us-color-mixture-blue-green

Perspektiv

Voice of the workforce in Europe

För att klara av de demografiska och teknologiska skeenden som förändrar arbetslivet behöver du förstå arbetstagarnas förväntningar.

Fler än 15 000 respondenter från 10 europeiska länder har deltagit i Deloittes undersökning Voice of the workforce in Europe, där de gett sin syn på dagens föränderliga arbetslandskap. Samtidigt som unga börjar arbeta senare i livet är det en betydande del av arbetskraften som närmar sig pensionsålder. Detta sker samtidigt som nya teknologier förändrar arbetslivet, där erfarenhet och kompetens allt snabbare riskerar att bli förlegad.

Vikten av ett meningsfullt arbetsliv och alternativa arbetsformer

Den demografiska utvecklingen på arbetsmarknaden kan bli en stor utmaning, då vi står inför ett potentiellt gap där det väntas saknas tre miljoner arbetstagare i EU15-länderna under de kommande fem åren. I undersökningen förväntar sig en tredjedel av respondenterna över 50 att sluta arbeta innan de fyllt 65, vilket kan innebära att fler än beräknat kommer att lämna arbetsmarknaden innan de når full pensionsålder. För Sverige var siffran 23 %, vilket tyder på att svenska arbetstagare i högre utsträckning räknar med att arbeta fram till pensionsålder eller längre.

För att inte lämna arbetsmarknaden i förtid behöver arbetstagare känna sig motiverade och engagerade i sitt arbete. I undersökningen angavs en trygg och stabil anställning som den viktigaste faktorn för att känna motivation i arbetet, följt av ekonomisk ersättning, samt förtroende från kollegor, kunder och chefer. I Sverige är prioriteringsordningen en annan. Här anses kompetent ledarskap vara den viktigaste faktorn för att känna motivation i arbetet, följt av förtroende från kollegor, kunder och chefer och först därefter en trygg och stabil anställning.

81 % av respondenterna i undersökningen anser att det är av stor vikt att ha ett meningsfullt arbete. Trots det tycker hela 18 % att deras arbete inte är meningsfullt. I Sverige utmärker sig två branscher. 21 % av respondenterna verksamma inom affärs- och professionella tjänster anser att deras arbete inte är meningsfullt, trots att hela 93 % av samma grupp ser ett meningsfullt arbete som den viktigaste faktorn för att känna motivation i arbetet. Hela 37 % av respondenterna verksamma inom bank och finans anser att deras arbete inte är meningsfullt, trots att 75 % ser det som allra viktigast för att känna sig motiverade i sitt arbete. 

För att kunna rekrytera och behålla arbetskraft ställs ökade krav på alternativa arbetsformer, där efterfrågan är som starkast hos millennials. Mer än var tionde respondent mellan 25-34 år vill ha en mix av olika arbetsformer (deltid, temporärt arbete, frilans och egenföretagande) istället för ett traditionellt heltidsarbete. 

Förutsättningar för kompetensutveckling nyckeln när ny teknologi förändrar arbetsplatsen?

När det kommer till den egna organisationens förmåga att anpassa sig till och ta tillvara på nya teknologiska skeenden, sticker den offentliga sektorn ut. En tredjedel av respondenterna anser att den offentliga sektorn inte är förberedd inför den teknologiska utvecklingen.

Alla organisationer bär ett stort ansvar för att arbetstagarna har de kunskaper som behövs för att effektivt kunna utföra sitt arbete. De som inte lyckas förbereda arbetstagarna för teknologiska förändringar löper stor risk att bli omsprungna av sina konkurrenter. För att arbetstagarna ska förstå vikten av att kontinuerligt utvecklas behöver arbetsgivare ge stöttning och möjliggöra kompetensutveckling. I undersökningen angav 56 % av respondenterna att de kontinuerligt behöver lära sig nya färdigheter för att kunna genomföra sitt arbete så effektivt som möjligt. Motsvarande siffra för Sverige var endast 36 %. 

– Den relativt lägre nivån i Sverige kan tyda på att svenska arbetstagare inte ser lika stor vikt av att ständigt hålla sig i linje med utvecklingen. Vi kan också se att arbetstagare i Sverige i större utsträckning än i övriga Europa anser att arbetsgivaren, och inte de själva, bär störst ansvar gällande arbetstagarnas kompetensutveckling, säger Josefine Liljeqvist, ansvarig för Deloittes tjänster inom Human Capital.

Det största hindret för lärande på arbetsplatsen ansågs i undersökningen vara tidsbrist, följt av brist på vägledning. 29 % av respondenterna angav att de under de senaste 12 månaderna inte hade deltagit i någon aktivitet för att bredda sina kunskaper. I Sverige var motsvarande siffra 38 %.

För att tackla kompetensbrist och maximalt nyttja möjligheterna som följer av teknologisk förändring behövs verktyg som kan effektivisera arbetet. 38 % av respondenterna angav att vissa uppgifter som de själva utförde för fem år sedan idag utförs av robotar eller annan mjukvara. I Sverige var den siffran endast 26 %, vilket tyder på att Sverige har effektiviseringsvinster att inhämta. För millennials inom åldrarna 25-34 i Sverige var siffran dock 42 %. Det kan tyda på att organisationer med många millennials i arbetsstyrkan ligger i framkant i frågan, eller att utvecklingen mot automatisering går snabbare när det gäller arbetsuppgifter som primärt innehas av unga.

Fem tips för att framtidssäkra din organisation

Dessa fem rekommendationer hjälper dig som ledare att rekrytera och behålla kompetent personal:

  1.  Utnyttja de längre karriärerna. När arbetskraften åldras, både på grund av demografiska förutsättningar och för att många väljer att arbeta längre, är det viktigt att se seniora personer på arbetsmarknaden som en viktig talangpool.
  2. Engagera och motivera hela arbetsstyrkan. Medarbetare har olika behov och motivationsfaktorer beroende på ålder och arbetskultur i landet. Genom att eftersträva en personlig upplevelse för alla medarbetare tillgodoses de olika gruppernas prioriteringar med förbättrad motivation och prestation som resultat.
  3. Utforma strategier för alternativa karriärmodeller. För att bibehålla konkurrenskraften på arbetsmarknaden behöver företag och organisationer sträva mot mer agila och flexibla strukturer med ett bredare nätverk av arbetstagare, även utanför organisationens gränser.
  4. Främja livslångt lärande. Med karriärer som spänner över flera decennier behöver arbetstagare ge tydlig vägledning avseende utbildning eller omskolning för att medarbetarnas kompetens fortsatt ska vara relevant i framtiden.
  5. Var en väckarklocka för dina anställda avseende teknologiska förändringar. Arbetsgivare behöver uppmärksamma sina medarbetare på och förklara teknologiska förändringar och dess innebörd, samt ge stöttning när arbetstagarnas uppgifter utvecklas och förändras som en konsekvens av dessa.

Om rapporten

Voice of the workforce in Europe är en omfattande undersökning som syftar till att beskriva förväntningar bland Europas arbetstagare, bland annat för att hjälpa arbetsgivare att hålla sig ajour med demografiska och teknologiska förändringar. Läs mer om Deloittes arbete inom Human Capital.

Hade du nytta av den här informationen?