanteringsdirektivet om återhämtning och resolution (BRRD2). 

Det är endast vissa delar av paketet som kommer vara gällande direkt vid införandet, företrädesvis kraven på total förlustabsorberande kapacitet för globalt systemviktiga banker (TLAC). Flertalet av reglerna träder istället i kraft ett par år framåt i tiden, där bland annat reglerna om stabil finansiering (NSFR), motpartsrisk (SA-CCR)och bruttosoliditet (leverage ratio) förväntas tillämpas först om två år, i juni 2021.

Det är även värt att notera att det nya ramverket för hantering av marknadsrisk (FRTB) visserligen ingår i CRR2, men enbart utgörs av ett rapporteringskrav initialt. Genom en av Kommissionen delegerad akt, som behöver antas senast 31 december 2019, väntas FRTB tillämpas som rapporteringskrav i slutet av 2020 för den standardiserade metoden och för interna modeller i slutet av 2022. FRTB kommer sannolikt att inkluderas som ett bindande kapitalkrav i nästa bankpaket, som troligen kommer att kallas CRD6/CRR3. Vi förväntar oss ett lagstiftningsförslag framlagt av Kommissionen under andra kvartalet 2020. 

Andra nyheter i paketet inkluderar reglerna för så kallade Intermediate Parent Undertaking (IPU) i CRD5, vilket kräver att banker inom EU tillhörande en grupp från tredjeland och av en viss storlek behöver etablera en EU-IPU. Regelerna kommer att gälla efter tre år, i mitten av 2022. Under BRRD2 kommer de reviderade minimikraven på nedskrivningsbara skulder (MREL) behöva vara implementerade senast den 1 januari 2024 i de flesta fall.

Mycket av genomförandearbetet kommer bestå av en omfattande flora av nya regler som syftar till att beskriva hur RRM-paketet bör tillämpas. En genomgång indikerar att det i paketet finns i storleksordningen 65 mandat för ytterligare lagstiftning. Detta utgörs av en blandning av tekniska standarder, delegerade genomförandeakter samt icke-bindande riktlinjer. I tillägg kommer Finansinspektionen i Sverige sannolikt göra sin egen tolkning av dessa regler för att hantera områden som bedöms särsvenska.

Med hänsyn till detta är det mycket att hålla reda på för bankerna när de överväger de ekonomiska och operationella kraven för att kunna implementera de nya kapitalkraven under de kommande åren. I det implementeringsarbete som kommer härnäst bör bankerna även göra en analys kring hur de kan inta en bättre position för att hantera de senare implementeringskraven, såväl i detta regelpaket som från de regler som är att vänta i dess spår.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att detta är långt från slutet på arbetet. Flera år av ytterligare lagstiftning är att vänta innan RRM-paketet kan genomföras fullt ut. Inom EU pågår också ett fortsatt arbete med att föreslå lagstiftning för att kunna genomföra de återstående delarna av Basel III (även benämnt Basel IV i vissa sammanhang).

Hade du nytta av den här informationen?