2018 Global Human Capital Trends

Analys

2020 Global Human Capital Trends

The social enterprise at work: Paradox as a path forward

Deloitte Global Human Capital Trends är den största studien av sitt slag och har besvarats av cirka 9000 företagsledare och HR experter i 119 länder. Årets rapport är förankrad i den största paradoxen som verksamheter står inför idag: Hur kan organisationer förbli tydligt mänskliga i en teknikdriven värld?

Om 2020 Global Human Capital Trends

I årets undersökning uppger 50 procent av respondenterna att deras organisations syfte breddats till att inkludera samarbetspartners, miljö och samhället i stort, till skillnad från tidigare då endast avkastning till aktieägare var i fokus. På bara några år har begreppet socialt företag* vuxit från en spännande idé till en konkret affärsverklighet.

Kraften i det sociala företaget ligger i förmågan att sätta människor i fokus, och att göra det möjligt för dem att arbeta produktivt med teknik för att skapa långsiktigt värde för dem själva, deras arbetsgivare och för samhället i stort. Nu är det hög tid att utmana uppfattningen att teknik och mänsklighet är distinkt åtskilda, eller till och med motpoler. Vi tror att det större värdet kommer genom en sammansmältning av de två och att organisationer med detta förhållningssätt har möjlighet att överskrida de mest utmanande konflikter som de står inför idag, där syfte, potential och perspektiv är nycklar för framgång:

Att främja tillhörighet mitt i en önskan om individualitet genom syfte

Organisationer som kan nyttja medarbetares kompletterande styrkor för gemensamma mål kan genom mångfald uppnå högre prestation. Vi utforskar tre sätt som organisationer kan skapa syfte för medarbetarna och därigenom förvandla individualitet till kollektivt värde.

Att skapa säkerhet i en värld av förnyelse genom potential

En organisation som kan hjälpa sina medarbetare att hitta säkerhet genom förnyelse kan få en fördel genom sin förmåga att ta tillvara medarbetarnas potential. Vi belyser tre områden där organisationer istället för att endast påverkas av förändring har möjligheten att själva driva förändring och samtidigt vara produktiva.

Att vidta djärva åtgärder i en tid av osäkerhet genom perspektiv

Organisationer som ser osäkerhet som möjligheter snarare än hot kan positionera sig själva för att ta avgörande beslut som formar framtiden. Vi lyfter tre områden där organisationer bör agera modigt för att skapa en framtid med rätt perspektiv där alla intressenter kan trivas.

 

Ladda ner den fullständiga rapporten för att läsa mer om vilka trender som kommer att prägla arbetslivet de kommande åren! 
 

*The social enterprise: en organisation vars uppdrag kombinerar vinstdrivande verksamhet med behovet av att respektera och stödja sin miljö och samhället i stort.

This publication contains general information only and Deloitte is not, by means of this publication, rendering accounting, business, financial, investment, legal, tax, or other professional advice or services. This publication is not a substitute for such professional advice or services, nor should it be used as a basis for any decision or action that may affect your business. Before making any decision or taking any action that may affect your business, you should consult a qualified professional advisor. Deloitte shall not be responsible for any loss sustained by any person who relies on this publication.

Hade du nytta av den här informationen?