Deloitte Legal Guide to Cross-Border Secured Transactions

Analys

Tre frågor om Brexit och dess bolagsrättsliga konsekvenser för företag 

Publicerad: 2020-12-14

Övergångsperioden som förhandlades fram i utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU upphör enligt den senaste överenskommelsen den 31 december 2020. I skrivande stund är det svårt att förutse om EU och Storbritannien lyckas förhandla fram ett avtal som tar vid efter övergångsperiodens utgång. Den omständigheten att Storbritannien inte längre kommer att tillhöra EU/EES kommer att påverka en mängd företag. Med bara veckor kvar tills övergångsperiodens slut är det därför av största vikt att företag analyserar sin verksamhets exponering gentemot Storbritannien och huruvida några åtgärder behöver vidtas. I det följande har vi utgått ifrån att inget avtal har kommit på plats innan Storbritanniens utträde. Nedan besvarar vi tre frågor om några av de bolagsrättsliga konsekvenserna av Brexit.*

Vad händer om ett företag har funktionärer som bor i Storbritannien?

En avgörande konsekvens av Storbritanniens utträde är att landet kommer att betraktas som ett så kallat tredje land. Det innebär bland annat att personer och företag i Storbritannien kommer att sakna hemvist inom EES. I både publika och privata aktiebolag ska minst hälften av styrelseledamöterna, VD (om utsedd) samt minst en av de särskilda firmatecknarna (om utsedda) vara bosatta inom EES. Bolagsverket kan bevilja dispens från bosättningskravet. Ett alternativ till att ansöka om dispens är nyval. Bolagsverket kan besluta att ett aktiebolag ska gå i likvidation om ett företag inte har anmält en behörig styrelse till Bolagsverket, vilket bland annat kan ske om inte bosättningskraven har uppfyllts. Bosättningskravet gäller även filialer.


På vilka andra sätt kan Brexit komma att påverka företag och andra aktörer?

Hur mycket ett företag påverkas av Brexit beror på omfattningen av företagets exponering gentemot Storbritannien. För svenska företag med moderbolag i Storbritannien kommer exempelvis koncernundantaget för penninglån, som möjliggör lån från dotterbolag till moderbolag inom EES, som huvudregel inte längre att vara tillämpligt eftersom moderbolaget inte längre har hemvist inom EES. Det kan dock vara tillåtet med stöd av det så kallade kommersiella undantaget, där lånet uteslutande är avsett för det låntagande bolagets rörelse och bolaget lämnar lånet av rent affärsmässiga skäl. Det går också att ansöka om dispens hos Skatteverket. Även reglerna om gränsöverskridande fusioner, där brittiska företag är inblandade, kan i fortsättningen bli otillämpliga.

Vidare kommer Bolagsverket inte längre kunna godta bankintyg utfärdade i Storbritannien eftersom ett bankintyg ska vara utfärdat av bank, kreditmarknadsföretag eller ett motsvarande utländskt kreditinstitut i ett land inom EES.

Reglerna om den så kallade fria rörligheten, som är en viktig hörnsten för både individer och företag inom EU, omfattar även EES. Företag med hemvist i Storbritannien kommer inte längre ha möjlighet att hänvisa till att den näringsverksamhet som bedrivs i Sverige omfattas av bestämmelserna om fri rörlighet för varor och tjänster inom EES, i syfte att undvika kravet på att etablera en filial för att få driva näringsverksamhet i Sverige. 

Filialer till företag som har hemvist i Storbritannien kommer att omfattas av reglerna för filialer till företag i tredje land. Det kommer bland annat att innebära att filialer behöver beakta bosättningskravet, se ovan. Filialer till bolag i Storbritannien kommer dessutom behöva lämna in årsredovisningar för filialen, något de varit undantagna från tidigare. 

En auktoriserad och godkänd revisor ska vara bosatt i Sverige eller i en annan stat inom EES. För revisorer som inte har fått sin behörighet från Revisorsinspektionen eller som är bosatta utanför EES finns regler om särskilt kunskapsprov och om dispens från bosättningskravet, vilka hanteras av Revisorsinspektionen. Det finns även anledning för företag som har sin bokföring i Storbritannien att vidta åtgärder. Om företaget önskar arkivera sin räkenskapsinformation i ett annat land utanför EES ska företaget ansöka om tillstånd för det till Skatteverket (eller Finansinspektionen om det är ett företag som står under Finansinspektionens tillsyn) för att få tillåtelse att få arkivera utomlands. Maskinutrustning och system får efter beviljad ansökan hållas tillgängligt i det landet. 

Innebär konsekvenserna av Brexit fler förändringar utöver de rent bolagsrättsliga?

Dataskyddsförordningen (GDPR) är tillämplig för personuppgiftsbehandling som har anknytning till EU. Det gäller både när de som behandlar personuppgifterna är etablerade inom EU och när aktörer utanför EU vill erbjuda tjänster och varor till personer inom unionen eller övervakar deras beteenden här. Det innebär att brittiska företag med verksamhet gentemot EU fortsatt kommer omfattas av bestämmelserna i GDPR.Storbritannien kommer att betraktas som ett tredje land enligt reglerna i GDPR.

Det innebär bland annat att utgångspunkten blir att överföring av personuppgifter till Storbritannien, genom exempelvis lagring av personuppgifter i molntjänst, inte är tillåten utan att särskilda åtgärder har vidtagits. Särskilda åtgärder kan exempelvis omfatta tillämpning av standardklausuler eller bindande företagsbestämmelser för multinationella koncerner. EU-kommissionen har möjlighet att fatta beslut om att Storbritannien ska anses vara ett mottagarland med adekvat skyddsnivå och då kan personuppgifter överföras utan att särskilda åtgärder behöver vidtas.

 

*Informationen ska vare sig ses som rådgivande eller uttömmande. För rådgivning i enskilda fall vänligen kontakta oss via nedan kontaktuppgifter. 

Deloitte förbereder er inför Brexit

Det är fortfarande oklart på vilket sätt de pågående förhandlingarna kommer forma den framtida relationen mellan EU och Storbritannien och hur den nya relationen kommer påverka företag och deras verksamheter inom olika områden. Deloitte följer utvecklingen noga och tillsammans med vårt globala nätverk kan vi erbjuda dig ett komplett stöd för att du ska vara redo inför de ändringar som sker.

Hade du nytta av den här informationen?